Endeksler
                                        
           MUHARİP YABANCI ORDU MENSUPLARINDAN            
           TÜRKİYE'YE İLTİCA EDENLER HAKKINDA             
                 KANUN (1)                   
                                        
  Kanun Numarası     : 4104                        
  Kabul Tarihi      : 11/8/1941                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/8/1941 Sayı : 4887           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 584          
                                        
                  *                      
                  * *                     
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik 
               fihristine bakınız.                
                  *                      
                  * *                     

  Madde 1 - Yabancı memleketlerden Türkiye'ye iltica eden muharip yabancı ordu
mensuplarının Türkiye topraklarına girdikleri tarihten itibaren iade olunacak- 
ları tarihe kadar nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi hususları Hükümetçe temin 
olunur.                                     

  Madde 2 - Mülteciler topraklarımıza ayak bastıklarında ve kara sularımıza  
girdiklerinde esliha, mühimmat ve sair harb vasıtalarından tecrit edilirler.  

  Madde 3 - Mültecilerin üzerindeki eşya ile beraberlerinde getirdikleri zati 
eşyadan maada (kara, deniz ve hava) esliha, mühimmat, teçhizat, nakil vasıtala- 
rı, gemi, tayyare vesair askeri eşya ve her çeşit harb malzemesi orduca muhafaza
altına alınır ve bunların muhafazaları için icap eden masraflar da yapılır.   

  Madde 4 - (Değişik: 14/12/1942-4322/1 md.)                 
  Gözaltı edilmiş subay ve askeri memurlarla erbaş ve erin iaşe ve ilbasları 
ve kendilerine yapılacak yardım hakkında mensup oldukları Hükümetlerle mukavele 
akdine Hükümet mezundur.                            
  Mukavele bulunmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar ve nakdi yar- 
dımlar Hükümetçe takdir olunur ve bu masraflar ile birinci maddenin istilzam  
eylediği sair masraflar Milli Madafa Vekaleti Kara, Deniz ve Hava kısımları   
bütçelerinde açılacak hususi birer fasla mevzu tahsisattan ödenir.       

  Madde 5 - Gözaltı edilen yabancı askerlerin idareleri Kızılay Cemiyetine  
devredilebilir. Devredildiği takdirde nakil, iaşe, ilbas, iskan ve tedavi gibi 
bilümum idare işleri cemiyet tarafından yapılır ve masrafları bilahara     
Hükümetçe cemiyete iade olunur.                         

  Madde 6 - Gözaltı edilenler için tesis edilecek kamplardaki inzibatın temini
ve buna müteallik işlerin tanzim ve idaresi Türk Ordusu Dahili Hizmet Kanununun 
esaslarına göre Milli Müdafaa Vekilliğince tesbit olunur.            

  Madde 7 - Gözaltı edilen yabancı askeri şahısların cezai muameleleri Türk  
Askeri Ceza ve Askeri Muhakeme Usulleri Kanunlarına tabidir.          
-------------------------------------                      
(1) Bu Kanunda geçen <> tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118. 
  maddesi ile <> olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - (4104 sayılı Kanunun numarasız Geçici Maddesi olup teselsül
 için numaralandırılmıştır.)                          
                                        
  Bu kanunun neşri tarihine kadar Türkiye'ye iltica edip gözaltı edilenler  
için Milli Müdafaa Vekaletince yapılan masraflar bu kanun hükümlerine göre   
kayıt ve mahsup olunur.                             
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.           
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       4104 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
 --------------  -------------------------------------------  --------------- 
  4322             ---               17/12/1942