Endeksler
                                        
     11.10.1983 TARİH VE 2913 SAYILI KANUN, 28.5.1986 TARİH VE       
     3292 SAYILI KANUN, 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUN,       
     8.6.1949 TARİH VE 5434 SAYILI KANUN İLE 14.7.1965 TARİH        
      VE 657 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ        
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası     : 4049                        
  Kabul Tarihi      : 24.11.1994                     
  Yayımlandığı R.Gazete : 6/12/1994 Sayı: 22133               
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 34 Sayfa:             
                                        
                                        

  Madde 1 - (11.10.1983 tarih ve 2913 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.               

  Madde 2 - (28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 3 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 4 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.               

  Madde 5 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin    
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 6 - (8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun'un 72 nci maddesinin son   
fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)          

  Madde 7 - (8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun'un Ek 68 inci maddesinin   
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.               

  Madde 8 - (17.7.1965 tarih ve 657 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin (F)   
bendinin birinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.) 

  Madde 9 - (26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanun'un Geçici 2 ve 3 üncü   
maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 10 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emek- 
liliklerine Dair 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin   
Değiştirilmesi Hakkındaki 3.12.1992 tarih ve 3855 sayılı Kanunun 1,2,4, 5 ve  
7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.                   

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 16/2/1995 - 4069/3 md.)             
  Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun EK 68
inci maddesinde yapılan değişiklikten önce tespit edilen makam tazminatları bu 
tespitlerin yapıldığı tarihlerden geçerli olmak üzere ödenir.          

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 12 - Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.