Endeksler
                                        
      ÜÇ İLÇE VE BİR İL KURULMASI İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE      
   KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1)   
                                        
  Kanun Numarası    : 4200                        
  Kabul Tarihi     : 24/10/1996                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/10/1996 Sayı: 22801            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 36 Sayfa:              
                                        

  Madde 1 - Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi 
Toprakkale bucak merkezi olmak üzere Adana ilinde Toprakkale adıyla,      
  Ekli (2) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi 
Hasanbeyli Belediyesi olmak üzere Adana ilinde Hasanbeyli adıyla,        
  Ekli (3) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve merkezi 
Sumbas Belediyesi olmak üzere Adana İlinde Sumbas adıyla,            
  Üç ilçe kurulmuştur.                            

  Madde 2 - Ekli (4) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve   
köyler bağlanmak ve Adana İline bağlı Osmaniye İlçe Merkezi merkez olmak sure- 
tiyle Osmaniye adıyla bir il kurulmuştur.                    

  Madde 3 - Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ekli (5) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas
edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvellerin  
ilgili bölümlerine eklenmiştir.                         
  Ekli (6) sayılı listede yer alan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edil- 
miştir.                                     

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezi idare tarafın- 
dan oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürür- 
lüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.       
  Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve   
mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve   
bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunla kurulan İlin İl Genel Meclisi, merkez ilçe ile 
bu İl'e bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder. 
İl Genel Meclisi, Valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini  
yapar.                                     
  Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinin İl Genel Meclisi üyelerinin  
seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.     

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunla kurulan İl'e bağlanan ilçelerdeki İl Özel İda- 
resinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya, muamele ve hesapları, 
menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter,  
dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren 
bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 gün- 
lük süre içinde devir ve teslimi yapılır.                    
----------------                                
(1) Bu Kanunun ekindeki listeler için 28/10/1996 tarih ve 22801 sayılı Resmi  
  Gazeteye bakınız.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan İlin özel    
idaresi adına tashih ve tescil edilir.                     
  Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev 
yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları  
ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği   
tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. 
  Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre  
içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulun-  
dukları İl Özel İdaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret
ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve 
ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan 
İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.           
  Bu Kanunla kurulan İlin Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar   
geçen süre içinde bu İl'e bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin  
özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahara yapılmak üzere,  
halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanmasına devam olunur.    

  Geçici Madde 4 - Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun  
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla bu Kanun ile    
kurulacak Osmaniye Valiliği için 1996 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaret-
li cetvelin (1.a) sırasından bir adet, yine bu Kanunla kurulacak Toprakkale,  
Hasanbeyli ve Sumbas İlçeleri kaymakamlıkları için aynı bütçe kanuna ekli (T)  
işaretli cetvelin (2) sırasından üç adet binek otomobil satın alınır.      

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.