Endeksler
                                        
  KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE,2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN   
  MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA,657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE    
  178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN     
      HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN        
                                        
  Kanun Numarası    : 4208                         
  Kabul Tarihi     : 13/11/1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih:19/11/1996 Sayı: 22822            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 36  Sayfa:           
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen   
              nümerik fihristine bakınız.             
                  **                     
                  *                      
                                        
             BİRİNCİ KISIM                     
         KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ                
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
           Amaç,Kapsam ve Tanımlar                  
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, karapara aklanmasının önlenmesi konusunda uygu- 
lanacak esasları belirlemektir.                         
  Tanımlar                                  

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Karapara;                                
  1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki,         
  2. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundaki,       
  3. 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kunun- 
daki,                                      
  4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki, 
  5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 2 ve 3 numaralı   
bendlerindeki,                                 
  6. 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cü- 
rümler ve aynı Kanunun 179,192,264,316,317,318,319,322,325,332,333,335,339,341, 
342,345,350,403,404,406,435,436,495,496,497,498,499,500,504 ve 506 ncı madde-  
lerindeki,                                   
  Fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her  
türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir  
para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para,evrak,mal veya gelirlerin  
birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,   
  b) Karapara Aklama Suçu: Türk Ceza Kanununun 296 ncı maddesinde belirtilen 
haller haricinde, bu maddenin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle
elde edilen karaparanın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değer- 
lendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap  
edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması,
kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi 
veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda 
belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla 
kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması veya ka- 
raparanın tespitini engellemeye yönelik fiilleri,                
  c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tes- 
piti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların mü-
saderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye geti- 
rilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya  
Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli   
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Söz- 
leşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan
maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık ede- 
cek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili ma- 
kamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,                
  d) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,          
  e) Koordinasyon Kurulu: Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,    
  İfade eder.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
            Görev,Yetki ve Sorumluluklar               
                                        
  Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri             

  Madde 3 - Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, doğrudan Maliye Baka-  
nına bağlı olarak çalışır. Başkanlığın görevleri şunlardır:           
  1. Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda  
alınması gereken önlemleri almak,                        
  2. Karapara ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
görüş ve bilgi alış verişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak,    
  3. Karapara aklanmasına ilişkin işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belge- 
yi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek,      
  4. Cumhuriyet savcıları veya cumhuriyet savcıları adına zabıta makamlarınca 
intikal ettirilen konuları incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması su- 
çunun tespitine ilişkin taleplerini yerine getirmek,              
  5. Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme 
yapmak ve suçun işlendiğine dair ciddi emarelerin varlığı halinde zabıta makam- 
ları ile işbirliği yaparak, bu Kanuna ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zapt 
ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılmasını istemek,         
  6. Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi ver-
mek,                                      
  7. Araştırma ve incelemeler sırasında karaparının aklanmasına yönelik ciddi 
bulgu ve emarelerin varlığının tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına  
tedbir konulması için durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,      
  8. Karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuri- 
yet Savcılığına intikal ettirmek,                        
  9. Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbir- 
lerle, bankalara ve diğer mali kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere   
müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu getirilmesi hususlarında Bakan- 
lar Kurulunca karar alınmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler hakkında
Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  10. Karapara aklanması suçlarına ilişkin istatistik ve diğer bilgileri   
toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok 
taraflı anlaşmalar çerçevesinde ilgili taraf ve mercilere bildirmek,      
  11. Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile kimlik tespiti ve karapara   
aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının  
uygulanması hususunda ve bu Kanunun uygulanmasına dair hususlarda gerekli dü-  
zenlemeleri yapmak,                               
  Başkanlık, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini 
Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli 
Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtası 
ile yerine getirir. Görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Ban-
kalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Ser- 
maye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin  
teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.     
  Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek Maliye Müfettişleri, Hesap   
Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kont-  
rolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları görevlendirme konusuna giren   
hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı  
takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.    
  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri      

  Madde 4- Koordinasyon Kurulu; Maliye Müsteşarının başkanlığında, Maliye   
Teftiş Kurulu, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu,  
Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Hazine Kontrolörleri  
Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanları ile Gelirler Genel Müdürü, Banka  
ve Kambiyo Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Ba- 
kanlığı Ortadoğu, Afrika ve Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü ve İç- 
işleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müca- 
dele Daire Başkanından meydana gelir. Koordinasyon Kuruluna gerektiğinde Başhu- 
kuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Baş- 
kanı, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Başkanı ile Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasından en az   
genel müdür düzeyinde birer temsilci üye sıfatıyla katılmak üzere davet olunur. 
Kurul, gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağı-  
rılabilir.                                   
                                        
  Koordinasyon Kurulu, karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda 
Mali Suçları Araştırma Kurulunun yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuru- 
luşlarla birlikte koordine etmek, uygulamaya ilişkin politikaları tespit etmek, 
mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmekle görevlidir.         
                                        
  Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü                      
                                        

  Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkan-  
lık ile bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen diğer yetkililerce istenilecek 
bilgi ve belgeleri vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.    
                                        
  Kurul ve diğer yetkililerce kendilerinden bilgi ve belge istenilen gerçek  
ve tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel 
kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina ede- 
mezler.                                     
                                        
  Sır Saklama Yükümlülüğü                           
                                        

  Madde 6 - Aşağıda yazılı kimseler, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu  
kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine,
işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sır- 
ları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendile- 
rinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.              
                                        
  a) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Mali Suçları 
Araştırma Uzman ve uzman yardımcıları ile kurul hizmetinde çalışan görevliler, 
  b) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri,      
  c) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetki kullanan diğer kamu görevlileri,    
  d) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilgilerine ve ihtisas-
larına başvurulan gerçek ve tüzel kişiler,                   
  e) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilirkişilik görevi  
ifa edenler.                                  
                                        
  Bu yükümlülük, yukarıda yazılı kimseler bu görevlerinden ayrılsalar dahi  
devam eder.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
               Ceza ve Usul Hükümleri               
                                        
  Karapara Aklanması Suçunda Ceza                       
                                        

  Madde 7 - Karapara aklama suçu fiillerini işleyenler iki seneden beş seneye 
kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılır 
ve nemaları da dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile   
bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsade- 
resine de hükmolunur.                              
                                        
  Karapara, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı 
kanunla yasaklanmış herhangi bir madde ve eşya kaçakçılığından elde edilmiş   
veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına kaynak sağlamak amacıyla işlenmiş 
ise birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört seneden az   
olamaz.                                     
                                        
  Suçun;                                   
                                        
  a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare  
edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından,                
                                        
  b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri ile 3182 sayılı Bankalar   
Kanununa, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa, 3226 sayılı Finansal Kiralama 
Kanununa, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 2499   
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme İşleri ile Özel Finans    
Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usulleri 
düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından,  
                                        
  c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak,               
                                        
  İşlenmesi halinde hükmolunacak cezalar, ayrıca bir misli artırılır.     
                                        
  Bu suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) 
bendi hükmünün uygulanamadığı durumlarda, fiili gerçekleştiren yöneticiler hak- 
kında da aynı cezalara hükmolunmakla birlikte, tüzel kişiler de beşyüzmilyon  
liradan beşmilyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.         
                                        
  Karapara aklama suçunun, usul veya füruu veya karı-koca veya kardeşlerinden 
biri tarafından karaparanın kaynaklandığı suçları gizlemek amacıyla işlenmesi  
halinde bu ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Zamanaşımı                                 
                                        

  Madde 8 - Karapara aklama suçlarının kovuşturulmasında zamanaşımı süresi  
on yıldır. Dava açılması zamanaşımını keser.                  
                                        
  Tedbir Konulması                              
                                        

  Madde 9 - Karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, 
bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde-
ki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere hak ve alacakların dondurulması-
na, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına; mal, kıymetli evrak,
nakit ve diğer değererin zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve 
hak ve alacaklar üzerinde diğer tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı   
sırasında sulh ceza hakimi; yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar  
verilebilir.                                  
                                        
  Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal 
ve nihayet 24 saat içerisinde sonuçlandırılır.                 
                                        
  Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve ala-  
cakların dondurulmasına karar verebilir. Cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 
24 saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde onayla- 
nıp onaylanmamasına karar verir, onaylanmama halinde, cumhuriyet savcılığının  
kararı hükümsüz kalır.                             
                                        
  Kontrollü Teslimatın Şartları                        
                                        

  Madde 10 - Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;           
                                        
  a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi   
organize edilmiş olması,                            
                                        
  b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarıl-
ması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmama-
sı,                                       
                                        
  c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan  
vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,                  
                                        
  d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek   
her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;                  
                                        
  1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında  
kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti   
edilmesi,                                    
                                        
  2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yaka- 
landığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu 
mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi 
hususunun taahhüt edilmiş olması,                        
                                        
  Zorunludur.                                 
                                        
  Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri                    
                                        

  Madde 11 - Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlı- 
ğı halinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
karar verilir.                                 
                                        
  İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygu- 
lamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden  
kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü  
teslimat uygulamasına derhal son verilir.                    
                                        
  Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına   
son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkeme- 
lerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.                   
                                        
  Yükümlülüklere Aykırı Davranış                       
                                        

  Madde 12 - Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler, gizli kalması lazım 
gelen hususları ifşa etmeleri halinde, bir seneden üç seneye kadar hapis cezası 
ile cezalandırılırlar. Bu sırların maddi menfaat karşılığında ifşa edildiğinin 
belirlenmesi halinde, elde edilen menfaat ve nemaları da müsadere olunur.    
                                        
  Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri vermeyenler,  
belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar ve kimlik tespitine 
ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, karaparanın aklanması suçunun 
tespiti ve önlenmesine ilişkin diğer Bakanlar Kurulu Kararları ile bunların   
uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar altı aydan bir seneye kadar  
hapis ve onikimilyon liradan yüzyirmimilyon liraya kadar ağır para cezası ile  
cezalandırılır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yetkili Mahkeme                               

  Madde 13 - Karaparanın aklanması suçuna ilişkin talepler, 3005 sayılı Meş- 
hut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, karaparanın 
bulunduğu yer mahkemesince karara bağlanır.                   
  Yabancı ülkelerin 7 nci maddeye uygun müsadere talepleri ve karaparanın   
kontrollü teslimatı hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkili- 
dir.                                      
  Müsadere kararı için talebin, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşma- 
lara uygun şekilde yapılması gerekir.                      
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
  Ek Ödemeler                                 

  Madde 14 - Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için   
(2 000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan  
miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.                    
  Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma   
Kurulunda,                                   
  a) Araştırma ve inceleme görevlerinde çalışan denetim elemanlarına (10 000),
  b) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı ve Yardımcılarına (5 000),     
  c) Veri toplama, izleme ve değerlendirme işlerinde çalışan uzmanlara    
(4 000), uzman yardımcılarına (3 000),                     
  d) Yönetim ve büro hizmetlerinde çalışan personele (2 000),         
  Gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan mikta-
rı geçmemek üzere bakan onayı ile aylık ek ücret ödenir.            
  Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.  
  Bu ödemeler damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmelikler                                

  Madde 15 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak bilgi verme, kimlik   
tespiti, araştırma ve inceleme yöntemleri, şüpheli işlemler, aklamaya konu men- 
faat ve değerlerin belirlenmesine dair gerekli düzenlemelerin yapılması; Koor- 
dinasyon Kurulunun yönetim, toplanma ve çalışma esas ve usulleri, toplantı ve  
karar nisabına ilişkin hususlar, Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yayım tarihini  
izleyen altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.         
  Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları 
ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri  
alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yö- 
netmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlı- 
ğınca yürütülür.                                
  Mali Suçlar Araştırma uzman ve yardımcılarının göreve alınmaları, meslekte 
yükselmeleri ve çalışma esas ve usulleri Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yö-
netmelikle düzenlenir.                             
                İKİNCİ KISIM                   
          Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler           
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
  2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm 

  Madde 16 - (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle il- 
gili olup, yerine işlenmiştir.)                         
                İKİNCİ BÖLÜM                   
   178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler   

  Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent 
eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 18 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir  
bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.       

  Madde 19 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeni- 
den düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 20 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin ye-  
niden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            

  Madde 21 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine iba- 
re eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
               ÜÇÜNCÜ KISIM                    
         Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme              
                                        

  Geçici Madde 1 - Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araş- 
tırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir..               

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının  
657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümü- 
nün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yap-
mış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sı-
navda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzma-
nı olarak atanabilirler.                            

  Madde 22 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     4208 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------