Endeksler
                                        
          REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 4054                         
  Kabul Tarihi     : 7/12/1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 13/12/1994 Sayı: 22140            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5,  Cilt: 34,  Sayfa:           
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen   
            nümerik fihristine bakınız.               
                                        
             BİRİNCİ KISIM                     
           Amaç, Kapsam, Tanımlar                   
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelle- 
yici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim 
olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için 
gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.  
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında 
faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında 
yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve ka-  
rarlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullan- 
maları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki  
her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir,  
tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun kapsamına girer.   
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;                    
  Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,                  
  Rekabet : Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekono- 
mik kararlar verilebilmesini sağlayan yarışı,                  
  Hakim Durum: Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, ra-  
kipleri ve müşterilerden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım 
miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü,           
  Teşebbüs: Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tü- 
zelkişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil  
eden birimleri,                                 
  Teşebbüs Birliği: Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu  
tüzelkişiliği haiz ya da tüzelkişiliği olmayan her türlü birlikleri,      
  Mal: Ticarete konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşyayı,        
  Hizmet: Bir bedel veya menfaat karşılığında yapılan bedeni, fikri veya her 
ikisi beraber olan faaliyetleri,                        
  Kurum: Rekabet Kurumunu,                          
  Kurul: Rekabet Kurulunu,                          
  İfade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Yasaklanan Faaliyetler                
  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar           

  Madde 4 - Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı   
olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi 
doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Tesebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür 
karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.                  
                                        
  Bu haller, özellikle şunlardır:                       
                                        
  a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan mali- 
yet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit   
edilmesi,                                    
  b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakla- 
rının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,              
  c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piya-
sa dışında belirlenmesi,                            
  d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya  
piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa
dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,       
  e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için 
eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,              
  f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya  
hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması 
veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizme- 
tin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması 
ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri  
sürülmesi,                                   
  Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değiş-
melerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgeleri- 
nin,rekabetin engellendiği,bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik
göstermesi,teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.  
  Ekonomik ve rasyonel gerekçelere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri  
uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.      
                                        
  Muafiyet                                  
                                        

  Madde 5 - Kurul,aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde ilgi-
lilerin talebi üzerine,teşebbüsler arası anlaşma,uyumlu eylem ve teşebbüs bir- 
likleri kararlarının 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına 
karar verebilir:                                
  a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme 
ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,       
  b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,                   
  c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,   
  d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu 
olanlardan fazla sınırlanmaması.                        
  Muafiyet kararları en çok beş yıl için verilir.Muafiyetin verilmesi belirli 
şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir.Ku- 
rulca verilen muafiyet süresi sona erdiğinde muafiyet şartları halen devam edi- 
yorsa ilgili tarafların başvurusu üzerine muafiyet kararı yenilebilir.     
  Kurul,birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde,belirli  
konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasına sağlayan ve 
bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hakim Durumun Kötüye Kullanılması                      

 

 
  Madde 6 - Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölü-
münde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başka- 
ları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması  
hukuka aykırı ve yasaktır.                           
  Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:                
  a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya do- 
laylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaş- 
tırılmasını amaçlayan eylemler,                         
  b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için  
farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılma- 
sı,                                       
  c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını 
veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hiz- 
metin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlan- 
ması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi 
tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,  
  d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik 
ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki  
rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,                 
  e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişme- 
nin kısıtlanması.                                
  Birleşme veya Devralma                           

  Madde 7 - Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim
durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kıs- 
mında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azal- 
tılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün  
ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tü- 
münü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren  
araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka ay- 
kırı ve yasaktır.                                
  Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Ku-
rula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan 
eder.                                      
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
              Kurulun Yetkileri                  
                                        
  Menfi Tespit                                

  Madde 8 - İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine Ku- 
rul, elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya 
birleşme ve devralmanın bu Kanunun 4,6 ve 7 nci maddelerine aykırı olmadığını  
gösteren bir menfi tespit belgesi verebilir.                  
  Kurul, bu belgenin düzenlenmesinden sonra 13 üncü maddedeki şartlar çerçe- 
vesinde görüşünden her zaman dönebilir. Ancak bu durumda taraflara Kurulun görüş
değiştirmesine kadar geçen süre için cezai müeyyide uygulanmaz.         
  İhlale Son Verme                              

  Madde 9 - Kurul, ihbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen 
bu Kanunun 4,6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili te- 
şebbüs veya teşebbüs birliklerine bu Kanunun Dördüncü kısmında belirtilen hü-  
kümler çerçevesinde, rekabetin tesisi                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması 
gereken davranışları kapsayan bir kararı bildirir.               
  Meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzelkişiler şikayette bulunabilir.    
  Kurul, birinci fıkraya göre bir karar almadan önce ilgili teşebbüs veya   
teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini  
yazılı olarak bildirir.                             
  Kurul, nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya  
çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nite-  
likte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir.  
  Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirlmesi            

  Madde 10 - 4 üncü madde kapsamına giren anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar  
yapıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kurula bildirilir. Bildirilmemiş  
anlaşmalara muafiyet hükümleri uygulanmaz. Zamanında yapılmamış bildirimlere  
muafiyet verilmesi halinde muafiyet, bildirim tarihinden itibaren geçerlidir.  
  7 nci madde kapsamına giren birleşme veya devralma anlaşmaları Kurula bil- 
dirildiği tarihten itibaren Kurul, onbeş gün içinde yapacağı ön inceleme sonu- 
cunda birleşme veya devralma işlemine ya izin vermek ya da bu işlemi nihai in- 
celemeye almaya karar verdiği takdirde, ön itirazını bildiren yazısı ile bir-  
likte birleşme veya devralma işleminin nihai karara kadar askıda olduğunu ve  
uygulamaya sokulamayacağını, gerekli gördüğü diğer tedbirlerle birlikte ilgili- 
lere usulüne göre tebliğ etmek zorundadır. Bu durumda, bu Kanunun 40 ila 59 uncu
maddeleri hükümleri uygulanır.                         
  Kurulun, süresi içinde birleşme veya devralmaya ilişkin müracaata herhangi 
bir cevap vermediği ya da herhangi bir işlem yapmadığı hallerde, birleşme veya 
devralma anlaşmaları bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girerek hukuki 
geçerlilik kazanır.                               
  Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi