Endeksler
                                        
                                        
             TELGRAF VE TELEFON KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 406                         
  Kabul Tarihi     : 4/2/1924                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 21/2/1924 Sayı: 59              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 273           
                                        
               FASIL : 1                     
                İnhisar                     
                                        
                                        
                                        

  Madde 1 - (Değişik:10/6/1994-4000/1 md.)                  
  Posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler T.C. Posta İşlet-  
mesi Genel Müdürlüğünce (P.I.),Telekominikasyon hizmetleri ise Türk Telekomüni- 
kasyon Anonim Şirketi (Şirket) tarafından yürütülür.              
  Şirket,ana sözleşmesi Ulaştırma Bakanı tarafından onaylandıktan sonra faali-
yete geçer.                                   
  Şirket,bu Kanun ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,Türk Ticaret Kanunu 
(kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç) ve özel hukuk hükümlerine tabi  
olup,merkezi Ankara'dadır.                           
  Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece askeri amaçlara yönelik olarak kendi im- 
kanları ile kurduğu ve kuracağı her çeşit heberleşme sistemleri bu Kanun kapsamı
dışındadır.                                   
  2813 sayılı Telsiz Kanunu ile radyo ve televizyona ilişkin Kanun hükümleri 
saklıdır.                                    

  Madde 2 - Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresinden usulen ruhsat istihsal  
edilmek şartiyle atideki (A, B, C) fıkralarında tasrih edilen telgraf ve telefon
tesisatı ve işletmesi mevkuten inhisardan müstesnadır.             
  A - Gerek bir şahsın tahtı tasarruf ve isticarındaki emlak, arazi ve müesse-
sat beynindeki ve gerek işbu emlak ve arazi ve müesseseatı Hükümet şebekesine  
rapteden telgraf veya telefon tesisatı;                     
  B - Şimendifer gibi işletmesi için telgraf veya telefona ihtiyacı katisi  
mevcut ve müspet olan müessesatı nafıa ve hayriye tarafından yapılacak telgraf 
ve telefon tesisatı;                              
  C - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden telgraf veya telefon şirket ve kumpan- 
yalarına imtiyaz veya ruhsat ile müsaade edilmiş olan telgraf ve telefon tesisa-
tı, baladaki (A) ve (B) fıkralarında gösterilen tesisatın munhasıran sahibi ruh-
satın umur ve muamelatı zatiyesini tedvir için istimali meşrut olup tesisatın ne
gibi şerait dahilinde yapılacağı ve bilhassa müddeti ruhsat ve tesis ve istimal-
den naşi Telgraf ve Telefon idaresine tediyesi muktazi resim miktarı ve bunun  
sureti istifası ve asayişi umumi ve emniyet ve müdafaai memlekete mütaallik ta- 
kayyüdat ruhsatnamede tasrih edilecektir.                    
  Telsiz telgraf ve telsiz telefon müstesna olmak üzere (A) fıkrasında mevzuu-
bahis tesisatın umumi yollardan veya ahara ait arazi ve emlakten mürur etmiyen 
aksamı için ruhsat istihsaline ve resmi istimal tediyesine mahal yoktur.    
                                        
-------------------------                            
(1) Bu Kanunun 7/1/1929 tarih ve 1379 sayılı Kanuna aykırı hükümleri mezkür   
  kanunun 7 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 3 - Baladaki ikinci maddenin (G) fıkrasına müsteniden verilecek imti- 
yaz veya ruhsat herhalde mevaddı esasiyei atiyeye tabi bulunur:         
  A - İmtiyaz veya ruhsatın mevzuu menafii umumiyeye hadim olup talibı imtiyaz
veya ruhsatın şahsi menafiine ve havadis ve ilanat neşir ve füruhtuna munhasır 
olamaz. İmtiyazın veya ruhsatın müddeti otuz seneyi tecavüz edemez.       
  Mamafih işbu müddetin ilk onuncu senesinin hitamında Hükümet sahibi imtiyaz 
veya ruhsatın veya ona kaim şirketin tesisatını iştira eylemek hakkını muhafaza 
eder.                                      
  B - Posta ve Telgraf İdaresinin sahibi imtiyaz veya ruhsata ait bilcümle  
tesisat ve bunun işletmesi üzerinde her an mutlak bir surette hakkı teftiş ve  
murakabesi olduğu gibi sahibi imtiyaz bu teftiş ve murakabeyi temine hadim her 
türlü tedabir ve tertibatı haiz ve icraya mecburdur.              
  C - Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yerine kaim şirket imtiyaznamesiyle 
şartnamelerinde münderiç taahhüdatı bitamamiha ifa eylemediği surette imtiyaz  
veya ruhsat birinci ihtardan üç ay sonra yapılacak ikinci ihtarı mütaakıp fiilen
mefsuh addedilir.                                
  D - Sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yerine kaim şirket kavanin ve nizama-
tı haliye ve atiyei hükümete ve beynelmilel muhaberatta Hükümetçe kabul edilmiş 
olan mukavelat ve nizamat ahkamına tebaiyete mecburdur.             
  E - Emniyet ve selameti umumiye ve müdafaai memleket noktasiyle lüzum gördü-
ğü takdirde Hükümet tarafından sahibi imtiyaz veya ruhsat veyahut yerine kaim  
şirketin bütün tesisatı veya bunun bir kısmı üzerinde işletme muamelatını muay- 
yen veya gayrı mahdut bir zaman tatil veya muamelatı mezkurenin doğrudan doğruya
Hükümetçe ifası hakkı mahfuz olup bundan dolayı sahibi imtiyaz veya ruhsat veya-
hut yerine kaim şirket bir güna zaman talep edemiyeceği gibi tesisatın Hükümetçe
işgal edildiği müddetçe imtiyaz veya ruhsatın temdidini talep eyliyemez.    
  F - Telgraf veya telefon inşaat ve tesisatının hitamından ve kabulü muvakka-
tin icrasından itibaren sahibi imtiyaz veya yerine kaim şirketin bilcümle memu- 
rin ve müstahdemini Türklerden intihap ve istihdam olunacaktır.         
  G - Hükümetin tasvibine iktiran ettirilmedikçe imtiyaz veya ruhsatname ve  
şartnamelerde münderiç ücurat herhangi bir suretle tadil olunmaz.        
  H - Şehirler dahilinde telefon şebekesi tesisi hakkında o beldenin belediye-
si heyetiyle diğer müntesipler tarafından imtiyaz talebi vukuunda şeraiti müte- 
saviyenin tahakkuku kaydü şartiyle belediyeler tercih kılınır.         
                                        

  Madde 4 - (Mülga: 9/6/1937-3222/49 md.)                   
                                        
                  FASIL : 2                 
                  Salahiyet                  
                                        

  Madde 5 - Hükümet lüzum görülecek mahallere hat ve tel inşa ve temdidine ve 
telgraf merakizi ihdas ile buralarda icra olunacak muamelatın müddet ve nev'ini 
tayin ve tellerini ahara icara salahiyettardır.                 
                                        

 

 
  Madde 6 - Hükümet memaliki ecnebiye ile olan telgraf ve telefon münasebatını
tesis ve tanzime ve bu bapta beynelmilel veya hususi mukavelat akdine ve bunlara
tevfikan teati olunacak muhaberat ve mükalemat ücretlerini tayin ve tadil ve is-
tifaya salahiyettardır.                             
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 21/12/1931 - 1899/1 md.)                
  Telli ve telsiz telgraf ve telefon muhabereleriyle konuşmalarının yazma, al-
ma ve başlama işlerinde tercih sırası şudur :                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1) Devletin emniyetine ve umumi asayişe ve insanların hayatının selametine 
mütaallik muhabereler ve konuşmalar;                      
  2) Yıldırım işaretli telgrafnameler ve telgraf muhabereleriyle telefon ko- 
nuşmalarının teminine ait servis telgrafnameleri ve konuşmaları;        
  3) Hususi müstacel telgrafnameler ve konuşmalar;              
  4) Devlete ait müstacel telgrafnameler ve konuşmalar;            
  5) Hususi adi telgrafnameler ve konuşmalar;                 
  6) Devlete ait adi telgrafnameler ve konuşmalar.              
                                        
  (Ek: 23/12/1940 - 3947/1 md.) Seferde orduya ait müstacel ve adi telgraflar 
ve konuşmalar mütekabilen müstacel ve adi telgraflara ve konuşmalara tercih olu-
nur.                                      
                                        

  Madde 8 - Hükümet, telgraf ve telefon muhaberat ve mükalematından dolayı bir
güna mesuliyet kabul etmez.                           
                                        

  Madde 9 - Telgrafnamelerin asılları veya suretleri mürsil ve mürselünileyh 
ten veyahut bunların vekalet veya mezuniyetini haiz olanlardan ve mahakimden  
başka bir kimseye veya bir mahalle verilmez. Mahakim gerek doğrudan doğruya ge- 
rek bilvasıta telgraf muhaberatı hakkında hergüna malümat talep ve ahzedebilir. 
                                        

  Madde 10 - Hususi telgraf ve telefon tesisatı ashabı, kanunen lazım gelen  
şeraiti ifa etmek kaydiyle, bu tesisatı Hükümet tesisatı şebekesine raptettir- 
mek hakkını haizdir.