Endeksler

   MEMURLAR, DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN        
    MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA           
             DAİR YETKİ KANUNU                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4214                         
  Kabul Tarihi     : 28.11.1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 03.12.1996 Sayı:22836            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:               
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve
diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin mali imkanlar ölçüsünde geçmiş
yıl kayıplarını giderebilmek, mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak  
üzere aşağıdaki kapsam maddesinde belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir.               
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;      
  1. 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,          
  2. 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,         
  3. 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,  
  4. 28.2.1982 tarih ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba-
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso- 
nel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,               
  5. 28.2.1985 tarih ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazmi- 
nat Kanunu,                                   
  6. 24.2.1983 tarih ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,       
  7. 23.1.1987 tarih ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,         
  8. 11.10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,      
  9. 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,         
  10. Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin,              
  Memur ve diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin mali ve sosyal  
haklarını düzenleyen maddelerinde ve sözkonusu Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-  
namelere ekli cetvellerde yapılacak ek ve değişiklikler ile yeni düzenlemele-  
ri kapsar.                                   
  İlkeler                                   

  Madde 3 - Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken, ülkenin  
ekonomik ve sosyal imkanlarını dikkate alarak, memurlar ve diğer kamu görevli- 
leri ile bunların emeklilerinin geçmiş yıllardaki kayıplarını gidermek ve on-  
lara yeterli ve adil bir ücret seviyesi sağlamak amacıyla mali ve sosyal hak-  
larında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapar.       
  Yetki Süresi                                

  Madde 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından  
itibaren dört ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu, Kanunun  
kapsam maddesindeki sınırlar çerçevesinde birden fazla Kanun Hükmünde Karar-  
name çıkarabilir.                                
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.