Endeksler
     TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN     
           HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 4123                        
  Kabul Tarihi      : 23/7/1995                     
  Yayımlandığı R.Gazete : 25/7/1995 Sayı: 22354               
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 34 Sayfa:             
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, tabii afete maruz kalan yörelerde normal ha-  
yatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın gide-  
rilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan   
yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.            

  Madde 2 - Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan ha-  
sarlı yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yarar- 
lanmak için kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmele- 
rini yapmaları halinde, borçlanma sözleşmesi yapmayan veya bu imkana sahip   
olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kalmadan Kat   
Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderleri- 
ne arsa payları oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya  
ve yaptırmaya, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. 7269 sayılı Kanun   
ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi verilen inşaatı tamam-  
lanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdare- 
sine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Ku- 
rulu yetkilidir.                                

  Madde 3 - Tabii afet nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tara-  
fından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın  
nakdi olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tabii yardım, çadır   
ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. Bu amaçla toplanan  
yardımlar derhal tabii afet bölgelerine intikal ettirilir ve tabii afet bölge- 
leri dışında kullanılamaz.                           

  Madde 4 - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabii afet nedeniyle hayatını 
kaybeden yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir  
Vergisi Kanununun sakatlık indirimine ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen   
esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yardım  
yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır.     

  Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları  
veya fiilen kullandıkları işyerleri tabii afet nedeniyle hasar görenlere 7269  
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak hasar tespitlerine göre, yapı-  
lacak yardımın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ödeme-  
ler zarar görenlerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmak-  
sızın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek  
fonlardan yapılır.                               

  Madde 6 - Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabii afet nede-  
niyle toplayamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar,     
2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan karşı-  
lanabilir.                                   
  Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar   
Kurulunca kararlaştırılır.                           
  Tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380   
sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar artırılabilir.   
Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir.              
  (Ek: 16.11.1995 - 4133/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren belediyelerin İller 
Bankasına olan yatırım borçları, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkila- 
tı Müsteşarlığının uygun görüşü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi  
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde ertelenir veya   
terkin edilir. Bu belediyelerin İller Bankası yıllık yatırım programında bulun- 
mayan yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine yıllık yatı-
rım programına derhal alınır. Bu fıkra hükümlerinin yürütülmesi için gereken  
ödenekler Maliye Bakanlığınca İller Bankasına bir ay içinde aktarılır.     

  Madde 7 - (20/6/1977 tarih ve 2090 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle   
ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                        

  Madde 8 - (Değişik: 16/11/1995 - 4133/2 md.)                
  Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlar, 
serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına T.Halk Bankasınca,  
çiftçilere T.C. Ziraat Bankasınca; Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Ba-  
kanlar Kurulunca tespit edilecek oran ve belirlenecek esas ve usullere göre kre-
di verilir. Bu kredilerin kullandırılmasından dolayı doğacak zararlar Hazinece 
karşılanır.                                   

  Madde 9 - Sigorta şirketlerince tabii afet nedeniyle ödenen veya ödenecek  
tazminatlar devletçe ödenen her türlü yardımlardan düşülür.           
  Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine  
Bakanlar Kurulu yetkilidir.                           

  Ek Madde 1 - (Ek: 16/11/1995 - 4133/3 md.)                 
  Tabii afet nedeniyle hasar gören:                      
  a) İskan ruhsatı alınmış binalara ait afet tarihinden önce resmi şekilde  
düzenlenmiş satış vaadi senedine veya noterlikçe düzenlenmiş satış senedine   
sahip olanlara,                                 
  b) Fiilen oturulmasına rağmen iskan ruhsatı alınmamış konut sahipleri ile  
konut kooperatiflerinin üyelerine yalnız bir kooperatif ve tek bir üyelik için, 
  c) Ahır ve samanlık sahiplerine,                      
  d) İşyeri sahiplerine,                           
  7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle  
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen borçlanma ve kredilendirme usulle- 
ri çerçevesinde hak sahipliği tanınır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
               7561-1                       
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)                  
  Bu Kanun kapsamında, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıy-  
la Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre tespit edilmiş  
olan hak sahipliğine başvuru süresinin uzatılması hususunda Bayındırlık ve İs- 
kan Bakanlığı yetkilidir.                            

  Ek Madde 3 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)                  
  Tabii afete maruz bölgelerde yapılacak işlerle ilgili olarak tomruk, keres- 
te, demir ve çimento gibi yapı malzemesi tahsisleri, ilgili Bakanlığın talebi  
üzerine kurumlarca öncelik ve ivedilikle sağlanır.               

  Ek Madde 4 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)                  
  Tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa  
tabi personele bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını  
geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca bu bölgede çalışan her sta- 
tüdeki personele ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tuta- 
rının % 50 sini geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve ücretleri ile birlikte  
ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutul- 
maz.                                      
  Fazla çalışmanın ve tazminatın uygulama sürelerinin, hangi yörelerdeki han- 
gi görev ve derecelere ne miktarda ödeneceği hususlarına yönelik her türlü dü- 
zenlemeyi yapmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili- 
dir.                                      

  Ek Madde 5 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)                  
  Tabii afete maruz kalan bölgelerde ticaretle iştigal eden kiracı konumunda- 
ki işletmecilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıy- 
la proje üzerinden iş yeri edindirme yardımı yapılabilir.            

  Ek Madde 6 - (Ek:16/11/1995 - 4133/3 md.)                  
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltıl-
ması amacıyla, hibe olarak yurt dışından gönderilen her türlü malzeme ve teknik 
ekipmanlar ile geçici veya daimi olarak ithal edilecek malzeme ve teknik ekip- 
manlanlar, Gümrük mevzuatında belirlenen sürelere bağlı olmadığı gibi, ithalde 
alınan her türlü fonlar ile vergi, resim ve harçlardan muaftır.         

  Madde 10 - Bu Kanun 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihin- 
de yürürlüğe girer.                               

  Madde 11 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
               7561-2                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               7561-3                       
                                        
      4123 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                          Yürürlüğe      
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi     
----------  ------------------------------------------- ----------------    
  4133             --           1/1/1995 tarihinden   
                            geçerli olmak üzere   
                            yayımı tarihi olan   
                            19/11/1995