Endeksler
     TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE
               DAİR KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4207                         
  Kabul Tarihi     : 7/11/1996                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi:26/11/1996 Sayı: 22829            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:              
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün malullerinin zararla-  
rından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanya-
larından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır.                 
  Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler           

  Madde 2 - Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı 
spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve  
bunların bekleme salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş  
veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamul- 
lerinin içilmesi yasaktır.                           
  Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler
tahsis edilir. Tahsis edilen yerden, sigara içilmeyen mahallere duman gidişini 
engelleyecek, havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınır.         
  Diğer yasaklar                               

  Madde 3 - Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanıla- 
rak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların  
kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır.     
  Onsekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz.    
  Uyarılar                                  

  Madde 4 - Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, ya-
sağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik  
puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarı- 
ların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya ki-
şiler sorumludur.                                
  Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin  
üzerinde açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde, "Yasal uyarı: Sağlığa
zararlıdır" ibaresi konulur. Bu ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal
edilemez ve satışa çıkarılamaz.                         
  Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan veya yolcu beraberinde  
yurda sokulan tütün ve tütün mamulleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumları ayda en az 
doksan dakika tütün ve tütün mamulleri alışkanlığının zararları konusunda uya- 
rıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yasağa uymayanlar hakkında işlem                      

  Madde 5 - Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa  
ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamulleri içen-   
lere, ilgili yerin yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı   
uyarı gösterilmek suretiyle yasağa uyması, aksi takdirde o yeri terk etmesi   
gerektiği bildirilir. Bu bildirime rağmen tütün ve tütün mamulleri içenler   
genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.                
  İdari para cezası                              

  Madde 6 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu ye- 
rine getirmeyen tütün veya tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin  
memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir. 
  Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün mamulle- 
rinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkın- 
da on milyon lira para cezası verilir. Uyarıya rağmen tütün veya tütün mamulü  
içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.                   
  Bu Kanuna göre sorumluluğu yerine getirmeyen memurlar hakkında ilgili mev- 
zuat hükümleri uygulanır.                            
  Adli para cezası                              

  Madde 7 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesi- 
nin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere on milyon liradan beşyüz 
milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde bu cezanın yuka- 
rı haddine hükmolunur.                             
  Para cezasına ilişkin hükümler                       

  Madde 8 - 6 ncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri  
tarafından verilir. Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu  
hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin 
en büyük mal memurluğunca tahsil edilir. İdari para cezalarına karşı yedi gün  
içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.                 

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya 
ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.        

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı 
yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı ta- 
rihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.               
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      4207 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
Kanun                           Yürürlüğe      
No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
-------   ------------------------------------------ --------------