Endeksler
       MÜLGA 2613 VE 766 SAYILI KANUNLARLA HAZİNE ADINA         
          TESCİL EDİLEN MİKTAR FAZLALIKLARININ             
            İLGİLİLERİNE DEVRİNE DAİR KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4072                        
                                        
  Kabul Tarihi     : 16/2/1995                      
                                        
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207           
                                        
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 34 Sayfa: ?            
                                        
  Fazlalıkların Devri                             

  Madde 1 - Hazinenin mülkiyetinde iken herhangi bir nedenle ve yolla mülkiye-
tinden çıkmış ya da başka Yasaların kapsamı içinde kalan yerler ile üzerinde  
sınırlı ayni hak tesis edilen yerler hariç olmak üzere;             
  26.7.1972 - 9.10.1987 tarihleri arasında mülga 2613 ve 766 sayılı Yasalar  
gereğince miktar fazlası olarak Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar   
senetsizden tescil edilen kısımlar dahil olmak üzere 21.6.1989 tarih ve 3402  
sayılı Yasanın 14 üncü maddesindeki miktarlara kadar olan kısmı,kadastro tutana-
ğı,komisyon kararı veya mahkeme ilamı ile belgelendirilmek koşuluyla zilyedine 
veya mirasçılarına 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar kanununun 63 üncü madde-
sine göre hesaplanacak değer üzerinden devredilir.Zilyede verilecek taşınmaz mal
üzerinde,yukarıda sayılan belgelerde gösterilmiş muhtesat var ise sadece zeminin
vergi değeri esas alınır.                            
  (Sonfıkra mülga: 9/3/1995 - 4088/1 md.) (1)                 
                                        
  Devir şekli                                 

  Madde 2 - Taşınmaz malların devir bedelleri,peşin veya taksitle ödenebilir. 
Taksitle ödeme durumunda,devir bedelinin 1/4'ünün 30 gün içinde ödenmesi gere- 
kir.                                      
  Taksitle ödenecek miktar,bedelinin 1/4'ünün ödenmesini izleyen en çok 24  
ayda ve hasat mevsimi dikkate alınarak belirlenecek 4 eşit taksitle ve kanuni  
faizi ile birlikte ödenir.                           
  Taksit tutarı ve faizleri ödenmedikçe taşınmaz mal devralan adına tescil  
edilemez.                                    
  Bedelin tamamının ödenmesinden sonra,yerel maliye kuruluşunun yazılı istemi 
üzerine,tapu harçları tahsil edilerek devralanlar adına re'sen tescil işlemleri 
yapılır.                                    
                                        
  Devri yapılmayacak taşınmaz mallar                     

  Madde 3 - Aşağıdaki taşınmaz malların devri yapılmaz.            
  a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz 
mallar,                                     
  b) Deniz kıyı kenar çizgisine 1 000 metre,tabii ve sun'i göl kenar çizgisine
300 metreden az mesafede bulunan alanlarda,                   
  c) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre  
1 inci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerlerde,          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan yerlerde,       
  e) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile 17.10.1983 ta- 
rih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Orman Bakanlığı emrinde bulunan taşınmaz   
mallarda,                                    
  f) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulu- 
nan yerlerde,                                  
  Başvuru süresi                               

  Madde 4 - Bu Kanundan yararlanacak olanların, Kanunun yayımı tarihinden   
itibaren iki yıl içinde yerel maliye kuruluşuna başvurmaları gerekir.      
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
----------------------                             
(1) 4088 sayılı Kanun ile 19/2/1995 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan bu 
  fıkraya göre yapılan tüm işlemlerin yapıldıkları tarih itibariyle geçersiz- 
  liği de hüküm altına alınmıştır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    4072 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
------------  ----------------------------------------------  --------------
  4088              ---                21.3.1995