Endeksler
                                        
   YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI     
    KANUNU VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI        
              HAKKINDA KANUNU                   
                                        
  Kanun Numarası    : 4048                         
  Kabul Tarihi     : 24/11/1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 2/12/1994  Sayı: 22129           
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt:   Sayfa:             
                                        
                                        

  Madde 1 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 
                                        

  Madde 2 - (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanuna ekli "IV sayılı Makam Tazmi-
natı Cetveli"ne ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)      
                                        

  Madde 3 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna ekli "Ek Gösterge Cetveli-
nin"değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            
                                        

  Madde 4 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanuna Ek 1 inci maddenin eklen- 
mesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                   
                                        

  Madde 5 - (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin 
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        

  Madde 6 - (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesine fık- 
ralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        

  Geçici Madde 1 - 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile  

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversi- 
tesi Merkez Teşkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı  
içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki  
kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bö- 
lümüne eklenmiştir.                               
                                        

  Geçici Madde 2 - (Mülga:3/4/1998 - 4359/16 md.)               

  Madde 7 - Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, 3 üncü maddesi 
1.1.1995 tarihinde, diğer maddeleri 15.1.1995 tarihinde yürürlüğe girer.    

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 7483 - 1                   
                                        
     4059 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
 4359       1,2,3 ve 14 üncü maddeleri            1.1.1998  
          Diğer maddeleri                  4.4.1998