Endeksler
     4 ARALIK 1994 GÜNÜ MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ İDARELER ARA        
             SEÇİMİ YAPILMASI HAKKINDA               
                 KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 4044                        
  Kabul Tarihi     : 28/9/1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :1/10/1994  Sayı: 22068           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 5 , Cilt: 34  Sayfa:           
                                        

  Madde 1- Adana,Adıyaman,Ankara,Batman,Bursa,Diyarbakır,Isparta,İstanbul,  
Mardin,Muş,Siirt,Şırnak ve Van illerinde boşalmış olan yirmiiki milletvekilliği 
ile bu ve diğer illerde seçimin başlangıç tarihine kadar boşalacak milletvekil- 
likleri için 4 Aralık 1994 günü ara seçim yapılır.               
  6 Kasım 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler ara seçiminin oy verme  
günü de 4 Aralık 1994'tür.                           
  Bu milletvekili ara seçiminin başlangıç tarihi ve seçimlerle ilgili diğer  
hususlar Yüksek Seçim Kurulunca oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edi- 
lir.                                      

  Madde 2- Bu seçimlerde 27 Mart 1994 günü yapılan Mahalli İdareler genel se- 
çiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır.    
                                        
  (İptal; ilk iki cümle: Ana Mah'nin 16/11/1994 tarih ve E.1994/83,      
K.1994/78 sayılı Kararı ile Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca   
belirlenir.                                   

  Madde 3- Bu milletvekili ara seçiminde oy pusulalarında adaylar için tercih 
işareti kullanılmaz.                              

  Madde 4- Bu milletvekili ara seçiminde iki ve daha fazla milletvekili çıka- 
racak seçim çevrelerinde 2639 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü mad- 
desinin ikinci fıkrasında belirtilen seçim çevresi barajı % 20 dir.Bu seçim çev-
relerinde kullanılan geçerli oyların % 20'sinden azını alan siyasi partilere ve 
bağımsız adaylara milletvekilliği tahsis edilmez.Hiç bir siyasi parti ve bağım- 
sız aday bu oranı aşamamışsa,milletvekillikleri,partilere ve bağımsız adaylara 
geçerli oyların 1,2,3'e bölünmesi suretiyle dağıtılır.             

  Madde 5- Bu ara seçimler için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanacak masraf  
programına ve harcamalarına yetecek miktarda bütçe aktarmaları ile ödeme yapmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.                           

  Madde 6- 20 Eylül 1994 tarihinden önce kurulmuş bulunan bütün siyasi parti- 
ler bu milletvekili ara seçimine katılabilirler.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.                 

  Madde 8 - Bu milletvekili ara seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasında
yer alacak siyasi parti ve bağımsız adayların çekilecek kur'a esasına göre yer- 
leştirilmiş biçimi gerektiğinde Yüksek Seçim Kurulunca ayrıca belirlenir.    

  Madde 9 - Bu milletvekili ara seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların ve  
diğer kanunların seçimlerle ilgili maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm- 
leri uygulanır.                                 

  Madde 10 - Bu milletvekili ara seçiminde siyasi partilerin tespit edecekleri
aday sayısında 2839 sayılı Kanunun 12 nci maddesi son cümlesi uygulanmaz. Siyasi
partiler seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday gösterirler.

  Madde 11 - Bu milletvekili ara seçiminde bağımsız milletvekili adaylarının 
yatırmış oldukları teminatlar Hazineye irad kaydolunur.             

  Madde 12 - Seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliği 
bulunduğu halde, seçimlere meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar İlçe Seçim
Kurulu tarafından 250.000._ TL. Para cezası ile cezalandırılır.         

  Madde 13 - Bu seçimlerde propaganda amacı ile, bayrak, flama vb. gibi mal- 
zemeler kesin olarak kullanılamaz, cadde, sokak, mahallelere asılamaz.     
  Siyasi parti teşkilat binaları, seçim irtibat binalarının önleri ve miting 
yapılan meydanlar, sadece miting süresi için, bu hükmün dışındadır.       

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.