Endeksler
      HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN BAZILARININ ZİLYEDLERİNE      
                DEVRİ HAKKINDA KANUN               
  Kanun Numarası    : 4071                        
  Kabul Tarihi     : 16/2/1995                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 34  Sayfa:           
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı    
Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki      
Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun gereğince Hazineye İntikal eden taşınmaz   
malların tapu kaydı içinde kalmaları sebebiyle Hazine adına tescil edilen    
veya edilmesi gereken yerlerin, zilyedlerine verilmesi esas ve usullerini    
düzenlemektir.                                 
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, tapu sicilinde intikal işlemi yapılmış olsun veya    
olmasın, Osmanlı padişahlarından Hazineye intikal eden taşınmaz malların tapu  
kaydı sınırları içinde uygulanır.                        
  Yararlanacaklar                               

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerinden;                      
  a) Kadastro gören yerlerde, kadastro veya tapulama tutanaklarına göre    
adlarına tespit veya tespit ve tescil edilen, ancak 431 sayılı Kanun gereğin-  
ce, Hazinenin İtirazı sebebiyle kadastro veya tapulama komisyonu kararları   
yahut mahkeme ilamları sonucu Hazine adına tescil edilen taşınmaz malların   
tutanaklarına göre tespit veya tescil maliki veya bunların akdi veya kanuni   
halefleri ile kadastro veya tapulama sırasında zilyedi lehine edinme şartları  
doğmuş olmasına rağmen tutanakta zilyedi belirtilerek 431 sayılı Kanun uyarınca 
doğrudan Hazine adına tespit ve tescil edilen taşınmaz malların tutanakta belir-
tilen zilyedleri veya bunların akdi veya kanuni halefleri,           
  b) Kadastro görecek yerlerde, 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenecek 
hak sahipleri,                                 
  Yararlanırlar.                               
  Devredilmeyecek Taşınmaz Mallar                       

  Madde 4 - Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz mallardan;           
  a) Herhangi bir nedenle Hazine mülkiyetinden çıkmış olanlar,        
  b) Bir kamu hizmetine tahsisli olan veya tahsisli olmamakla beraber fiilen 
kamu hizmetinde kullanılanlar,                         
  c) İmar planları ile kamu hizmetine ayrılanlar,               
  d) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16 ncı maddesinin   
(B) ve (C) bendlerinde belirtilen yerler,                    
  e) "Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi" arasında kalan yerler,       
  f) Orman Kanununa göre orman sayılan yerler,                
  g) Hazinece, 10 yıldan uzun süreli kiraya verilen yerler ile üzerinde    
her türlü irtifak hakkı tesis edilen yerler,                  
  h) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  
Kanununa göre, kültür varlıkları ve bunlara ait koruma alanları ile tabiat   
varlıklarının bulunduğu yerler,                         
  i) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının   
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yerler,              
  j) İçmesuyu amaçlı barajların mutlak koruma alanları içerisinde bulunan   
yerler,                                     
  Devredilmez.                                
  Kadastro Görecek Yerlerde Yapılacak İşlem                  

  Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 431 sayılı Kanuna göre  
Hazineye intikal eden taşınmaz mallar hakkında aşağıdaki işlem yapılır.     
  a) Padişah adına tescilden önce veya sonra, herhangi bir yolla edinilmiş  
tapu senedine dayanılarak tasarruf edilen taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesine göre ilgilileri adına tespit ve tescil edilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (a) bendi dışında kalan taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 14 üncü  
maddesinde belirtilen zilyedlik şartlarını taşıyanların isimleri kadastro    
tutanağında belirtilerek, öncelikle Hazine adına tespit ve tescil edilir.    
Ancak, tutanakta belirtilmiş olan zilyedler, tutanakların kesinleşmesinden   
itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, bu Kanunun bedelli devir     
hükümlerinden yararlanırlar.                          
  Başvuru Yeri                                

  Madde 6 - Bu Kanundan yararlanacak olanlar, taşınmaz malın bulunduğu il   
defterdarlığına veya ilçe malmüdürlüğüne başvururlar.              
  Başvuru Şekli                                

  Madde 7 - Başvuru bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye, devri istenilen    
taşınmaz malın tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler yazılır; varsa, mahkeme    
ilamı; başvuran mirasçı ise veraset ilamı, akdi halef ise bunu kanıtlayan bel- 
gelerle gerekli olabilecek diğer belgelerin noterce onaylı örnekleri eklenir.  
  Posta ile yapılan başvurularda; dilekçenin ilgili defterdarlık veya malmü- 
dürlüğünde kayda geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.       
  Bedelin Hesaplanması                            

  Madde 8 - Devre konu taşınmaz malın bedeli, 2.7.1964 tarih ve 492 sayılı  
Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değerdir.   
  Bedelin Ödenmesi ve Tescil                         

  Madde 9 - Bedel peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemelerde, bede- 
lin 1/4'ü peşin alınır, kalanı 2 yıl içinde ve 4 eşit taksitle kanuni faizi   
ile birlikte ödenir.                              
  Bedelin tamamı ödenmedikçe ferağ verilmez.                 
  Ecrimisil                                  

  Madde 10 - Bu Kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanlardan, taşın- 
maz malın bedelini ödemeleri şartıyla, ayrıca ecrimisil alınmaz; alınmış ecri- 
misiller iade edilmez ve henüz tahsilatı gerçekleşmemiş olanlar tahsil edilmez. 
  Hak Kaybı                                  

  Madde 11 - Durumları 5. 9. Geçici 1 ve Geçici 2 nci madde hükümlerinden   
birine uymayanlar, bu Kanundan doğan haklarını kaybederler, Ancak, ödeme ya-  
pılmış ise, faizsiz olarak ilgilisine iade edilir.               

  Geçici Madde 1 - 3 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen hak sahipleri için 
başvuru süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıldır.   

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ile kişiler  
arasında devam eden tespite itiraz veya tapu iptal davaları sonuçlanıncaya   
kadar her zaman başvuru yapılabilir.                      
  a) Tapu iptal davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; 
taksitle ödemelerde ise, kalan borç için Hazine lehine ipotek tesis edildiğine 
dair belgenin Hazinece ibrazı üzerine mahkemece gerekli karar verilir.     
  b) Kadastro mahkemelerinde devam eden taspite itiraz davalarında; bedelin  
tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, Hazine ile   
haksahipleri arasında düzenlenmiş sözleşmenin Hazinece mahkemeye ibrazı üzerine,
haksahipleri lehine tesciline karar verilir. Ancak, kalan borç için tescille  
birlikte Hazine lehine ipotek tesisine de kararda yer verilir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallarla ilgili her türlü mahkeme    
masrafları, avukatlık ücretleri ve harçlar, bu Kanundan yararlanacaklardan   
tahsil edilir.                                 
  Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, başvuru süresi, kesinleşme tarihinden 
itibaren bir yıldır.                              
  Yürürlük                                  

  Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     4071 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------   ------------------------------------------------  --------------