Endeksler
       HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT     
             VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN              
                                        
  (14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşki- 
lat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname",29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı  
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge-
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname",21.12.1987 tarihli ve  
303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname",16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müs- 
teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararname",3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı "Dış Ticaret Müsteşar- 
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname",3.6.1994 tarihli 
ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname"lerin yürürlükten kaldırılması ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)               
                                        
  Kanun Numarası    : 4059                        
  Kabul Tarihi     : 9.12.1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.12.1994 Sayı: 22147           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt:  Sayfa:              
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
                                        
                                        
  Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının Amaç,Ana Hizmet Birimle-
ri,Görev ve Teşkilatları ile Müsteşarları                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı;ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak 
ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri,kamu finansmanı,kamu iktisadi  
teşebbüsleri ve devlet iştirakleri,ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, 
uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler,yabancı ülke ve
kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi,ülkenin finansman politikaları 
çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemlerin yapılması,banka-
cılık ve sermaye piyasası,yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,sigorta sektörü ve 
kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetleri-
ni düzenlemek,uygulamak,uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esas- 
ları tespit etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığının,dış ticaret politikalarının  
tespitine yardımcı olmak,tespit olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat,ihra-
catı teşvik,ithalat,yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı  
ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek,uygulamak,uygulamanın izlenmesi ve ge- 
liştirilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığının,kurulmalarına ve teşkilat,  
görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.Müsteşarlıklar;Başbakana  
bağlı olup,Başbakan,Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet 
Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.Müsteşarlıklar,merkez,taşra ve yurt dışı teşki- 
latı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.Hazine Müsteşarlığının ana hizmet birimleri,
Kamu Finansmanı,Kamu İktisadi Teşebbüsleri,Dış Ekonomik İlişkiler,Banka ve Kam- 
biyo,Sigortacılık,Yabancı Sermaye,Teşvik ve Uygulama ile Ekonomik Araştırmalar 
Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere sekiz Genel Müdürlükten;Dış Tica- 
ret Müsteşarlığının ana hizmet birimleri ise İhracat,İthalat,Anlaşmalar,Avrupa 
Birliği,Serbest Bölgeler,Dış Ticarette Standardizasyon ile Ekonomik Araştırmalar
ve Değerlendirme Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi Genel Müdür-
lükten meydana gelir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 2 - Hazine Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlardır: 
  a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görevleri;hazine işlemlerini yürütmek,
Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak,Devletin genel bütçe ile ilgili 
yurt dışı ödemelerini yapmak,iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve
yönetmek,Devlete ait para,kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek,yönetmek ve
nemalandırmak,Devletin iç borçlanmasını yürütmek,Devlet tahvili,Hazine bonosu ve
diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak,ihale yöntemi,sürekli satış yöntemi ve di-
ğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak,bunların satış miktarlarını,değer- 
lerini ve faizlerini belirlemek,Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her
türlü iç borçlanmanın hazırlık,akit,ihraç ve dış borçlanma da dahil olmak üzere 
ödeme,erken ödeme,kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikraza-
ta ilişkin işlemleri yapmak,Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara 
ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi  
altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek,borç 
yönetiminin hesabını tutmak,Türkiye'nin dış borç veri tabanını oluşturmak,bu  
amaçla dış borç kütüğü tutmak,muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazi-
ne garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,gerekli kayıtları tutmak, 
garanti ve devir şartlarını belirlemek,Türk parasının dolaşımı ve istikrarını  
sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte  
oluşturmak ve uygulamak,para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak,nakit yönetimini genel ve katma büt-
çeli idarelerle özel bütçeli kuruluşların,döner sermayeli kuruluşların ve fon- 
ların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek, 
ülkenin finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatı-
rım ve sermaye faaliyetlerinin plan,hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürü- 
tülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek,Kanun,Kanun hükmünde 
Kararname,Bakanlar Kurulu Kararı,yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlarla
ilgili genel politikaları belirlemek,para ve bütçe politikalarını dikkate alarak
fonlar arasında koordinasyonu temin etmek,fonlar arası aktarmaları koordine et- 
mek,fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini de- 
ğerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak,benzeri nitelikteki işlem ve sek- 
törler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve 
teklifte bulunmak,yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek,fonların yeni- 
den yapılandırılmaları,tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yap-
mak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,madeni para 
ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmaktır.                                   
  b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri;hazine pay sahip-
liğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,Hazine ile kamu iktisadi teşebbüs- 
leri ilişkisini kurmak,bu kuruluşların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının
görüşünü alarak yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve  
Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çı- 
kacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak,kamu iktisadi  
teşebbüslerinin faaliyetlerini kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun ola- 
rak yürütülmesini takip etmek,kamu iktisadi teşebbüslerinin etkin ve verimli  
çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini,
bölünmesini veya birleştirilmesini,kısmen veya tamamen,sürekli         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasını,kapatılmasını veya tasfiyesi-
ni,istihdam yapısının düzenlenmesini,organizasyon yapısının değiştirilmesini de 
kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak Yüksek Planlama Kurulu,Özelleş- 
tirme Yüksek Kurulu ve diğer yetkili organlarca verilen görevlere ilişkin her  
türlü işlemleri yapmak,tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması ve uy- 
gulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,Petrol Kanunu ile ilgili olarak vergi hü- 
kümleri dışındaki mali hükümlerin uygulanmasını sağlamak,sosyal güvenlik siste- 
minin finansmanına ilişkin olarak Müsteşarlık faaliyet alanına giren konularda 
çalışmalar ve uygulamalar yapmak ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri  
yapmaktır.                                   
  c) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri;15.7.1969 Tarih ve  
1173 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde;milletlerarası ekonomik işbirliğine ta-
alluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık,akit,kefalet ve garanti 
işlemlerini yürütmek ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı
yapmak,sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardım- 
ların kullanılmasına,bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uy- 
gulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas,mü- 
zakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve millet-
lerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle 
mali ve ekonomik konularda temas ve müzakereler de bulunmak,Türkiye Cumhuriyeti 
adına,yabancı devletler,uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar,banka ve fon- 
larda ülkemizi temsil etmek,bu kuruluşlarla ve bunların temsilcilik ve temsilci-
leri ile ekonomik ve mali konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve uluslar- 
arası anlaşmalara imza koymak,sözkonusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yü-
rütmek,Türkiye'nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaları  
tespit etmek ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak,uluslararası mali
ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemektir.Bu kuruluş- 
lara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Dev- 
let adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,uluslararası 
mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu
yürütmek,yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahmin- 
lerini hazırlamak,değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak,finansmanı dış  
kredilerle sağlanan projelerle ilgili ithalata ilişkin izinleri vermek,Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle,bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali 
piyasalardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit 
ve garanti işlemlerini yürütmek,Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu 
ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürüt-
mek,bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konu-
lara ilişkin anlaşmalar yapmak,bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapı-
lacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,esas ve şartları belirlemek,ulus-
lararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanmak suretiyle dış  
borç yükünü hafifletici her türlü işlemi yapmak,ileri teknoloji gerektiren temel
alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştiril- 
mesi için,ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede garanti vermek ve buna ilişkin 
işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak,
Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna katılmak ve bu konuda Müsteşarlı-
ğın görev ve faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak,ekonomik ve mali enteg- 
rasyona ilişkin politikaların belirlenmesine yardımcı olmak,gümrük birliğinin  
ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek,ekonomik ve mali mevzuatın      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
uyumlandırılması çalışmalarını yapmak,Avrupa Birliği ve Birliğin kurum ve kuru- 
luşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri  
yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak,Müsteşarlığın görev ve faali- 
yet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer Bakanlık ve kuruluş-
larla koordinasyonu sağlamak,Müsteşarlığın görev alanına giren iç ve dış temas- 
larla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve Müsteşarlıkça verilecek ben- 
zeri görevleri yapmaktır.                            
  d) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri;bankacılık,sermaye piyasa- 
sı,menkul kıymetler borsaları,kambiyo borsaları,ödünç para verme işleri,finansal
kiralama ve mali sektör ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak,uygulamak ve  
ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek,kambiyo politikalarına ilişkin esasla-
rı düzenlemek,Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak,uygulamak,de- 
netimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, 
mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek,değerlendirmek ve mevzuatın 
Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek,kambiyo politikaları-
nın uygulanması ve mali sektör ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası İlişkilerini kurmak,Sermaye Piyasası Kurulu,menkul kıy- 
metler borsaları ve mali sektörün diğer kurumlarının Müsteşarlığın bağlı olduğu 
Bakanlık ile ilişkilerini düzenlemek,yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgi-
li olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yürütmek ve ilgili ku- 
rum ve kuruluşları koordine etmek ve müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri 
yapmaktır.                                   
  e) Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri;30.12.1959 tarih ve 7397 sayılı
Sigorta Murakebe Kanunu ve 1.8.1927 tarih ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhi-
sarı Hakkında Kanun ile 9.7.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun,  
18.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun,19.10.1983 tarih ve
2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun sigortacılıkla ilgili bölümleri ile diğer 
kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların ek ve değişiklikleri- 
nin ve verdiği görevleri yürütmek,sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı ha- 
zırlamak,uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek,yönlendirmek ve
bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek,ülke si-
gortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak,bu  
tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek ve  
Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.              
  f) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri;kalkınma planları ve yıllık 
programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli 
katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan   
mevzuatı hazırlamak,18 Ocak 1954 tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmak,yabancı  
ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına 
ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek,yatırımları teşvik mevzuatı çerçeve-
sinde yabancı sermayeli yatırım projelerini yurt dışı yatırımları ve yurt dışı 
müteahhitlik hizmetlerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine  
bağlamak,teşvik belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yabancı 
sermayeli yatırımlarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak,teşvik belgesi şart ve 
niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak,ileri
teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve hiz- 
metlerin kısmen veya tamamen yerli ve/veya yabancı şirketler vasıtasıyla Yap-  
İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordi- 
nasyonu yapmak,yabancı sermayeli yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değer- 
lendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri;kalkınma planları ve yıl-
lık programlardaki ilke,hedef ve politikalar yönünde yatırımların ve döviz ka- 
zandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetile- 
rek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak,
uygulamak,uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,  
yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirerek uy-
gun görülenleri teşvik belgesine bağlamak,teşvik tedbirlerini uygulamakla görev-
li kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek,uygulamada çıkan ihtilaflarda 
ilgili kuruluşlara görüş vermek,"Yatırım Teşvik Belgesi" şart ve niteliklerine 
uygun olarak gerçekleşen yatırımlarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak,yatırım 
teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müey-
yideleri uygulamak,yatırım teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak  
mevzuat ile verilen görevleri yapmak,yatırımları mahallinde tetkik etmek,değer- 
lendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.    
  h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün görevleri; Türkiye ve dünya eko-
nomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek,ekonomik ve mali analizler yapmak ve değer-
lendirme raporları hazırlamak,Türkiye ekonomisiyle ilgili anketler yapmak,der- 
lenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek,orta ve uzun vadeli alternatif  
makro ekonomik politikalar geliştirmek ve önermek,bu konularda birimler arasında
koordinasyonu sağlamak,Müsteşarlığın araştırma programını birimlerin ihtiyaçla- 
rına uygun olarak oluşturmak ve bu araştırma programını gerektiğinde ilgili ku- 
ruluşlarla işbirliği içinde uygulamak,bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanı-
cıların hizmetine sunulmasını teminen Ekonomik Bilgi Merkezi kurmak ve çalışma 
esaslarını belirlemek,Bilgi İşlem Merkezini yönetmek,bilgi depolamak,Müsteşarlı-
ğın daha etkin ve verimli çalışmasını temin amacıyla organizasyon ve çalışma  
usulleri konularında önerilerde bulunmak,personel için ihtiyaç duyulan yurt içi 
ve yurt dışı seminer ve kısa süreli eğitim faaliyetlerini koordine etmek,kalkın-
ma planları,yıllık programlar,izleme kararları ve icra planlarını teşkilatça uy-
gulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,yayın ve dokümantasyon 
hizmetlerini yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.  

  Madde 3 - Dış Ticaret Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlar-
dır:                                      
  a) İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri;ihracatın kalkınma planları ve yıl- 
lık programlardaki ilke,hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına dü-
zenlenmesini,desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,kamu kurum ve kuruluş-
larına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin poli-
tikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek,uygulamalarla ilgili kuruluşlar
arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni  
düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,ihracatın her aşamasında gözetim,dene- 
tim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzen-
lemeler yapmak,madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak,ihracatın madde ve
ülke bazında geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri 
sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak,İhracat Rejim Kararı da   
dahil olmak üzere,ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,ihracatın des- 
teklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak,uygula- 
mak,uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,ihracata konu tarım ürünlerinin  
destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve des- 
tekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit 
etmek,uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,ihracata yönelik krediler ve diğer  
devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasla-
rı belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,ihraç maddelerimize karşı 
uygulanan kısıtlayıcı                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar  
yapmak,bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul  
ve esaslarını belirlemek,İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma   
esaslarını düzenlemek ve izlemek,çalışmalarına yardımcı olmak,ülke ihracatının 
geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt
dışında konferans,seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,yurt dışı   
fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,kıyı ve  
sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,kalkınma planları ve yıllık prog-
ramlardaki ilke,hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı  
hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik 
ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırla- 
mak,uygulamak,uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri al- 
mak,ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çer-
çevesinde ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik
Belgesi"ne bağlamak,uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş ver- 
mek,ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli  
müeyyideleri uygulamak ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getir- 
mektir.                                     
  b) İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri;İthalatın uluslararası anlaşmalar  
ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke,hedef ve politikalar
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuat-
la verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanma- 
sına dair esasları düzenlemek ve anılan kurumların ithalata ilişkin yeni düzen- 
lemeleri ile ilgili görüş bildirmek,İthalat Rejim Kararları da dahil olmak üzere
ithalata dair mevzuatı hazırlamak,madde politikalarını teklif etmek,uygulamak, 
ithalatla ilgili izinleri vermek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu 
sağlamak,iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri  
dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin ha- 
zırlıkları incelemek,yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,ithal malların dünya pi-
yasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak,uygulamak ve izle- 
mek,İthalatçı Birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esaslarını düzenlemek ve  
izlemek,çalışmalarına yardımcı olmak,ithalatla ilgili belgeler vermek,ülkemizde 
düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yü-
rütmek,14.6.1989 tarih ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak- 
kında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer
görevleri yerine getirmektir.                          
  c) Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün görevleri;kalkınma planları ve genel ekono-
mik politikalar çerçevesinde,iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret,sınai ve
teknik işbirliği anlaşmaları ile çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde 
ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak,milletlerarası   
veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmaları ve protokollerine ilişkin hazırlık  
çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek,iki taraflı ekonomik işbirliği ve tica-
ret anlaşmaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili  
mevzuatı hazırlamak,yürürlüğe koymak ve uygulamak,ülkemiz ile "Ekonomik İşbirli-
ği ve Ticaret Anlaşması" bulunmayan ülkelerle ticari işbirliğini düzenlemek ve 
bu faaliyetin gerektirdiği işbirliğini sağlamak,Türk Devletleri ile ticari iliş-
kilerin kurulması,geliştirilmesi ve koordine edilmesi faaliyetlerini yürütmek, 
Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret,sınai, 
teknik işbirliği anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla 
koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili 
Bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,yurt dışı müteahhitlik  
hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren uygulamaları yü- 
rütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,Müsteşarlığın görev    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve    
Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.           
  d) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri; Müsteşarlığın görev ve   
faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma    
planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini 
sağlamak, Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe belirlenen amaçlar çerçe-  
vesinde tespiti, ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygu- 
lanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda
uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak, Avrupa
Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile bu Anlaşmaya Ek Anlaşma  
veya Protokollerdeki Müsteşarlığın görev alanına giren konular ile ilgili uygu- 
lamanın yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliğinin ortak ticaret politikası   
çerçevesinde üçüncü ülkeler ile akdettiği anlaşmalara paralel olarak akdedile- 
cek ticari anlaşmalara ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek, Avrupa Birliği 
konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren husus- 
larda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda   
diğer Bakanlık ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Müsteşarlığın görev ve   
faaliyet alanına giren konularda, Birlik kurum ve organları ile gerekli temas  
ve toplantıları yapmak, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda 
Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Organlarında alınan kararlarla ilgili olarak ge-
rekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek, Avrupa Birliği ile ticari 
konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek, Avrupa  
Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilmekte olan gümrük birliğinin ekonomik
ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki   
önerileri değerlendirmek, Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan  
müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde 
saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Müsteşarlık görev ve faaliyet   
alanına giren konularda mevzuat karşılaştırılması ve yakınlaştırılması konula- 
rında gerekli koordinasyonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık  
içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve Müsteşarlıkça verilecek 
diğer görevleri yerine getirmektir.                       
  e) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıl- 
lık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işle- 
tilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak,  
araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 6.6.1985 tarih ve 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde dü-  
zenlemeler yapmak, serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depo-  
lama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı (off-shore) bankacılığı,  
bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını be-  
lirlemek, serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere    
"Faaliyet Ruhsatı" vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek ve Müsteşarlıkça 
verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.                  
  f) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri; dış ticarete 
konu malların standartlaştırılmasını sağlamak, Dış Ticarette Standardizasyon  
Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracat ve ithalatın kalite ve standartlar  
yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, Türk Standartla- 
rından gerekli görülenleri, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan onayı ile    
zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri yapmak  
veya yaptırmak, dış ticarete münhasır olmak üzere 10.6.1930 tarih ve 1705 sayılı
Kanunda belirtilen tedbirleri almak, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri 
ile Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını koordine etmek ve Müsteşarlıkça  
verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri;   
Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak  
izlemek ve değerlendirmek, Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak 
çalışmalar yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, Müste-   
şarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak, bilgilerin daha   
hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel Müdürlük  
bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak, Müsteşarlık birim- 
lerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki araştırmaları yapmak, 
Bilgi İşlem Merkezini yönetmek ve bilgi depolamak, yayım ve dokümantasyon hiz- 
metlerini yürütmek, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda   
kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının   
uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, İthalat ve İhracat  
ile ilgili belgeleri düzenlemek ve vermek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer gö- 
revleri yerine getirmektir.                           

  Madde 4 - Müsteşarlıklar merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve 
denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Müsteşarlıkların merkez teş- 
kilatları ekli cetvellerin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilmiştir. Müsteşarlar, 
Müsteşarlık teşkilatının en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini, Hükümetin  
genel siyasetine, milli güvenlik, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun 
olarak yürütmekle ve görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşarlar,
Başbakana veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar. Müsteşar- 
lara yardımcı olmak üzere 3'er müsteşar yardımcısı görevlendirilir. Müsteşar-  
lar, Müsteşarlığın ve bağlı kuruluşların her türlü kademedeki yöneticileri,   
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerin- 
den bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yetki devreden  
amirin sorumluluğunu kaldırmaz.                         
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
        Müsteşarlıkların Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri     
                                        

  Madde 5 - a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu; yeminli murakıp sıfat,  
yetki ve haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda bankalar yeminli murakıp   
ve yardımcılarından oluşur. Kurulun çalışma esasları ile bankalar yeminli    
murakıp yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetme-  
likle düzenlenir. Bankalar Yeminli Murakıplığı yeterlik sınavında başarısız   
olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazan- 
dığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, Bankalar  
Yeminli Murakıp Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer   
kadrolara atanırlar. Bankalar yeminli murakıplarının yurt dışına gönderilme   
usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. Müsteşara bağlı Bankalar Yeminli   
Murakıpları Kurulunun görevleri; Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat ile bankalar 
yeminli murakıplarına ve yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdi- 
ği murakabe ve inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,   
bankacılık ve mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda  
bulunmak üzere yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek 
ve göz önünde bulundurmak suretiyle bankacılık sektörü ve mali piyasalar hak-  
kında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve   
mütalaa vermek, alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve    
dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve    
değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara 
öneriler sunmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın  
Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü para ve sermaye piyasası ile benzer
mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren   
konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalış-  
maları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.     
  b) Hazine Kontrolörleri Kurulu; Hazine Kontrolörü sıfat, yetki ve hakla-  
rını haiz bir Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine    
Kontrolörlerinden oluşur. Hazine Kontrolörlüğü Yeterlilik Sınavında başarılı  
olamayanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak   
kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlar    
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü unvanını kaybeder ve durumlarına uygun diğer    
kadrolara atanırlar. Kurulun çalışma, yurt dışına gönderilme usul ve esasları  
ile Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şart-  
ları yönetmelikle düzenlenir.                          
  Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge,  
defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı   
ilk talep halinde Hazine Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine  
yardımcı olmak zorundadır. Müsteşara bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulunun    
görevleri; bu Kanun ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müste-  
şarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo 
ile ilgili mevzuat ve Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile    
ilgili özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin  
konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme 
ve soruşturma yapmak, Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile   
Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili   
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, kanunların verdiği   
görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun 
gördüğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda 
mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, 
yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.              
  c) Sigorta Denetleme Kurulu; Sigorta Denetleme Uzmanı sıfat, yetki ve    
haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, aktüer ve  
aktüer yardımcılarından oluşur. Kurulun, çalışma ve görevleri ile ilgili    
mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri, ihtisas yapmaları amacıyla yurt 
dışına gönderilme usul ve esasları ile Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve 
Aktüer Yardımcılığı giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve şartları yönetme- 
likle düzenlenir. Müsteşara bağlı Sigorta Denetleme Kurulunun görevleri; Sigor- 
ta Murakabe Kanunu ve sigortacılıkla ilgili diğer mevzuat ile sigorta denetleme 
uzmanları, uzman yardımcıları, aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen   
görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini   
yürütmek ve sonuçlandırmak, sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili   
alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında 
meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve gözönünde bulundurmak suretiyle    
sigortacılık sektörü ve ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar 
düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalaa vermek, alınan,   
derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve iz- 
lemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak     
uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, kanun-  
ların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürü- 
tülmesini uygun gördüğü sigortacılık, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili    
diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma   
ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulun-  
maktır.                                     
  d) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu; Dış Ticaret Kontrolörü sıfat ve    
yetkisine haiz bir başkan, yeterli sayıda Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer   
Dış Ticaret Kontrolörlerinden oluşur. Kurulun çalışma esasları ile Stajyer   
Dış Ticaret Kontrolörlüğü giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve esasları,  
kontrolörlüğe yükselme ve kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile   
Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Dış Ticaret Kont-   
rolörleri Kurulu, Müsteşarın emri veya onayı üzerine Müsteşar adına şu görev-  
leri yapar; Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her    
türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak memur ve denetime tabi gerçek ve 
tüzel kişiler nezdinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, özel  
anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda   
ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve    
soruşturma yapmak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın 
Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun  
görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü 
araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde 
bulunmaktır. Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün 
belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve    
ayniyatı ilk talep halinde Dış Ticaret Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve 
incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar.                   
  e) Hukuk Müşavirlikleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri,    
27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca  
verilecek görevleri yerine getirirler. Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği,  
iç ve dış mali anlaşmalara ilişkin her türlü hukuki mütalaayı düzenler.     
  f) Müsteşarlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşarlara  
yardımcı olmak üzere 10'ar Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir.      
  g) Personel Dairesi Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıkla- 
rı 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca 
verilecek görevleri yerine getirirler.                     
  h) Savunma Uzmanlıkları, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen   
görevleri yerine getirirler.                          
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
   Müsteşarlıkların Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları İle Bağlı Kuruluşları ve 
                Döner Sermayeleri                

 

 
  Madde 6 - a) Müsteşarlıklar, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını   
düzenleyen 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile 10.6.1949 tarih ve 5442   
sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya    
yetkilidir. Serbest Bölge Müdürlükleri doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına   
bağlıdır. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
Müsteşarlıklar, amaç ve görevlerini yerine getirmek üzere, Kamu Kurum ve Kuru- 
luşlarının Yurt Dışı Teşkilatı hakkında 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kanun  
Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurar.      
  b) Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu, Darphane ve Damga Matbaası    
Genel Müdürlüğüdür. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bütçesi    
Müsteşarlık bütçesi içinde yer alır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşları; ihracatçı ve ithalatçı  
birlikleri ve bunların oluşturduğu Dış Ticaret Birlikleri üst kuruluşu ile   
İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezidir. İhracatçı Birlikleri, İthalatçı     
Birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyişleri, gelir-  
leri, gelirlerinin kullanım esasları, iştigal sahaları, denetimleri, organları 
ve üyeliğe ilişkin esasları ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerini gösteren   
statüleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.                
  d) Müsteşarlıklar bünyesinde 5 000 000 000 TL. kuruluş sermayesi ile Döner 
Sermaye İşletmesi kurulur. Bu sermayenin, 500.000.000 TL.si genel bütçeden,   
kalan kısmı elde edilen karlardan karşılanır. Döner Sermayenin gelirleri,    
müsteşarlıkların bütçelerine bu amaçla konulan ödenekler, basım, yayım, bilgi- 
sayar işletmesinden ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerden meydana   
gelir. Döner Sermaye İşletmesi faaliyetinin gerektirdiği giderler, döner ser-  
maye işletmesinin gelirinden karşılanır. Dönem sonu gelir fazlası bütçeye irad 
kaydedilir. Döner sermaye işletmesine 9.6.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ile 27.2.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye   
ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde  
hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya,  
bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına    
gönderilir. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları,   
mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin diğer hususlar 
yönetmelikle düzenlenir.                            
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                 
      Uzman Yardımcılığına, Uzmanlığa ve Yurt Dışı Teşkilatına Atanma,   
      Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği, Sözleşmeli Personel   
          ve Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma      
                                        

  Madde 7 - a) 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan  
memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır. Bu yetki, Müsteşara devre-  
dilebilir. Müsteşarlıklarda, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler   
Dairesi Başkanı, Daire Başkanı ve ana hizmet birimlerine Şube Müdürü kadrolarına
atanacaklarda uzman veya Müsteşarlık merkez denetim elemanı olmak şarttır.   
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğündeki Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarına çözümleyici,   
programcı ve istatistikçi unvanına sahip olanlardan da atama yapılabilir. Hazine
Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Kurulu  
Başkanı, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri, Dış Ticaret Kontrolörleri  
Kurulu Başkanı müşterek karar ile atanır. (Ek cümle: 22/12/1997 - 4315/1 md.)  
Programcı ve Çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esas- 
lar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yar- 
dımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette  
Standardizasyon Denetmeni ve Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı 
kadrolarına atanacaklarda ise, bu maddenin (b) bendinde belirtilen eğitim şartı 
aranır. Müsteşarlıklar bağlı kuruluşlarının kuruluş mevzuatındaki atamaya iliş- 
kin hükümler saklıdır.                             
  b) Müsteşarlıklara atanacak uzman yardımcılarında 657 sayılı Devlet Memur- 
ları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; bu maddenin (c)  
bendinde belirtilen şartları haiz olmak ve yönetmeliklerde belirtilen yabancı  
dillerden en az birini iyi derecede                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bilmek, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapıldığı yılın   
Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları ile en az     
4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,   
iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakülte-  
lerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da    
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte  
veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır.               
  c) Bu maddenin (b) bendine göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az    
üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak Uzman  
Yeterlik Sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar çalış-  
tıkları Müsteşarlığa göre "Hazine Uzmanı" veya "Dış Ticaret Uzmanı" unvanını  
alırlar. Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumlu   
sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde 
geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcı-  
lığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman 
ve Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri 
ile diğer hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Bu Kanun hükümlerine göre Hazine 
Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almaya hak kazananlar bu unvanı işgal   
ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı,   
Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı unvanını daha önce almış olup da, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihte Müsteşarlıklarda görevli olmayanlar, Müsteşarlıklarda   
bir göreve atanmaları halinde, atanmalarının yapıldığı tarih itibariyle Hazine 
Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı unvanını da almaya hak kazanırlar. Yurt dışına  
lisansüstü eğitim için personel gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle  
düzenlenir.                                   
  d) Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon denetimi yapmak 
üzere Bölge Müdürlükleri emrinde Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri   
istihdam eder. Bunların, sınav esas ve usulleri, atama ve yer değiştirmeleri,  
çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.                
  e) Müsteşarlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık Müşaviri,  
Genel Müdür, Kurul Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari  
ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Basın  
ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Darphane ve Damga Matbaası Genel  
Müdürü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve  
Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış  
Ticaret Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı kadroları karşılık gösterilmek 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların Sözleşmeli   
personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırı-  
labilir. Müsteşarlıkların merkez teşkilatlarında bilgisayar, kütüphane, teknik, 
sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak üzere ilgili Bakanın onayı ile yurt  
içinden veya yurt dışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı kişiler çalıştı- 
rılabilir. (Ek cümle: 22/12/1997 - 4315/1 md.) Sözleşmeli olarak çalışan per-  
sonele, bu Kanuna ekli cetvellerde unvanlar itibariyle yeralan taban ve tavan  
ücretleri arasında kalmak üzere, Müsteşarlıkların bağlı olduğu Bakan tarafından 
belirlenecek tutarda aylık ücret ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında söz-  
leşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından 
Müsteşarlıklarda çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır.Sözkonusu 
personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri  
dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tuta- 
rında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsalle- 
rine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi,   
ilgili Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık ayla- 
rında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. 
Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel,istekleri üzerine T.C.   
Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Müsteşarlıkların merkez teşkilatında fiilen 
çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti,tazminat ve  
benzeri tüm mali ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır.   
Münhasıran Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, bu maddenin (b)  
bendinde belirtilen eğitim şartını yerine getirmek kaydıyla uzmanlık gerekti-  
ren işlerde bu madde hükümlerine göre personel istihdam edilebilir. Serbest   
Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele 6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı Kanunun  
7 nci maddesinde hükmolunan Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonundan   
maaş ve ücretlerin toplam tutarına kadar her ay tazminat ödenir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Müsteşarlıkların yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı,   
Ekonomi Başmüşaviri, Ticaret Başmüşaviri, Ekonomi Müşaviri, Ticaret Müşaviri,  
Ekonomi Müşavir Yardımcısı, Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek 
için Müsteşarlıklarda uzman veya merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir. 
Müsteşarlıklar kadrolu personelinden, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya 
bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte  
ve yüksek okullardan mezun olanlar, Ekonomi Ataşesi ve Ticaret Ataşesi kadro-  
larına atanabilirler. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için  
bu atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlıklar merkez teşkilatı birimlerinde   
fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği
hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür için bu süre şartı aran- 
maz. Yurt dışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşar başkanlığında, Müsteşar 
Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür ve Personel Dairesi
Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca ilgili  
yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak seçilirler. Yurt dışı   
teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde   
Başbakan veya Müsteşarlıkların bağlı bulunduğu Devlet Bakanının onayı ile en  
çok bir yıla kadar uzatılabilir. Müsteşarlık Disiplin Kurulu Kararı ile dış   
göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alanlar,
Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, süresinden 
önce geri çekilebilirler. İki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen   
tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır. Müsteşarlıkların yurt  
dışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esas ve usuller yönet-  
melikle belirlenir.                               
  g) Müsteşarlıklar, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konular- 
da araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve   
toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlan-  
ması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya    
pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın  
alabilirler. Bu hususta Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile 
ilgili diğer hususlar Müsteşarlıklarca çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir. 
                                        
                 BEŞİNCİ KISIM                 
                 Çeşitli Hükümler                

  Madde 8 - A) Kadrolar:                           
  Kadroların tespit, ihdas ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar     
14.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde   
Kararname hükümlerine göre düzenlenir.                     
  B) İntikal Eden Görev ve Yetkiler:                     
  a) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı  
Genel Sekreterliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası     
Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga    
Matbaası Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla Maliye  
Bakanlığına ve Maliye Bakanına,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 tarihli ve 1160 sayılı,  
29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı, 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13.10.1983 
tarihli ve 2918 sayılı, 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı, 8.1.1985 tarihli ve 
3143 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanına,                                
  c) Yabancı sermaye ile ilgili olarak 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun 
ile Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve
Ticaret Bakanına,                                
  d) Bu Kanunda sayılan görev ve yetkilere ilişkin olarak kanunlar ve diğer  
mevzuatla, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel  
Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdür-
lüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü ve ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Bankalar 
Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, 
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak Başbakanlık ve Başbakana, 
ilgili Devlet Bakanlığı ve Devlet Bakanına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına
ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına verilmiş olan her türlü görev, yetki,   
sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,   
Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine  
Müsteşarına intikal eder.                            
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 9 - 14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar- 
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname", 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 Tarihli ve 3274 
sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 21.12.1987 ta-  
rihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak-  
kında Kanun Hükmünde Kararname", 16.9.1993 tarihli ve 508 sayılı "Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma- 
sına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı "Dış Ti- 
caret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname",  
3.6.1994 tarihli ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak- 
kında Kanun Hükmünde Kararname"ler tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.     

  Ek Madde 1 - (Ek: 22/12/1997 - 4315/3 md.)                 
  Müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile Darphane ve Damga Mat-  
baası Genel Müdürlüğü kadrolarında (merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel
ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele, 
bunların yararlandığı ancak Maliye Bakanlığında çalışan emsali personelin yarar-
lanmadığı, fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal hakları 
mahsup edilmek şartıyla, Maliye Bakanlığı emsali personeline Gelir İdaresini  
Geliştirme Fonundan yapılmakta olan ek ödemeler tutarını geçmemek üzere ek   
ödeme yapılabilir. Ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak esas, usul ve  
oranlar müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından 
müştereken belirlenir.                             
  Sözkonusu ek ödemeler, bu madde kapsamına dahil, Hazine Müsteşarlığı per-  
soneli için 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 30 uncu
maddesi ile kurulan "Denetleme Aidatı Fon Hesabı"ndan Dış Ticaret Müsteşarlığı 
personeli için 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci 
 maddesi ile kurulan "Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonu"ndan yapılır.  
Gerektiğinde, münhasıran bu amaçla kullanılmak üzere sözkonusu fonlara bütçe-  
den Maliye Bakanlığınca ödenek aktarılabilir.                  
  Bu maddeye göre yapılacak ödemelerde, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı    
Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemeler 
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.       
                                        
               ALTINCI KISIM                   
              Geçici Hükümler