Endeksler
                                        
    ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE      
    KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN     
                                        
  Kanun Numarası    : 4046                        
  Kabul Tarihi     : 24/11/1994                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/11/1994   Sayı: 22124          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt:34  Sayfa:           
                                        
  Amaç ve Kapsam                               

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı;                         
  A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anı-  
lacak olan;                                   
  a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, iş- 
letme, işletme birimleri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, 
  b) Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin 
tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait  
olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları ile bu kuruluşlara ait müessese, 
bağlı ortaklık, işletme,işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki  
kamu paylarının,                                
  c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ile Hazineye ait payların, 
  d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuru- 
luşların ve kamu iktisadi teşebbüslerinden kamu iktisadi kuruluşlarının gördük- 
leri kamu hizmetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve işti- 
raklerindeki paylarının,                            
  e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticari amaçlı kuruluşlar ile pay oran-
larına bakılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylarının,           
  f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş- 
ların, mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları (baraj, gölet, otoyol, ya- 
taklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimle- 
ri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen kamu iktisadi  
kuruluşlarının temel kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin 
işletilmesi haklarının,                             
  Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özel- 
leştirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.                
  B) Bu Kanun yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak;            
  a) "Özelleştirme Yüksek Kurulu"nun ve "Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 
kurulmasına, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,               
  b) "Özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu   
fonların kaynakları ile kullanım alanlarının belirlenmesine,          
  c) "Özelleştirme uygulamaları"na,                      
  d) "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı"nda toplanan paraların nema- 
landırılmasına,                                 
  e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak  
çalışan personelden özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalabilecek olanlara 
mali ve sosyal haklar sağlanmasına,                       
  f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin öz- 
lük ve sosyal haklarına,                            
  İlişkin hükümleri kapsar.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşla- 
rın mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, ya- 
taklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri diğer mal ve hizmet üretim birimle- 
ri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu iktisadi teşebbüsleri
arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bulunan 
"kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme,  
işletme birimleri ve varlıklarının, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile
özelleştirilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, bu kuruluşların mülkiyeti-
nin devrine ilişkin hususlar, kur                        
uluşların gördükleri kamu hizmetinin esaslarına                 
ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.                
  İlkeler                                   

  Madde 2 - Özelleştirme uygulamalarında;                   
  a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda   
ve/veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı   
Tazminatı"nın verilmesi,                            
  b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleş- 
tirme yöntemlerinin belirlenmesi,                        
  c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe har- 
cama ve yatırımlarında kullanılmaması,                     
  d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,     
  e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini  
üstlenebilecek ortak grubunun temini,                      
  f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle  
özelleştirilecek kuruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlan-
ması,                                      
  g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
  h) Tabii kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi 
suretiyle özelleştirilmesi,                           
  ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürü- 
tülmesi,                                    
  i) Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektir- 
diği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devir ya- 
pılmaması,                                   
  İlkeleri esas alınır.                            
  Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda önce- 
likler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve  
usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da  
dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.           
  Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri                   

  Madde 3 - Başbakanın başkanlığında, (Ek ibare; 3/4/1997 - 4232/1 md.) Başba-
kan Yardımcısı (Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasi parti tarafından oluştu- 
 rulması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok üyesi olan diğer ikti- 
dar partisine mensup Başbakan Yardımcısı, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet  
Bakanı, özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı (bu konuda görevlendirilmiş bir  
Devlet Bakanının olmaması halinde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet   
Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanından oluşan Özelleştirme   
Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamının katılımı ile top- 
lanır ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleş-  
tirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür.                     
  Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:                  
  a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "Özelleştirme kapsamı- 
na" alınmasına, özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyla  
özelleştirilebilir nitelikte olmayanların mali ve hukuki açıdan "özelleştirmeye 
hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamlananların bu işlemlerin tamamlanma-  
sından sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise doğrudan "özelleş- 
tirme programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alınan kuru-
luşların özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek,     
  b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin  
özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya  
özelleştirme programına alınmış kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştir- 
meye hazırlanmasına karar vermek,                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni
hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilme- 
lerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile özelleştirileceğini be- 
lirlemek,                                    
  d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların "satış, kiralama, işletme  
hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair 
hukuki tasarruflarla gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesi"  
yöntemleriyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen nihai 
devir işlemlerini onaylamak,                          
  e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçül- 
tülmesine, faaliyetlerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatıl- 
masına veya tasfiyesine karar vermek,                      
  f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanla- 
rında yararlanmak üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz 
iç ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı 
ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,             
  g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse 
senetleri ile bu kuruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli ev- 
rakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek,           
  h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını  
görüşerek onaylamak,                              
  ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl prog- 
ramlarını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak,    
  i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak.      
  Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul
ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde ya- 
zılı konularda Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki verebilir.        
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri           

  Madde 4 - Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özel-  
leştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili   
yetkilerini görevlendireceği özelleştirmeden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıta- 
sıyla kullanabilir.İdare geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona er- 
diğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilebilir.    
  İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir;                 
  a) Kurul kararlarını uygulamak,                       
  b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar ver- 
mek ve gerekli işlemleri yürütmek,                       
  c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsa- 
mına alınmış olan kuruşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme  
programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına 
karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak,               
  d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine geti-  
rilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, 
faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek,               
  e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde  
olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar ver- 
mek,                                      
  f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde  
olan ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu  
payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamaları so- 
nucu devredildikleri tarihe kadar bunların miktarını sermaye miktarını tespit  
etmek,kuruluş,birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak,mal   
varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek,hesapları 
ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak,bu işlemleri kolaylaş- 
tırıcı tedbirleri almak,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili her  
türlü işlemi yürütmek,                             
  h) Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve  
hukuki yapıları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak,             
  ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz 
edinmelerine, kiralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla  
tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarına, verimliliğin artı- 
rılması ilkesi gözönünde bulundurularak yapılacak personel alımı ve azaltılma- 
sına, çalışma şartlarına, personelin yurt dışı geçici görevlendirilmelerine   
ilişkin talepler hakkında karar vermek,                     
  i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tas- 
fiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan  
ayrı olarak özelleştirme programına alınan ve anonim şirkete dönüştürülmelerine 
gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve yönetim komitelerine, 
işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar ve  
bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak  
(bu görevlere atanacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır),  
  j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli
evrakın düzenlenmesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hu-
susları tespit etmek,                              
  k) Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni serma- 
yenin değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmak,                
  l) Özelleştirme Fonunu idare etmek,                     
  m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım,
halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali  
değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi su- 
retiyle yaptırılmasını temin etmek,                       
  n) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının 
gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu bankalarının uyguladığı en yüksek ticari
faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlanacak finansmana uygu- 
lanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek,                
  o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.         
  İdare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkca 
belirlemek kaydıyla bu maddenin (a), (b), (h), ve (ı) bentlerinde yazılı konu- 
larda özelleştirme programındaki kuruluşlara yetki verebilir.          
  İdare Hizmet Birimleri                           

  Madde 5 - a) İdarenin ana hizmet birimleri; Sermaye Piyasaları Daire Baş-  
kanlığı, Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve Ha- 
zırlık Daire Başkanlığı, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Danış- 
manlık Hizmetleri Daire Başkanlığı,İhale Hizmetleri Daire Başkanlığından oluşur.
  b) İdarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve   
Koordinasyon Daire Başkanlığı, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığından oluşur.                          
  c) İdarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, idari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından oluşur.           
  Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984 
tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler. İdarenin merkez 
ve İstanbul temsilciliği kadroları ekli (1) ve (2) sayılı cetvelde gösterilmiş- 
tir.(1)                                     
  Personel Rejimi                               

 

 
  Madde 6 - İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine  
tabidir. Başkan ve İdarenin her kadamedeki yöneticileri sınırlarını açıkca ve  
yazılı olarak belirlemek şartıyla, yetkilerinin bir kısmını astlarına devrede- 
bilirler. İdare Başkanı müşterek kararname ile, Başkan Yardımcıları Başkanın  
teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personel ise Başkan           
----------------------------                          
(1) İdarenin merkez ve İstanbul temsilciliği kadroları için 27/11/1994 tarih  
  ve 22124 sayılı R.G.'ye bakınız.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tarafından atanır.Başkan,Başkan Yardımcısı,Başkanlık Müşaviri,Daire Başkanlığı 
ve Proje Grup Başkanlığı kadrolarına atanacaklarda,4 yıllık yükseköğrenim görmüş
olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip bu- 
lunmaları şartı aranır.Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık,ek gösterge,zam ve  
tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müste-
şar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.      
  İdarede;Başkan,Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşaviri,
Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı, Avukat, Uzman (Şube Müdürü), 
Uzman, Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar, istekleri halinde T.C. Emekli San-
dığı ile ilgilendirilirler.                           
  Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakatı ile  
İdarede sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. İdarenin bu konudaki talep-  
leri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel,   
kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri    
ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında    
çalışıyormuş gibi addedilerek, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve   
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu perso-  
nelin, kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları müddet     
karşılığı asıl bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburi hizmet  
mükellefiyeti doğmaz.                              
  Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme  
esas ve usulleri ile mali hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.       
  Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsa-  
mına alınan kuruluşlarda çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyu-  
lanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak kay-   
dıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebilir.    
Bu personel idarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli 
izinli sayılır.                                 
  İdare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre    
idarede görevlendirilen personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun   
değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve miktarları geçmemek üzere idarece  
belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.        
  Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil 
olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.        
  İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara   
ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun      
Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.                 
  Yasaklar ve Cezai Hükümler                         

  Madde 7 - Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası  
Kanununun kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşların;    
yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri diğer personeli, Özelleştirme   
idaresi personeli ile Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri görevleri  
dolayısıyla bu kuruluşların hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin    
öğrendikleri, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri açıklayamazlar. Bu bilgileri 
kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye 
piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde    
mameleki yarar sağlamalarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuru-  
luşlarla ilgili menkul kıymet alımı satımı yapamazlar. Bu Kanunda yazılı    
Özelleştirme yöntemleriyle alıcı ve kiracı sıfatıyla yapılacak işlemlere,    
yararlanan sıfatıyla taraf olamazlar. Bu yasak, bu maddede belirtilen kişilerin 
eş ve çocuklarını da kapsar. Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ile, 
Özelleştirme İdaresi Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk   
Müşavirleri ve Değer Tespit Komisyonu Başkan ve Üyeleri, özelleştirilen kuru-  
luşlarda, özelleştirme tarihinden itibaren, iki yıl süreyle görev alamazlar.  
                                        
                                        
                                        
  Bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında fiilin mahiyet ve önemine   
göre, birlikte veya ayrı ayrı hükmolunmak üzere, altıaydan iki yıla kadar    
hapis ve edindikleri haksız kazancın üç misli ağır para cezası ile cezalan-   
dırılırlar.                                   
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme programına alınan kuru-  
luşlarda çalışan personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel Türk   
Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazılı memurdan sayılırlar ve bu perso-   
nelin özelleştirilmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve  
mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri  
her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri   
görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun ikinci   
kitap üçüncü ve altıncı bablarındaki hükümler uygulanır.            
  İdarenin Bütçesi                              

  Madde 8 - İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini   
aşmayacak şekilde Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare    
bütçesinin ita amiri Başkandır.                         
  Özelleştirme Fonu ve Kaynakları                       

  Madde 9 - Özelleştirme uygulamaları sonucu sağlanan tüm gelirler ile    
İdareye devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler ve özelleştirme     
uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer   
kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen kuruluşlara  
sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen  
kaynaklar ve sair gelirler, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Ziraat  
Bankasında kurulacak Özelleştirme Fonunda toplanır.               
  Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları                   

  Madde 10 - Özelleştirme Fonu;                        
  a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek    
geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla  
açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden Kurul tarafından belirlenecek mik-  
tarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak aktarmalarda, 
  b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele, atamalarının 
yapılıp eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen süre için
aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde,
  c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,        
  d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getiril- 
mesi amacıyla yapılacak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği   
harcamaların karşılanmasında,                          
  e) İdareye devredilen kuruluşlarda idari, mali ve hukuki yönden yapılacak  
düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,             
  f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınma- 
sında,                                     
  g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri  
ile bu kuruluşlara ait her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,      
  h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her   
türlü mal ve hizmet alımında,                          
  ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller   
çerçevesinde borç olarak finansman sağlanmasında,                
  i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,         
  j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,       
  k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506    
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 üncü maddesi gereğince yapılacak    
sosyal yardım zammı ödemelerinde,                        
  l) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde,     
  Kullanılır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı  
ödenmesi ve diğer hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluş-  
ların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapı-  
lacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilir.  
  Özelleştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılmaz. Ayrıca bu Kanunun  
Geçici 8 inci maddesi gereğince Kamu Ortaklığı Fonuna yapılacak aktarmalar   
hariç, Özelleştirme Fonundan diğer herhangi bir Fona aktarma yapılmaz.     
  Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları ile fon bakiyelerinin nemalan-   
dırılmasına ilişkin esas ve usuller idare tarafından hazırlanarak Kurulca    
onaylanacak yönetmelikle belirlenir.                      
  Denetim