Endeksler
         KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI            
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası       : 4213                     
  Kabul Tarihi        : 20/11/1996                  
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 30/11/1996 Sayı: 22833            
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 36 Sayfa:          
                                        

  Madde 1 - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bir defaya mahsus olmak  
üzere esas faaliyetleri ile ilgili olarak işletmelerinde mevcut olduğu halde  
kayıtlarında yer almayan kıymetli maden (altın, platin ve gümüş) ve kıymetli  
taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci) ile   
bunlardan yapılmış ziynet eşyasını cins, vasıf ve miktarlarını belirten bir   
beyanname ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ay içerisinde bağlı  
oldukları vergi dairelerine bildirmek kaydıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarih- 
teki borsa rayici, borsa rayici olmayanlarda emsal bedeli üzerinden defterlerine
intikal ettirebilirler. Emsal bedelinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi  
uyarınca tespitinde maliyet bedeli esası uygulanmaz. Ayrıca mükellefler, bu   
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlarında yer alan aynı neviden emtia   
stoklarını yukarıda belirtilen değerleme ölçülerine göre aynı tarih itibariyle 
değerlemek suretiyle hesaplayacakları değerleme farklarını da beyan ederek,   
maliyet bedeline ilave edebilirler. Beyannamenin; ihtiva edeceği bilgiler ile  
verileceği yeri ve beyana ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.                                   
                                        
  Yukarıdaki fıkra hükmüne göre beyan edilecek emtiadan külçe altın % 6,   
diğerleri % 7 ve değerleme farkları % 6 oranında vergiye tabi tutulur. Bu suret-
le tahakkuk ettirilen vergi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, ikinci 
ve üçüncü taksitler de beyanname verme süresini izleyen birinci ve ikinci aylar 
içinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergiler, gelir ve kurum- 
lar vergisinden mahsup edilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde
gider addolunmaz.                                
                                        
  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca 
aktiflerine kaydettikleri emtia ile değerleme farkları karşılığında pasifte   
özel bir karşılık hesabı açarlar. Bu hesapta izlenen tutarlar, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sermaye hesabına ilave edilir. İşletme 
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı ve değerleme
farklarını defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak keydederler.   
                                        
  İdarenin bu beyanların doğruluğunu tespit ve değerleme hakkı saklıdır. Beyan
edilen değerin, bu maddede öngörülen değerleme ölçüsüne göre incelemeler sonucu 
tespit edilen değere nazaran düşük veya fazla olması halinde, cins ve vasıfları 
itibariyle ayrı ayrı olmak üzere, oluşan değerleme farkları üzerinden % 3 ora- 
nında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, beyan edilen emtianın miktarına  
ilişkin farklar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz ve vergilendirmeye ilişkin  
 genel hükümler uyarınca işlem yapılır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Kanuna göre beyan edilen emtia hakkında 3065 sayılı Kanunun 4008 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesiyle değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralı bent hükmü uy- 
gulanmaz ve ödenecek katma değer vergisinden indirim yapılamaz.         
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        4213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN      
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe    
  No       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
----------   ------------------------------------------- -----------------