Endeksler
                                        
   MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU         
                                        
  Kanun Numarası    : 4122                        
  Kabul Tarihi     : 23/7/1995                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 26/7/1995 Sayı: 22355               
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5  Cilt:  Sayfa:             
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
              Amaç ve Kapsam                   
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasar-  
rufu altındaki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet 
ve tasarrufundaki arazilerde, orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, top- 
rak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerle- 
rini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve 
usulleri düzenlemektir.                             
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Tespit, Tahsis, İzin ve Uygulama               
  Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin                     

  Madde 2 - Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meyda- 
na gelmiş olan açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sa- 
halarda, Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlan-  
dırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir.             
  6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi  
hükmüne göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden, orman içindeki köyler- 
de yerleşik kişilerin iskanı için kullanılmasına ihtiyaç bulunmayan ve yeniden 
orman niteliği kazandırılması mümkün olan araziler üzerinde, bu Kanun hükümle- 
rine göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak amacıyla kullanmak isteyen-  
lere izin verilir. Tahsis edilen sahalardaki uygulamalar yetkili orman idaresi 
tarafından her 6 ayda bir yerinde denetlenerek gelişmeler rapora bağlanır. Bir 
yıl içinde projelendirilerek uygulamaya geçirilmemesi ve 5 yıl içinde izin   
amacının gerçekleştirilmemesi halinde verilen izin iptal edilir. Ayrıca, izin  
sahibinden araziyi kullandığı bu süre için ecrimisil alınır.          
  Devlet ormanlarında izin verilmesi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine  
tabidir.                                    
                                        
  Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Arazilerde Tespit, Tahsis ve İzin   

  Madde 3 - Turizm bölgesi, alanı ve merkezleri dışında Devletin hüküm ve   
tasarrufu altında olup da, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yapıl-  
mak üzere, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere  
izin verilecek sahalar, Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak Orman Bakanlı-  
ğının talebi üzerine ve Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde bu Bakan- 
lığa tahsis edilebilir. Bu sahalar; Orman Bakanlığınca belirlenecek esaslar   
ve önceliklere göre kullandırılır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uygulama                                  

  Madde 4 - Kendilerine ait arazilerde veya tahsis yapılan, izin verilen,   
irtifak hakkı tesis edilen sahalarda; bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve    
erozyon kontrolü seferberliğine katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel  
kişiler ve yapacakları işler aşağıda sayılmıştır.                
  a) Başbakanlık; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletle- 
rinin su toplama havzalarındaki tarım arazilerinde gerekli havza ıslahı tedbir- 
lerini alır. Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı tedbirler ile   
toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlar. Köy yolları kenarla-  
rında tarım arazilerinde rüzgar erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma çalış- 
maları yapar. Rüzgar perdeleri oluşturur. Devletin hüküm ve tasarrufu altında  
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, makilik, 
çayır ve meraların geliştirilmesinde altyapı çalışmalarını yapar veya yaptırır. 
  b) Milli Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilmiş Hazine 
arazileri üzerinde "Ordu Ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması   
askeri birliklerce yapılır. Orman Bakanlığınca teknik yardım sağlanır.     
  c) İçişleri Bakanlığı; mülki hudutları dahilinde valilikler ve kaymakamlık- 
lar vasıtasıyla ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapar. Özel İdare 
imkanlarını da kullanarak "Özel İdare Ormanları" kurar.             
  Polis okullarında eğitim ve öğrenim gören polis adaylarına, her yıl üç   
adetten az olmamak üzere fidan diktirerek "Emniyet Ormanları" kurar. Bakım ve  
korunmasını yapar, yaptırır.                          
  d) Milli Eğitim Bakanlığı; Orman Bakanlığınca, valiliklerce, kaymakamlık-  
larca ve belediyelerce tahsis edilen uygun yerlerde her öğrenciye her yıl    
3 adetten az olmamak üzere fidan diktirerek "Okul Ormanları" kurar. Saha hazır- 
lığı ile bakım ve koruma işleri araziyi veren kuruluşlarca yapılır.       
  e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya  
özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk,makilik,    
çayır ve meraların geliştirilmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.      
  f) Turizm Bakanlığı; turizm bölge, alan ve merkezlerinde ağaçlandırma ve  
erozyon kontrolü çalışmaları yapar ve yaptırır. Bu yerlerin bakım ve korunması 
Orman Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlanır.                
  g) Çevre Bakanlığı; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması yapılmasını 
gerekli gördüğü yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını yapar  
veya yaptırır. "Çevre Ormanları" kurar. Bu yerlerin bakım ve korunması Orman  
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sağlanır.                  
  h) Üniversiteler; kampusleri içinde mülkiyeti kendilerine ait veya tahsis  
edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda, eğitim süre-  
since her öğretim üyesi ve öğrenciye her yıl üç adetten az olmamak üzere fidan 
diktirerek "Üniversite ve Fakülte Ormanları" kurar. Bakım koruma ve işletil-  
mesini yaparlar.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; özel radyo ve televizyon kuruluş-  
ları; orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı yayın ve tanıtım faaliyetleri-  
ni ücretsiz olarak yaparlar. Programlar hazırlayıp yayınlarlar. Yayınlar;    
Orman Bakanlığınca belirlenecek dönemlerde, her kuruluşun ana haber bülten-   
lerinden önce yapılır. Yılda 5 saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülme-   
sinde Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparlar.                  
  j) Diyanet İşleri Başkanlığı; il ve ilçe müftülüklerinin önderliğinde,   
tahsis edilen Hazine arazilerinde ve izin verilen bozuk orman alanlarında    
"Diyanet Ormanları" kurar. Bu ormanların bakım ve korunması Orman Bakanlığı-  
nın teknik işbirliği ile sağlanır.                       
  k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğü; elektrik santralları   
çevresinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bu sahaların    
bakım, koruma işlerini yapar veya yaptırır.                   
  l) Karayolları Genel Müdürlüğü; karayolları güzergahında yeşillendirme   
ve ağaçlandırma yapar. Karayolunu tehdit eden havzalarda ağaçlandırma ve eroz- 
yon kontrolü çalışmaları, bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya   
yaptırır.                                    
  m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları; demiryolları güzergahında,   
yeşillendirme, yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü   
çalışmalarını, bu sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya yaptırır.    
  n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; barajların su toplama havzalarında   
mülkiyeti kendisine ait veya 6200 sayılı Kanunla kendisine verilen görevler   
için tahsis edilen veya izin veya irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaç-  
landırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bakım ile koruma işlerini ya-   
par veya yaptırır.                               
  o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılmayan kamu kurum ve kuruluşları ile  
orman ürünlerini hammadde olarak kullanan Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii   
Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşlet-  
meleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Pos-  
ta Telefon Telgraf Genel Müdürlüğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü; kendi arazile-   
riyle izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve tahsis edilen sahalarda, üre- 
tim amaçlı ağaçlandırmalar yaparlar. Sahaların bakım, koruma ve işletilmesi   
bu kuruluşlarca yapılır veya yaptırılır.                    
   p) Belediyeler; belediye sınırları içerisinde mücavir alanlarda, kendile- 
rine ait veya tahsis edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen yerlerde 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapar ve "Belediye Ormanları" ku- 
rar. Bu sahaların bakım, koruma ve işletmesini yapar ve yaptırır.        
  r) Köy tüzel kişilikleri; köy mülki hudutları içindeki mülkiyeti kendile-  
rine ait veya tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sa-  
halarda ağaçlandırma yaparak "Köy Ormanları" kurar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü   
maddelerine göre verilecek tahsis, irtifak ve izinlerde köy tüzel kişiliklerine 
öncelik tanınır. Ağaçlandırılan bu sahaların bakım, koruma ve işletilmesi köy  
tüzel kişiliklerince yapılır.                          
  s) Odalar, Meslek Kuruluşları, Birlikleri, Sendikalar, Vakıflar, Dernek-  
ler, Spor Klüpleri, Gönüllü Kuruluşlar ve Benzeri Teşekküller; mülkiyeti ken-  
dilerine ait veya tahsis edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen  
sahalarda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yaparlar.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  t) Büyük İşletmeler; kendi arazilerinde veya izin verilen, irtifak hakkı  
tesis edilen veya tahsis edilen sahalarda, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü   
çalışmaları yapar veya yaptırırlar. Büyük işletme tanımı, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak tüzükle tespit edilir.    
  Yukarıda sayılan kamu kurum ve kuruluşları, ağaçlandırma ve erozyon kont-  
rolü çalışmaları için, istediği takdirde bünyelerinde uygun kapasiteli orman-  
cılık birimleri oluştururlar. Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi   
bütçelerinden karşılarlar.                           
  Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ki-  
şiler de bu Kanun kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları ya-  
pabilirler.                                   
  Hatıra Ormanları                              

  Madde 5 - Orman Bakanlığınca; gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde,   
giderleri kendilerine ait olmak üzere "Hatıra Ormanı" kurulur. Ayrıca milli   
ve dini bayramlarda ve özel günlerde, fidan dikilerek, her il ve ilçede "Hatıra 
Ormanları" oluşturulabilir. Hatıra ormanlarının ismi değiştirilemez. Bu orman- 
ların tesis ve işletilmesi ile faydalanmaya ait esas ve usuller Orman Bakanlı- 
ğınca belirlenir.                                
  6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi  
hükmüne göre orman dışına çıkarılmış yerlerde hak sahipleri isterlerse özel   
orman kurabilirler.                               
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
            Planlama, Üretim ve Faydalanma             
                                        
  Projelendirme                                

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kont- 
rolü çalışmaları, Orman Bakanlığınca hazırlanacak tip uygulama projelerine göre 
yürütülür.                                   
  İdare ve Amenajman                             

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlar, 6831 sayılı Orman   
Kanunu hükümlerine göre işletilir ve idare olunur.               
  Faydalanma                                 

  Madde 8 - Bu Kanunla kurulan ormanlardan elde edilen asli ve tali ürünler, 
hak sahipleri tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine uygun olarak ser- 
bestçe değerlendirilir.                             
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
                Mali Hükümler                  
  Gelirler                                  

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerine göre Orman Bakanlığınca yürütülecek ağaçlan- 
dırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının harcamaları aşağıdaki gelirlerden kar- 
şılanır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İthal edilen asli ve tali, gayrimamul, yarımamul ve mamul orman ürünleri 
ithalat vergi hasılatından % 30 oranında alınacak paylar,            
  b) Tahsisli orman emvali satışlarından;                   
  1. Tahsisen satılan yakacak odun ve köylü pazar satışlarından satış     
bedelinin % 1'i,                                
  2. Lif-yonga sanayinin ihtiyacı için tahsisen verilen lif-yonga odunları  
tahsis bedelinin % 2'si,                            
  3. Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisen verilen tomruk, direk, kağıtlık ve 
sanayii odunlarının tahsis bedelinin % 2'si,                  
  Oranında alınacak paylar.                          
  c) 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre, özel orman   
alanlarında % 6 oranında verilen yapılaşma izinlerinde, yetkili birimce onaylı 
yol, bina ve tesis proje bedellerinin % 1'i oranında alınacak paylar,      
  d) Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan 
satışlardan,                                  
  1. Satış gelirlerinin % 6'sı oranında,                   
  2. Orman Genel Müdürlüğünce hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden ayrıca  
ödenecek % 2'si oranında,                            
  3. Artırmalı orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranın-
da,                                       
  Alınacak paylar.                              
  e) Orman Ürünleri Sanayii Anonim Şirketince satılan yarımamul ve mamul   
orman emvali satışlarında, alıcıdan tahsil edilecek % 3 oranındaki paylar,   
  f) 9.8.1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince oluşturulan "Çevre  
Kirliliğini Önleme Fonu" gelirlerinin % 5'i,                  
  g) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince verilecek izin veya irtifak 
haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer kamu tüzel kişileriyle özel ve tüzel   
kişilerce, kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına hizmetlerde kullanılmak  
üzere yapılacak tesislerin dışındaki her türlü tesisin, proje toplam bedelinden 
orman sahasına isabet eden kısmının % 2'si oranında alınacak paylar,      
  h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri gereğince kamu arazilerinin 
turizm yatırımlarına tahsisinde Hazinece tahsil edilen yıllık kira bedellerinin 
% 2'si oranında alınacak pay,                          
  ı) Karayolları Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için  
ödeneği bulunmayan yeni yol yapımı projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin  
% 1'i oranında alınacak pay,                          
  j) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü  
için ödeneği bulunmayan yeni baraj projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin  
% 2'si oranında alınacak pay,                          
  k) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için 
ödeneği bulunmayan yeni gölet ve yol projelerine ait yıllık yatırım ödeneğinin 
% 1'i oranında alınacak pay,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Bağışlar ve yardımlardan sağlanan gelirler,               
  Yukarıda, (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) fıkralarında belirtilen  
gelirler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, tahsilatın yapıldığı tarihi   
takip eden ayın engeç 15 ine kadar Ağaçlandırma Fonunun gider hesabına yatırı- 
lır.                                      
  (ı), (j) ve (k) fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tarafından 
yıllık bütçelerinin hazırlanması sırasında hesaplanarak, bütçelerinin transfer 
tertiplerine ödenek olarak konur. Transfer tertiplerine konan bu ödenekler, büt-
çenin başlangıcını takip eden bir ay içinde Ağaçlandırma Fonu gider hesabına  
aktarılır. (ı), (j), (k) fıkralarında belirtilen paylar, ilgili kurumlar tara- 
fından yürütülen proje keşiflerine bir poz numarası ile dahil edilir ve buradaki
harcamaya özel sektör veya proje sahibi kuruluş tarafından gerçekleştirilen so- 
nuç envanter bilgisi olarak her sene Orman Bakanlığına bildirilir. Kamu kurum  
ve kuruluşlarınca yılı bütçelerine konulan ödeneklerle yapılması gereken ağaç- 
landırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yılı içinde gerçekleştirilmediği tak- 
dirde bu işler için bütçelerinde ayrılan ödenekler aynı mali yılın kasım ayında 
Ağaçlandırma Fonu gider hesabına aktarılır.                   
  Bu gelirler; Kurumlar Vergisinden, yapılacak bağışlar ve yardımlar ise   
veraset ve intikal vergisinden muaftır.                     
  Harcamalar                                 

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerine göre sağlanan gelirler; 6831 sayılı Orman  
Kanununun 22.5.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi hükmüne
göre kurulmuş olan Ağaçlandırma Fonunda ayrı bir bölümde toplanır. Toplanan bu 
gelirler; herhangi bir kesinti yapılmaksızın, sadece bu Kanun hükümlerine göre 
yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında kullanılır.      
                                        
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
              Eğitim, Tanıtım ve Ödüllendirme           
                                        
  Eğitim ve Tanıtım                              

  Madde 11 - Ağaç ve Orman sevgisini yaygınlaştırmak için Türk Silahlı Kuv-  
vetleri ile Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve ders programlarında; Adalet    
Bakanlığı, ceza ve tevkif evlerinde ağaçlandırma ve erozyon konulu uygulamalı  
eğitimlere yer verirler.                            
  Ağaçlandırma ve erozyon kontrolünu teşvik etmek, bu amaçla kurulmuş vakıf- 
lara üye olmayı özendirmek için Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Diyanet İşle- 
ri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü gerekli tanıtım çalışmalarını yaparlar.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödüllendirme ve Teşvik                           

  Madde 12 - Ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına, ormancılığın   
geliştirilmesine, erozyonun önlenmesine, çevrenin korunmasına önemli hizmetle- 
ri geçmiş, yeni ormanların kurulmasına fiilen veya maddi katkıda bulunmuş ka-  
mu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, Orman Bakanlığınca pla-  
ket ve sertifika verilebilir.                          
  Bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım ve ko-  
ruma masraflarının tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülür.    
                ALTINCI BÖLÜM                  
          Yasaklar, Suçların Takibi ve Cezalar            
  Yasaklar                                  

  Madde 13 - Bu Kanun hükümlerine göre tahsis edilerek, izin verilerek veya  
irtifak hakkı tesis edilerek kurulan ormanlarda, bina ve tesis yapılamaz. Bu  
alanlar amaç dışında kullanılamaz, ipotek edilemez, üçüncü şahıslara devredi-  
lemez. Amaç dışı kullanılması veya üçüncü şahıslara devredilmesi, bir yıl    
içinde projelendirilerek uygulamaya geçilmemesi, beş yıl içinde amacın gerçek- 
leştirilmemesi halinde; tahsis veya izin iptal edilir. Sahaya doğrudan ve be-  
delsiz el konulur. Ayrıca izin sahibinden iptale kadar geçen süre için Orman  
Bakanlığınca mahalli rayice uygun ecrimisil alınır.               
  Suçların Takibi ve Cezalar                         

  Madde 14 - Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen ormanlarda işlenen suç-  
lar, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre takip edilir ve cezalandırılır. 
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
          Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler             

  Madde 15 - Kaldırılan ve değiştirilen hükümler;               
  a) 7336 sayılı "Devlet Orman İşletmelerinden ve Kereste Fabrikalarından   
satılan Orman Mallarından Vilayet Hususi İdareleri için Hisse Alınması Hakkında 
Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.                       
  b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci 
maddesinin (k) bendinde parantez içinde yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne" 
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Orman Genel Müdürlüğü'ne" ibaresi eklen-   
miştir.                                     
  c) 29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik  
Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanunun  
4 üncü maddesinin (e) fıkrasına, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibare-
sinden sonra gelmek üzere (Orman Genel Müdürlüğü hariç) ibaresi eklenmiştir.  
  d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 32 nci maddesi ikinci  
fıkrasının (e) bendine, "Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri" ibaresinden  
sonra gelmek ve parantez içinde yer almak üzere (Orman Genel Müdürlüğü hariç)  
ibaresi eklenmiştir.                              
  e) Bu Kanun hükmüne göre tahsis edilen sahada halen madencilik faaliyeti  
yapmakta ise; Madencilik faaliyetinin izin süresinin bitimine kadar ormansız  
alan statüsü uygulanır.                             
  Yönetmelik                                 

  Madde 16 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Orman Bakan-  
lığınca bir yıl içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.          
  Yürürlük                                  

  Madde 17 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.