Endeksler
     ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASINA, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE,    
      TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM     
      KURUMUNA, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNE, ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ     
       GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE OLAN BİR KISIM BORÇ FAİZLERİNİN         
              SİLİNMESİNE DAİR KANUN                
                                        
    Kanun Numarası    : 4106                       
    Kabul Tarihi     : 27/4/1995                    
    Yayımlandığı R.Gazete : 29.4.1995 Sayı: 22272              
    Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5   Cilt:  Sayfa:           
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Çiftçilere T.C. Ziraat Bankası veya Tarım    
Kredi Kooperatiflerince açılmış bütün tarımsal krediler ile Tarım İşletmeleri  
Genel Müdürlüğü, Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi ile Orman ve   
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce kredili satılan tohum, gübre, ilaç, hayvan,  
traktör, makina, alet ve edevat vb. tüm tarımsal üretim girdi ve ekipmanlarının 
kredilendirilmesi bedellerinden doğan ve ilgili kurumların mevzuatına göre   
2.1.1995 tarihine kadar idari veya kanuni takipteki hesaplara intikal etmiş   
veya etmesi gereken borçlarına ödeme kolaylığı sağlamaktır.           

  Madde 2 - Borçları birinci madde kapsamına giren çiftçiler;         
  a) T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan zirai    
kredinin ana parası ile birlikte ana parasına eşit miktardaki faizi 30.4.1996  
tarihine kadar ödedikleri takdirde faiz ve masrafların kalan kısmı silinir.   
Ancak, faiz ana paraya eşit veya daha az ise, % 50'si silinir.         
  b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna,   
Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan    
borçlarının kayıtlı bakiyesini en geç 30.4.1996 tarihine kadar ödedikleri tak- 
dirde, faiz ve masrafların tamamı silinir.                   
  c) (a) bendinde belirtilen kurumlara borcunu 3 ay içinde ödeyen çiftçilerin 
ödeyecekleri faiz borcundan ayrıca % 10 oranında indirim yapılır.        

  Madde 3 - Bu Kanun, çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Koopera-  
tifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak
Mahsülleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne olan borçlarına 
ayrı ayrı uygulanır.                              

  Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve masraf kayıpları;   
  T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsülleri Ofisine, Orman  
ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne,                      
  Hazinece görev zararı olarak ödenir.                    
  Hazine 15.6.1996 tarihine kadar bu Kanunun uygulanmasından doğacak görev  
zararlarını ilgili kuruluşlara tamamıyla ödemediği takdirde geciken her gün   
için bu kuruluşlarca çiftçilere kullandırılan zirai kredilere uyguladıkları   
yıllık normal cari faiz üzerinden ayrıca hazine gecikme faizi ödenir. Hazinece 
yapılacak ödemeler hiçbir suretle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba- 
ren 2 yıl geciktirilemez.                            

  Madde 5 - Bu Kanunun kapsamına giren çiftçiler hakkında başlatılmış bulunan 
idari veya kanuni takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden  
durur. Ancak, 9 uncu maddede öngörülen süre içinde müracatta bulunmayan, müra- 
caatta bulunup da 30.4.1996 tarihine kadar borçlarını ödemeyen çiftçiler hak-  
kında idari veya kanuni takibata kalındığı aşamadan devam olunur.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Bu Kanundan;                           
  a) Mücbir sebeplerden dolayı müracaat imkanından yoksun durumda kalanlar  
30.4.1996 tarihine kadar bizzat veya vekilleri ile,               
  b) Ölenlerin varisleri,                           
  Talepleri halinde yararlanabilirler.                    

  Madde 7 - Bu Kanun kapsamındaki borcunu tamamen ödemeyen çiftçilere yeni  
kredi açılamaz.                                 

  Madde 8 - Bu Kanunun uygulanması sonucunda borcu devam eden çiftçilere   
ilişkin işlemler, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sükutunu icabet- 
tirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefa-  
letten çekilme hakkını vermez. Ancak borcunu ödeyen çiftçi müşterek borçlu ve  
müteselsil kefil de olsa tekrar kredi alabilir.                 

  Madde 9 - Çiftçilerin ödeme planlarını T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi  
Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım  
Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne 
tevdi etme süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aydır.   
Alacaklı kuruluşlar borçluya tebliğ şartı aranmaksızın bu hususu belirten    
yazılı bildirimde bulunur.                           

  Madde 10 - Bu Kanunda yer almayan diğer hususlar hakkında, T.C. Ziraat   
Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,     
Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman ve Köy İlişki- 
leri Genel Müdürlüğünün mevzuatı uygulanır.                   

  Madde 11 - Bu Kanunun ikinci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki hesapları- 
na çiftçiler tarafından, kredilerin alındığı tarihten bu kanunun yayım tarihine 
kadar geçen süre içinde borçlarına mahsuben ödenmiş paralar bu kanun uygulama- 
sında, çiftçilerce ödenecek miktarlardan düşülür. Mahsuben ödenmiş paralar bu  
Kanun gereği çiftçilerin ödemesi gereken miktardan fazla ise çiftçilere bu   
fazlalık iade edilmez.                             

  Madde 12 - Bu Kanun Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.