Endeksler
         FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası    : 4083                        
  Kabul Tarihi     : 28/2/1995                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995   Sayı : 22221          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5  Cilt : 34  Sayfa :          
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
 yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen   
            nümerik fihristine bakınız.               
                                        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş 
halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harb sanayii ürünü olan silah,mühimmat,araç, 
gereç,teçhizat,malzeme ve yedek parçalar ile bunların kullanılmasına ait hizmet-
lerin milli sanayiin kaynak ve üretimleriyle karşılanması için gerekli hazırlık-
ların barıştan itibaren yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.   
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun,harp sanayii faaliyetinin yürütülmesi için barış dönemin-
den itibaren yapılacak hazırlık,planlama ve teşkilatlanmayı,Silahlı Kuvvetlerin 
ihtiyacı olan her türlü harb sanayii ürününü üretebileceği tespit edilen kamu ve
özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilere ait görev ve sorumlulukları
kapsar.                                     
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak  
üzere,savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması,toplanması,tertip-
lenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı hak ve hür-  
riyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hali,        
  b) Seferberlik Hali : Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, 
kaldırıldığı güne kadar devam eden durumu,                   
  c) Savaş : Devletin bekasını temin etmek,milli menfaatleri sağlamak ve milli
hedefleri elde etmek amacıyla,başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve ma-
nevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını 
gerektiren silahlı mücadeleyi,                         
  d) Savaş Hali : Savaş ilanına karar verilmesinden,bu halin kaldırıldığının 
ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde,hak ve hürriyetlerin kanunlarla  
kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,                  
  e) Harp Sanayii : Yurt içinden sağlanan harp silah,mühimmat,araç,gereç,teç- 
hizat,malzeme,yedek parçalar ve bunların kullanılmasına ait her türlü hizmet ile
Silahlı Kuvvetlerin yurt dışından sağlanan ihtiyaçlarının milli sanayii imkanla-
rıyla karşılanması amacıyla,milli sanayiin seferberlik ve savaş hali şartlarına 
göre düzenlenmesi ve üretimin planlanması faaliyetini,             
  f) Prototip İmali : Üretime esas teşkil edecek numune üretimini,      
  İfade eder.                                 
  İlkeler                                   

  Madde 4 - Harp sanayii faaliyetinin panlanmasında ve yürütülmesinde aşağıda-
ki ilkeler esas alınır.                             
  a) Harp sanayii faaliyetinin ana gayesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin sefer- 
berlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı her türlü harp sanayii ürününün ve hiz-
metlerinin milli sanayiinin kaynak ve üretimleri ile azami ölçüde yurt içinden 
karşılanması için,barıştan itibaren başlanarak mevcut sanayiinin kapasitesinin 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesidir.                     
  b) Harp sanayiinin tanziminde ana unsurları oluşturan istihdam,kaynak,üre- 
tim,stoklar ve ihtiyaçlar istatistiki tahminlerle sağlıklı olarak düzenlenir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Seferberlik ve savaş haline ait ihtiyaçlar azami ölçüde eksizsiz tespit 
edilerek, kaynak israfına sebep olacak uygulamalardan kaçınılır.        
  d) İhtiyaçların yurt dışından tedarik yolu ile karşılanması gerektiğinde,  
harp sanayii ürünlerinin teknoloji transferi suretiyle yurt içinde imali ve bu 
şekilde kaynak tasarrufunun sağlanması ve üretim potansiyelinin artırılması he- 
def alınır. Bununla birlikte, yurt içinde üretilemeyen mallar için yurt dışı  
kaynakların planlanması esastır.                        
  e) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının öncelikle kamu kurum ve kuruluşların- 
ca, bu mümkün olmadığı takdirde özel sektörden karşılanması esastır. Ancak, özel
sektörü teşvik etmek amacıyla, kamuya tanınan özel imkanların bu sektöre de sağ-
lanması dikkate alınır.                             
  f) Yeni yatırımlarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alına- 
rak yapılacak tesinin üretim planlaması için özendirici teşviklere yer verilmesi
sağlanır.                                    
  Genelkurmay Başkanlığının Görevleri                     

  Madde 5 - Genelkurmay Başkanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri şun-  
lardır:                                     
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamındaki ihtiyaçlarını tespit
etmek, önceliklerini belirlemek ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığına öneride 
bulunmak.                                    
  b) İhtiyaçların üretim planlamalarının hazırlanması için, Milli Savunma Ba- 
kanlığına, teknik düzeyde yardım sağlamak.                   
  c) Üretim faliyetlerine ilişkin olarak talep edildiğinde, uygun test ve de- 
ney teçhizatı bulunan her türlü tesis ve alanı tahsis etmek.          
  Milli Savunma Bakanlığının Görevleri                    

  Madde 6 - Milli Savunma Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri şun-  
lardır:                                     
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihti- 
yaçlarının incelenmesi ve hazırlayıcı programların uygulanması için, Genelkurmay
Başkanlığı ile koordine edilmek suretiyle gerekli birimi oluşturmak.      
  b) Harp sanayii ürünlerinin tedarik faaliyetleri için gerekli mali desteği 
sağlamak.                                    
  c) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için gerekli çalış- 
maları yapmak ve üretim bilgilerinin muhafazasını sağlamak.           
  d) Bu Kanun kapsamındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tü- 
zel kişilere ait kuruluşların personel ve araç erteleme işlemlerini yürütmek.  
  e) Harp sanayii faliyetinin yürütülmesi sırasında ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinatörlük yapmak.                   
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri                  

  Madde 7 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun kapsamındaki görevleri  
şunlardır:                                   
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ve  
belirlenen ihtiyaçlarının üretimi için, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile  
gerçek ve tüzelkişilere ait işyerlerini kategorilerine göre tespit ederek Milli 
Savunma Bakanlığına bildirmek.                         
  b) Milli Savunma Bakanlığı ile koordine etmek suretiyle, ilgili kurum ve  
kuruluşları seferberlik ve savaş hali planlamasına dahil etmek.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yapımı öngörülen harp sanayii ürünleri için üretime esas olacak     
planlamayı yapmak veya yaptırmak.                        
  d) Harp sanayii ürünlerinden uygun bulunanların üretimi için, Milli     
Savunma Bakanlığı ile protokol yapmak.                     
  Diğer Bakanlıkların Görevleri                        

  Madde 8 - Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hariç   
olmak üzere diğer bakanlıklar; kuruluşlarında ve denetimlerinde bulunan fab-  
rika ve işyerlerinden hangilerinin harp sanayiine dönüştürülerek Türk Silahlı  
Kuvvetlerinin harp sanayii kapsamında değerlendirilen ihtiyaçlarını nasıl ve ne 
miktarda karşılayacaklarını Milli Savunma Bakanlığı ile koordine etmek sure-  
tiyle barış döneminden itibaren planlarlar ve seferberlik ve savaş hali     
planlamasına dahil ederler.                           
  Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Gerçek ve Tüzelkişilerin Görev ve So- 
rumlulukları.                                  

  Madde 9 - Harp sanayiinde üretim yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığınca  
seçilen ve bu Bakanlık ile aralarında mali ve idari hususlarda varılmış     
mutabakatı içeren protokol yapılmış bulunan kuruluş; prototipi yapmak,     
denemelerinde hazır bulunmak, talep edildiğinde üretim hazırlıklarını tamamlamak
ve imalata ait bütün bilgi ve verileri projenin tamamlanmasını müteakip Milli  
Savunma Bakanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Milli Savunma Bakanlığı, bu bilgi
ve verileri kullanarak ihtiyacını istediği kuruluştan karşılamak hakkına sahip- 
tir.                                      
  Kamu ve Özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişiler; bu Kanun ge-  
reğince kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 
  Mali Hükümler                                

  Madde 10 - Bu Kanunda belirtilen harp sanayii üretiminin gerçekleştirile-  
bilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığınca seçilen kuruluşta yapılması gereken 
değişikliklerin gerektirdiği ödenek, bu Bakanlıkça belirlenen esaslara göre ken-
di bütçesinden karşılanır. Seçilen Özel kurum ve kuruluşun özendirilmesi için  
Milli Savunma Bakanlığınca gerekli mali destek sağlanır ve teşvik tedbirleri  
alınır.                                     
  Harp sanayii ihtiyacı için Kamu ve Özel Sektörce üretilen ürünler Milli   
Savunma Bakanlığınca tedarik edilir ve bedeli kendi bütçesinden karşılanır.   
  Ceza Hükümleri                               

  Madde 11 - Bu Kanunun 9 uncu maddesindeki görev ve yükümlülükleri yerine  
getirmeyen kişiler ve kuruluşların sorumluları; fiilleri daha ağır bir cezayı  
gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve kırk milyon liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.           
  Verilecek ceza, fiil seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş   
halinde işlenmiş ise iki misli artırılarak hükmolunur.             
  Yönetmelik                                 

  Madde 12 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Kanunun    
yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile    
yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.                  
  Yürürlük                                  

  Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.