Endeksler
                                        
               TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 403                        
  Kabul Tarihi      : 11/2/1964                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 22/2/1964  Sayı: 11638          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 470           
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
             Türk Vatandaşlığının Kazanılması           
                                        
  I - Kanun yolu ile kazanma                         
  1. Nesep ile                                
  A) Doğum                                  
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 13/2/1981 - 2383/1 md.)                 
  Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuk-
lar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar.               
                                        
  B) Hal değişikliği                             
                                        

  Madde 2 - Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk,            
  a) Nesebinin tashihi,                           
  b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi,                   
  c) Tanıma,                                 
yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağlanırsa, doğumundan 
başlayarak Türk vatandaşı olur.                         
                                        
  C) Evlat edinme                              
                                        

  Madde 3 - Evlat edinme evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak, küçük 
olan evlatlık, vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede olduğu  
bilinmezse bir Türk tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşı olur.     
                                        
  2. Doğum yeri ile                              
                                        

  Madde 4 - Türkiye'de doğan ve vatandaşlığını ana ve babasından doğumla kaza-
namıyan çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıdırlar.         
  Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de doğmuş sayı- 
lırlar.                                     
                                        
  3. Evlenme ile                               
                                        

  Madde 5 - Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek iste- 
diğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği veya vatansız bulunduğu ve 
yahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığını  
kendiliğinden kazanır.                             
  Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan kadın,
Türk vatandaşlığını muhafaza eder.                       
  Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana veya babaları hüsnü- 
niyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II- Yetkili makam kararı ile kazanma                    
  1. Vatandaşlığa alınma çeşitleri ve ikamet                 
  A) Genel olarak vatandaşlığa alınma:                   
                                        

 

 
  Madde 6 - Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar Kurulu kararı ile 
Türk Vatandaşlığına alınabilirler.                       
  Vatandaşlığa alınmasını isteyen kişi,                    
  a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olmalıdır. 
  b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de 5 yıl ikamet etmiş olmalı- 
dır.                                      
  c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmalı- 
dır.                                      
  ç) İyi ahlak sahibi olmalıdır.                       
  d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmamalıdır.  
  e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.                  
  f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçimini 
sağlıyacak gelire veya mesleke sahip olmalıdır.                 
  B) İstisnai vatandaşlığa alınma:                      

  Madde 7 - Aşağıdaki hallerde 6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerindeki şartlar
aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Ba-
kanlar Kurulu karariyle Türk vatandaşlığına alınabilirler.           
  a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların sonradan  
doğmuş reşit çocukları,                             
  b) Bir Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukları,    
  c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları,           
  ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş olanlar, 
  d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda veya bi- 
lim, teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti ge-
çeceği düşünülen kimseler,                           
  e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler.       
  C) Yeniden vatandaşlığa alınma:                      
                                        

  Madde 8 - Bu kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanları, Bakanlar  
Kurulu ikamet şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alabilir. 35 inci madde  
hükmü saklıdır.                                 
  D) Yabancının ikameti:                           
                                        

  Madde 9 - Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de 
oturmaktır. Yabancının, toplamı altı ayı geçmemek şartiyle Türkiye dışında bu- 
lunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirdiği zaman ikamet sü-
resinden sayılmaz.                               
  2. Bakanlar Kurulu kararının hükmü ve vatandaşlığa alınmada usul (1)    
  A) Bakanlar Kurulu kararının hükmü                     
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 20/4/1989 - 3540/1 md.)                
  Şartsız olarak vatandaşlığa alınma Bakanlar Kurulu kararı tarihinden itiba- 
ren hüküm ifade eder.                              
  Bakanlar Kurulunca bir şarta bağlı olarak vatandaşlığa alınmasına karar ve- 
rilenler için vatandaşlığa alınma kararı, bu şartın yerine getirildiğinin İçiş- 
leri Bakanlığınca tespit edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.      
  İki yıl içerisinde şartların yerine getirilmemiş olması halinde İçişleri Ba-
kanlığının teklifi üzerine vatandaşlığa alınma kararı Bakanlar Kurulunca iptal 
edilir.                                     
---------------------------------                        
(1) 20/4/1989 tarihli ve 3540 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu Kanunun 10 ve
  11 inci maddelerinin ortak başlığı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Vatandaşlığa alınmada usul