Endeksler

   SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN       
    İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA       
          DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN            
                                        
      Kanun Numarası      : 4125                   
      Kabul Tarihi       : 27/10/1995                
      Yayımlandığı R.Gazete   : Tarihi: 28/10/1995   Sayı: 22447 Mük. 
      Yayımlandığı Düstur    : Tertip: V Cilt:35,   Sayfa:      
                                        
                                        

  Madde 1 ila 7- (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddeleri-  
nin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine  
işlenmiştir.)                                  
                                        

  Madde 8 ila 20- (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddeleri- 
nin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine  
işlenmiştir.)                                  
                                        

  Madde 21- a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin  
ikinci fıkrasının son cümlesi, (...) (1) 30 uncu maddesi, 31 inci maddesinin  
ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçün- 
cü fıkrasının son cümlesi,                           
  b) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasın- 
da yer alan "Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" iba- 
resi, 38 inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayla- 
rı hariç" ibaresi.                               
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        
---------------                                 
(1) Bu arada yer alan," 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi,"   
  sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59  
  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar    
olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin    
düzenlenmesi veya değiştirilmesi için değişiklik yapma yetkisi partilerin    
merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.                  

  Geçici Madde 2- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili   
genel seçimi için yurt dışında (...) (1) vatandaşlarımızın oturdukları ülke-  
lerde oy kullanmaları, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım 
ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminde gerçekleştirilir.  
  Yüksek Seçim Kurulu bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hal-   
lerde uygun gördüğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendi-  
rebilir.                                    
  Bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü hususlar Dışişleri Ba-  
kanlığınca uygulanır.                              
  Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda fiili veya hukuki  
herhangi bir engelin veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda 26.4.1961  
tarih ve 298 sayılı Kanunun gümrük kapılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü mad- 
desi hükmü uygulanır.                              

  Geçici Madde 3- XX nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek  
için kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasi partile-  
rin hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacakları- 
nın bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların  
oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla  
ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gü-  
nünü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil   
olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış  
bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yü-  
rütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği    
il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek  
oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesi- 
ne karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.                

  Geçici Madde 4- (İptal: Ana.Mah'nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54,     
K.1995/59 sayılı Kararı ile)                          
                                        
------------------                               
(1) Bu arada yer alan "mukim" sözcüğü, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih  
  ve E.1995/54, K. 1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.        
  (R.G. 21.11.1995 - 22470 Mük.)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 5 - XX nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda ama- 
cıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallere asılamaz. 
Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece  
miting süresince bu hüküm dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler  
hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında   
Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. (1)        

  Geçici Madde 6 - Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği    
tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.    

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak   
milletvekili seçimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir.        
  Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada 
belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.          

  Madde 22 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeter-  
liği bulunduğu halde XX nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili 
mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun
63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır. 

  Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
-------------------                               
(1) Bu fıkrada yer alan "Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ve"sözcükle- 
  ri, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı  
  Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal hükmü sözkonusu Kararın Resmi Gaze   
  te'de yayımlanmasından iki ay sonra yürürlüğe girecektir. (R.G. 21.11.1995- 
  22470 Mük.)