Endeksler
       ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 193 SAYILI       
       GELİR VERGİSİ KANUNU, 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ        
          KANUNU VE 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ          
        KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası        : 4108                     
  Kabul Tarihi         : 25/5/1995                  
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 2/6/1995   Sayı: 22301          
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5     Cilt:34  Sayfa:         
                                        

  Madde 1 - 10- (4/1/1961 tarih ve 213 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine  
ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.      

  Madde 11 - 15 -(21/7/1953 tarih ve 6183 Sayılı Kanun'un muhtelif maddelerine
ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)      

  Madde 16 - 28 - (31/12/1960 tarih ve 193 Sayılı Kanun'un muhtelif maddeleri-
ne ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)    

  Madde 29 - 32 - (3/6/1949 tarih ve 5422 Sayılı Kanunun muhtelif maddelerine 
ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)      

  Madde 33 - 37 - (25/10/1984 tarih ve 3065 Sayılı Kanunun muhtelif madde-  
lerine ek ve değişiklik getirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)  

  Madde 38 - Turizm Bakanlığı tarafından talih oyunları oynatılmasına izin  
verilen işletmelerde, masalarda ve oyun makinalarında oynatılacak oyunların   
türlerini, niteliklerini, bu masaların ve makinaların sayılarını, makinaların  
verim oranlarını belirlemeye, bu işletmeleri denetlemeye ve diğer esasları   
tespite Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilidir.            
  Talih Oyunları İşletmeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün gerek- 
li görmesi halinde, oyun makinalarını kurulacak merkezi bilgisayar sistemine  
uyumlu hale getirmek ve bu sisteme bağlamak zorundadır.             
  Talih oyunları işletmelerini denetlemek üzere Maliye Bakanlığı ve Milli   
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, 320 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde belirtilen denetleme elemanları- 
nın yetkilerine sahiptir ve yazılı talepleri halinde Vergi Usul Kanununun 7 nci 
maddesinde sayılan yetkililer, kendilerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. 
  Maliye Bakanlığı veya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yapılan   
denetimler sonucunda talih oyunları işletmelerine;               
  a) 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine göre verilen   
uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması, istenilen bilgi veya  
belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi, müşteri-  
lerin oyun güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmaması, oyun- 
larda hileye başvurulması halinde her fiil için, ilgili işletmenin, Gelir Ver- 
gisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre oyun makinası başına ödemesi  
gereken asgari verginin alt sınırının on katı tutarında,            
  b) Gerekli izin alınmadan faaliyete geçirilen her bir oyun mamasına veya  
makinasına, o oyun masası veya makinası için her ay itibariyle Gelir Vergisi  
Kanununun mükerrer 111 inci maddesine göre ödenmesi gereken asgari verginin   
üst sınırının iki katı tutarında,                        
  İdari para cezası uygulanır. Bu para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı   
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri tatbik edilir.     
  Talih oyunları işletme belgesi olmadan talih oyunları salonlarını faaliyete 
geçirenler, talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereç-  
lerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar veya talih  
oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar veya    
bu maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında    
ayrıca on milyon liradan ikiyüz milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki   
aydan iki seneye kadar hapis cezasına hükmolunur.                
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - 1994 takvim yılı kazançları için verilen yıllık gelir   
ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannamelere ilişkin olarak   
mükelleflerce münhasıran bu Kanunun 6, 25 ve 32 nci maddelerinin uygulanması  
nedeniyle birlikte verilecek düzeltme beyannameleri üzerine, Gelir Vergisi   
Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/b numaralı bendi uyarınca   
yeniden hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarı da dikkate alınmak suretiy-  
le yapılacak düzeltme ve iade işlemlerinde ayrıca vergi inceleme raporu veya  
yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmaz.                   
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                 Diğer Hükümler                
                                        
  Kaldırılan Hükümler                             

  Madde 39 - 1) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun;              
  a) 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 4 ve 5 inci dereceye giren mükellef- 
lerin safi kazanç tutarlarına ait hükümleri,                  
  b) 111 inci maddesi,                            
  c) Geçici 39 uncu maddesinin 4 numaralı fıkrası,              
  2) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;                 
  a) 15 inci maddesinin 8 numaralı bendi,                   
  b) 37 nci maddesinin 3 numaralı bendi,                   
  c) Geçici 21 inci maddesinin 4 numaralı bendi,               
  3) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 3 numaralı 
fıkrası,                                    
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
  Yürürlük                                  

  Madde 40 - Bu Kanunun;                           
  a) 6 ncı maddesi, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen   
geçici 23 üncü (bu geçici maddenin "a" bendinin son fıkrası hariç) ve geçici  
24 üncü maddeleri ve 39 uncu maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (c) alt   
bendleri 1.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,       
  b) 37 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci  
madde hükmü 27.11.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,     
  c) 5,7,18,19,20,21,22,25,27,29 ve 31 inci maddeleri, 17 nci maddesi ile   
değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun ek 3 ve ek 4 üncü maddelerine ilişkin   
hükümleri 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,       
  d) 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (b) ve (c) alt bendleri 1995   
yılı kazançlarına da uygulanmak üzere 1.1.1996 tarihinde,            
  e) 16 ve 24 üncü maddeleri yayımını izleyen aybaşında,           
  f) 12 ve 23 üncü maddeleri yayımını izleyen ikinci ayın başında,      
  g) 34 ve 36 ncı maddeleri, 37 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa 
eklenen geçici 11 inci madde ve 39 uncu maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt 
bendi ve 3 numaralı bendi 1.1.1996 tarihinde,                  
  h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,                    
  Yürürlüğe girer.                              
  Yürütme                                   

  Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.