Endeksler
                                        
                                        
          KIZILAY CEMİYETİ VE HARP VE AFET VUKUUNDA          
          ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE HÜKÜMETİN          
          MÜSAADESİYLE GELECEK BU TÜRLÜ SIHHİ VE İNSANİ        
           YARDIM HEYETLERİ NAMINA VÜRUT EDECEK OLAN         
            EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE          
                  DAİR KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 4119                       
  Kabul Tarihi      : 22/9/1941                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 25/9/1941 Sayı : 4921           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 623          
                                        

  Madde 1 - Kızılay Cemiyeti ve harp ve afet vukuunda onunla birlikte çalışmak
üzere Hükümetin müsaadesiyle gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardım heyetleri 
namına ecnebi memleketlerden vürut edecek olan aşağıda yazılı eşya gümrük    
vergisinden vesair vergi ve resimlerden muaftır.                
  a) Tıbbi, fenni ve sıhhi aletler, ilaçlar, vasıtalar ve her türlü sıhhi   
levazım;                                    
  b) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun her türlü eşya, erzak,   
vasıta ve malzeme;                               
  c) Bunların teşekkül maksat ve gayelerine uygun olarak kurdukları veya   
kuracakları, işletecekleri müesseselere ait tesis malzamesi, işletme levazımı  
ve iptidai maddeler.                              
                                        

  Madde 2 - Gerek Kızılay Cemiyeti ve gerek başkaları namına askerlerimize  
tevzi edilmek üzere gönderilecek eşya da gümrük vergisinden ve sair vergi ve  
resimlerden muaftır.                              
                                        

  Madde 3 - Yukarıdaki maddelere göre muaf olarak giren her nevi eşya, tesis 
ve işletme levazımı ve iptidai maddeler, namlarına gelen cemiyet, heyet ve şa- 
hıslar tarafından vergileri verilmedikçe başkalarına satılamaz ve değiştirile  
mez. Ancak zaruri hallerde İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek esaslar dai- 
resinde bunların vergisiz satılmasına veya değiştirilmesine izin verilebilir.  
  Birinci maddenin c fıkrasında yazılı iptidai maddelerden imal olunmuş vergi-
ye tabi mamülleri de vergileri ödenmedikçe intifa ve ticaret maksadiyle satıla- 
maz.                                      
                                        
  Muvakkat Madde - Bu kanununun neşrinden evvel Kızılay Cemiyeti namına güm- 
rüklerden geçirilmiş olup da bu kanun ile muafiyeti kabul edilen ve vergileri  
henüz tahsil edilmemiş bulunan eşya ve levazım hakkında da bu kanun hükümleri  
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 4 - Kızılay Cemiyeti namına gelecek bir kısım eşyanın gümrük resminden
muafiyetine dair olan 6 Şubat 1332 tarihli kanun kaldırılmıştır.        
                                        

  Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.