Endeksler
     KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN HAKLARININ      
      GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA       
          DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN            
                                        
  Kanun Numarası       : 4045                      
  Kabul Tarihi        : 26/10/1994                   
  Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 3/11/1994    Sayı: 22100          
  Yayımlandığı Düstur    :  Tertip: 5   Sayfa:             
                                        

  Madde 1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluş-
larında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güven- 
liğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebile- 
ceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik derece- 
li birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak  
kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel   
hakkında yapılır.                                
                                        
  Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatle- 
rinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile   
gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve    
kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştır-  
masının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticile-  
rinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik  
ile düzenlenir.                                 
                                        

  Madde 2 - 13/5/1971 tarih ve 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sekizinci 
fıkrasının değiştirilmesi ve maddeye fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine 
işlenmiştir.                                  
                                        

  Geçici Madde 1 - 12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve  
kuruluşlarında açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazanıp da hak- 
larında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi
nedeniyle göreve ve işe alınmayanlar ile alındıktan sonra görevine ve işine son 
verilenler, ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen nitelik- 
lerin kaybedilmemiş olması koşuluyla yaş şartı aranmaksızın bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak sınavlara, önce-
ki güvenlik soruşturmaları dikkate alınmaksızın katılabilirler. Açılan sınavla- 
rı kazanmaları sonucu göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık ve 
diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu   
konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarında yargı 
kararı kesinleşmemiş olanlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.     
                                        

  Geçici Madde 2 - 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişiklikleri- 
ne göre 12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
komutanlıklarının istemleri üzerine, bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya  
kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin yararlı 
olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görev-   
lerine son verilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için  
ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen nitelikleri yitir-  
memiş olmaları ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde    
müracaatları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılma- 
mış bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları 
aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski 
görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün 
içinde iade edilirler. Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade edilenlere,  
geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen  
süreleri değerlendirilmez.                           
                                        

    Geçici Madde 3 - 3713 numaralı terörle mücadele Kanununun 23 üncü mad-  
desi ile yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü  
maddeleri kapsamına giren fiillerden dolayı yargılanarak mahküm olmaları nede- 
niyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile toplu iş  
sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçiler ilgili   
mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen  
niteliklerin yitirilmemiş ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşu-  
luyla, kurumlarına bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde    
müracaatları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları  
aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak üzere, ayrıldık- 
ları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden   
itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Mahküm olsun veya olmasın bu   
fiilleri nedeniyle verilmiş olan disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte 
kaldırılır. Bu suretle göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık  
ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez.   
Bu konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarındaki  
yargı kararı keşinleşmemiş olanlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.  
                                        

  Geçici Madde 4 - Bu Kanuna dayalı olarak çıkartılacak yönetmelik uyarınca  
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile Kanunun 1 inci 
maddesi kapsamı dışında kalanların;                       
                                        
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruş- 
turması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen  
cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin    
başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır.                   
                                        

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun geçici madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerin-
de görevli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan   
personel hakkında uygulanmaz. Ancak, belirtilen personelin kendi kurumları   
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun yürürlüğünden itibaren altı  
ay içinde görev ve iş talep etmeleri halinde, bu talepleri bu Kanunun geçici  
2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Devlet Personel    
Başkanlığınca değerlendirilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 6 - Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle    
göreve veya işe başlatılması gereken personele ilişkin bilgilerin Devlet    
Personel Başkanlığına bildirilmesinden itibaren en geç kırkbeş gün içeri-    
sinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel kamu kurum ve kuruluş-   
larında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar.         
                                        
  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi  
kuruluşlarda personelin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş 
kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetki-  
lidir.                                     
                                        
  Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun    
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.      
                                        

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde     
çıkarılır.                                   
                                        
  Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 
tarihli ve 1990-245 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması  
Yönetmeliğinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam    
olunur.                                     
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.