Endeksler
     HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası    : 4070                        
  Kabul Tarihi     : 16/2/1995                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995   Sayı : 22207         
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip :   Cilt :  Sayfa :           
                                        
              Amaç ve Kapsam                   
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Hazineye ait tarım arazilerinin satış esaslarını
 belirlemektir.                                 
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Satış Esasları                  
                                        
  Satılacak Araziler                             

  Madde 2 - Hazineye ait tarım arazileri, bu bölümdeki hükümlere göre, peşin 
veya taksitle satılabilir.                           
  İhalelere Katılabilecekler                         

  Madde 3 - Tarım arazilerinin satışı ile ilgili ihalelere, taşınmaz malın  
bulunduğu köy veya belde nüfusuna kayıtlı, o köyde veya beldede oturmakta olan 
veya 31.12.1993 tarihinden önce o köyde bir taşınmaz malı malik veya zilyed   
olarak tasarruf eden gerçek kişiler katılabilir.                
  İlan                                    

  Madde 4 - Tarım arazilerinin satışına ait ilan, köy ve belde muhtarlıklarına
bildirilerek ve köyde alışılmış usullerle köylülere duyurularak yapılır. Gerekli
görülen hallerde, belirlenecek başka yollarla da ilan yapılabilir.       
  Kiracılara Satış                              

  Madde 5 - Topraksız veya yeterli toprağı olmaması nedeniyle 31.12.1993 tari-
hinden önce kendilerine Hazineye ait tarım arazisi kiraya verilen kiracılara,  
talep etmeleri halinde, takdir edilecek bedel üzerinden doğrudan satış yapıla- 
bilir.                                     
  Hissedarlara Satış                             

  Madde 6 - Hazineye ait tarım arazilerindeki hisse, sulu arazide 40, kuru  
arazide 100 dönümden fazla değilse, diğer hissedarlara takdir edilecek bedel  
üzerinden doğrudan satılabilir.                         
  Tarımsal Amaçla Kullananlara Arazi Satışı                  

  Madde 7 - Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.1993 tarihinden önce     
10 yıl süreyle fiilen tarımsal amaçla kullananların, bu hususun Hazinece    
belirlenmiş olması ve kendilerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının   
adına, o yerde, toplam sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönümden fazla ara-  
zilerinin olmaması şartıyla, bu miktarlara kadarki Hazine arazileri, kullanan- 
lara doğrudan satılabilir.                           
  Bu Kanunun 5, 6, 7 nci maddelerinden yararlanacak kişilere satış yapıla-  
bilmesi için birikmiş kira ve ecrimisil borçlarının asıllarının % 20 fazlasıyla 
ödenmesi şarttır. Bu Şekilde ödeme yapıldığı takdirde ayrıca gecikme zammı ve  
faiz alınmaz.                                  
  Tarım Arazilerini Kullananların Öncelikli Alım Hakkı            

  Madde 8 - Doğrudan satış hakkından yararlanamamış ve 31.12.1993 tarihinden 
önce hazineye ait tarım arazilerini kullananların veya bunların mirasçılarının; 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Taşınmaz malı halen kullanmaları ve fiilen kullandıklarının da      
Hazinece belirlenmiş olması,                          
  b) Kendilerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının adına, aynı    
yerde, sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönümden fazla arazilerinin      
olmaması.                                    
  Şartlarıyla, bu Kanunun 2 nci maddesine göre satışa çıkarılacak taşınmaz  
malları öncelikli alım hakkı vardır.                      
  Alım hakkı olan ihaleye katılsın veya katılmasın ihale ita amirince     
onaylanmadan önce kendisine 7 gün içinde yapılacak tebligat üzerine 15 gün   
zarfında ihale bedelinin tamamını veya 1/4'ü ile vergi, resim ve harçları    
yatırır, kalan borcunu bu Kanunun 10 uncu maddesine göre ödeyeceğini taahhüt  
eder ve istenecek belgeleri idareye verirse, ihale hak sahibine yapılır ve   
durum üzerinde ihale kalan müşteriye bildirilir. Hak sahibi, bu süre içinde   
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise, müşteriye tebligat yapılarak 
işlemler tamamlanır.                              
  İhalede istekli bulunmadığı takdirde ikinci ve müteakip ihalelerde öncelikli
alım hakkı kullanılamaz ve taşınmaz mal genel hükümlere göre satılır.      
  Satışta Hak Düşürücü Süre                          

  Madde 9 - Bu Kanunun 5,6,7 ve 8 inci maddelerine göre taşınmaz mal satın  
almak isteyenlerin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde   
ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Bu süreyi  
Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olarak uzatabilir. Bu sürenin geçmesi ile   
her türlü talep hakkı düşer ve sözkonusu taşınmaz mallar genel hükümlere göre  
satılır.(1)                                   
  Bedelin Tahsili ve Tescil                          

  Madde 10 - Bu bölümdeki hükümlere göre satışı yapılan taşınmaz malların   
satış bedelleri, peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme durumunda satış 
bedelinin 1/4'ü ile vergi ve resimlerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
ödenmesi gerekir.                                
  Taksitle ödenecek miktar, bedelin 1/4'ünün ödenmesini izleyen en çok    
24 ayda ve idarenin belirleyeceği en fazla 8 eşit taksitle kanuni faizleri   
ile birlikte ödenir.                              
  Taksit tutarı ve kanuni faizleri ödenmedikçe taşınmaz malın alıcısı adına  
tescili yapılmaz. Taksitlerin sonuncusunun vadesi geçtiği halde, henüz ödenmemiş
borç ve kanuni faizi varsa, idarece verilecek 30 günlük ek süre içinde de yine 
toplam borçlar ödenmez ise, alınan bedeller kanuni faizleri ile ilgilisine   
iade edilir ve taşınmaz mal genel hükümlere göre satılır.            
  Bedelin tamamının ödenmesinden sonra yerel maliye kuruluşunun yazılı istemi 
üzerine tapu harçları tahsil edilerek alıcı adına re'sen tescil işlemi yapılır. 
  Bu Kanuna göre satılan tarım arazileri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  
izni alınmadan tarım dışı amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğü sahife- 
sinin beyanlar hanesine yazılır.                        
  Satışı Yapılamayacak Taşınmaz Mallar                    

  Madde 11 - Bu bölümdeki satışla ilgili hükümler;              
  a) Kadastrosu yapılmamış olan yerler,                    
  b) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz 
mallarda,                                    
-------------------                               
(1) Bu maddede sözü edilen süre 19/3/1996 tarihinden geçerli olmak üzere,    
  21/3/1996 tarih ve 96/7914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıl sürey- 
  le uzatılmıştır. (Bkz: R.G.: 5/4/1996 - 22602)               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Belediye imar planları sınırları içinde kalan alanlar ile büyük-     
şehir belediyelerinin bulunduğu illerin, bu belediye ve mücavir alan      
sınırları içinde bulunan yerlerde,                       
  d) Kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı     
kullanıma ayrılmış alanlarda,                          
  e) Bir veya birbirine bitişik parsellerde yüzölçümü, asgari sulu arazide  
600, kuru arazide 2 000 dönüm olan ve ilgili kamu kuruluşlarınca ihtiyaç duyu- 
lan yerlerde,                                  
  f) Deniz kıyı kenar çizgisine 2 000 metre, tabii ve sun'i göl kenar çizgi- 
sine 5 00 metreden az mesafede bulunan alanlarda,                
  g) 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan alanlar ile 17.10.1983   
tarih ve 2924 sayılı Kanun gereğince Orman Bakanlığı emrinde bulunan taşınmaz  
mallarda,                                    
  h) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre  
1 inci derecede askeri yasak bölge kapsamına giren yerlerde,          
  i) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında olan alanlarda,       
  j) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında    
bulunan yerlerde,                                
  k) 3083 sayılı Sulama ALanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu  
Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen yerlerde,               
  l) 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu amaçlarında kullanılacak taşınmaz mal-   
larda,                                     
  m) Maliye Bakanlığınca belirlenecek bölge, il ve ilçelerde,         
  uygulanmaz.                                 
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM                
                   Diğer Hükümler               
                                        
  İfraz İşlemleri                               

  Madde 12 - İfraz işlemleri; Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetme-  
liğine uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılır.             
  Bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama  
Yönetmelikleri hükümleri uygulanmaz.                      
  Devlet İhale Kanununun Uygulanması                     

  Madde 13 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale  
Kanunu hükümleri uygulanır.                           
  Devlete Ait Taşınmaz Malların Satışında Geçici Teminat           

  Madde 14 - Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde, ita amirinin onayı 
ile tahmin edilecek bedelin % 30'una kadar geçici teminat alınabilir.      
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 15 - a) 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Kanunun 7 nci maddesi,    
  b) 21.10.1935 tarih ve 2834 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin son fıkrası, 
  c) Diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri,               
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.     
  Yürütme                                   

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.