Endeksler
                                        
      1996 TÜRKİYE EUROPİLA FESTİVALİNE İLİŞKİN KANUN           
                                        
  Kanun Numarası     : 4033                       
  Kabul Tarihi      : 22/9/1994                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 29/9/1994   Sayı: 22066         
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5  Cilt:  Sayfa:           
                                        
                                        
             BİRİNCİ KISIM                     
             Genel Hükümler                    
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Brüksel'de bulunan Europalia Vakfı tarafından  
Belçika diğer Avrupa devletlerine de yayılacak şekilde, 1996 yılı Eylül-Aralık 
ayları arasında Türkiye'yi siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, sosyal turistik 
ve benzeri alanlarda tanıtmak amacıyla düzenlenecek "Türkiye Europalia Festi-  
vali" için gerekli idari ve mali yapılanmayı düzenlemektir.           
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, "Türkiye Europalia Festivali" için Başbakanlık bünye-  
sinde Türkiye Europalia Milli Teşkilatının Kurulmasını, görev ve yetkilerinin  
belirlenmesini ve diğer düzenlemeleri kapsar.                  
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen:                         
  a) Kurul; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanının Başkanlığında  
Dışişleri, Maliye,Kültür ve Turizm bakanları ile Europalia Yüksek Komiserinden 
oluşan Türkiye Europalia Milli Kurulunu,                    
  b) Europalia Yüksek Komiseri; Cumhurbaşkanının belirleyeceği Europalia Fes- 
tivali ile ilgili faaliyetlerin genel koordinasyonunundan sorumlu Yüksek Komi- 
seri,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Komite; Türkiye Europalia Milli Kurulunun sekreterya hizmetlerini    
yürütmek üzere kurulan Türkiye Europalia Yürütme Komitesini,          
  d) Europalia; Merkezi Brüksel'de olan, Europalia Vakfı tarafından      
1969 yılından bu yana her iki veya üç yılda bir yapılan ve seçilen bir     
ülkeyi her yönüyle tanıtmak amacıyla organize edilen ve dört ay süre ile    
yoğun gösteri ve tanıtma faaliyetlerini içeren siyasi, ekonomik, ticari,    
kültürel, sosyal, turistik ve benzeri etkinliklerden oluşan Europalia tanıtma  
festivalini,                                  
  ifade eder.                                 
  Kurul                                    

  Madde 4 - Türkiye Europalia Festivalinin hazırlık, yürütme ve sonuçlandı-  
rılması ile ana hedeflerin belirlenmesi amacıyla Başbakanın görevlendireceği  
bir Devlet Bakanının Başkanlığında Dışişleri, Maliye, Kültür ve Turizm Bakan-  
ları ile Europalia Yüksek Komiserinden oluşan bir kurul kurulmuştur. Kurul,   
bütçe ve faaliyetlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.       
  Kurulun Çalışması                              

  Madde 5 - Kurul, en az üç ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye tam    
sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Gerekli görülen hallerde Başkan, Kurulu    
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurulun toplantıları Komite ile birlikte   
yapılabilir.                                  
  Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzen-   
lenir.                                     
  Yüksek Komiserin Yetki ve Sorumluluğu                    

  Madde 6 - Yüksek Komiser, Türkiye Europalia Festivali ile ilgili bütün   
faaliyetlerin programlanması ve sonuçlandırılmasıyla ilgili çalışmaların genel 
koordinasyonundan kurula karşı sorumludur.                   
  Yüksek Komiser, bu görevi komite ile eşgüdüm içerisinde ve 15 inci maddeye 
göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yürütür.     
  Komite                                   

  Madde 7 - Komite, Başbakanlık Müsteşarı veya yardımcısının başkanlığında  
Dışişleri, Maliye, Kültür, Turizm bakanlıkları, Hazine ve Dışticaret Müste-   
şarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Başbakanlık Basın-Yayın ve   
Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinden oluşur.           
  Komite, uygun gördüğü takdirde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel  
hukuk tüzelkişi temsilcileri ve gerçek kişileri, uzmanlıklarından yararlanılmak 
üzere, oy hakları olmaksızın çalışmalarına katılmaya davet edebilir.      
  Komite, ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir. Ayrıca, merkezi Brüksel'de 
bulunan Europalia Vakfı Organizasyon Komitesi ile eşgüdüm halinde çalışılmasını 
sağlayacak görev bölümünü yapar.                        
  Komite, ayda bir toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan    
bir fazlasıdır. Çalışmaların yoğunluğuna göre bu toplantılar en az onbeş günde 
veya haftada bir yapılabilir.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               7436 - 1                      
                                        
                                        
       4046 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR             
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
  No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi  
----------- -----------------------------------------------   ------------  
  4105             ---                 2/5/1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komitenin Görev ve Yetkileri                        
                                        

  Madde 8 - Komite,Kurulun karar ve talimatları doğrultusunda,aşağıdaki görev-
leri yürütür:                                  
  a) 1996 Türkiye Europalia Festivalinde yer alacak tüm kültürel,sosyal ve  
ekonomik içerikli sergi,konser,gösteri,konferans ve tanıtım faaliyetlerini tes- 
pit etmek ve bunlarla ilgili bütün hazırlık,yürütme ve sonuçlandırma çalışmala- 
rını üstlenmek,                                 
  b) Festivalin Türkiye'de ve yurt dışındaki tanıtma faaliyetlerini yürütmek, 
  c) Festival ile ilgili olarak dış ilişkilerde yetkili organ görevini yapmak,
  d) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetleri satın almak,yapmak ve yaptır-
mak                                       
  e) Bağış kabul etmek,                            
  f) Festival ile ilgili olarak Türkiye'nin üstüne düşen tüm harcamaları yap- 
mak,                                      
  g) Kurul tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.           
                                        
               İKİNCİ KISIM                   
           Kaynaklar,Denetim ve Diğer Hükümler            
  Kaynak ve Kullanımlar                            

  Madde 9 - Türkiye Europalia Festivali harcamaları Tanıtma Fonu nezdinde açı-
lacak "Tanıtma Fonu Festival Özel Hesabı"ndan karşılanır.            
                                        
  Özel hesap aşağıdaki kaynaklardan oluşur:                  
                                        
  a) Başbakanlık Tanıtma Fonunun 1994,1995 ve 1996 yılları aylık safi geliri- 
nin % 10'u,                                   
  b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün 1994,1995 ve 1996 yılları aylık 
gayrisafi hasılatının % 2'si                          
  c) Özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerden sağlanan yardım ve bağış- 
lar,                                      
  d) Her yıl konsolide bütçeye bu amaçla konulacak ödenek,          
  e) Yukarıdaki gelirlerden sağlanan nemalar,                 
  f) 13 üncü maddeye göre verilecek izin karşılığı alınacak ücret ile diğer  
gelirler.                                    
  Tanıtma Fonu Festival Özel Hesabına yapılacak bağış ve yardımlar her türlü 
vergi,resim ve harçtan muaftır.                         
  a) ve b) bentlerinde belirtilen gelirler bir sonraki ayın 15'ine kadar sözü-
geçen hesaba yatırılır.Bu hesaba yatan paraların her türlü nemalandırılmasının 
usul ve esaslarını Komite belirler.                       
  Festival Özel Hesabından,Kurul ve/veya komite kararları çerçevesinde gerekli
görülen mal ve hizmetlerin satın alınması,kiralanması ile diğer giderlerin kar- 
şılanması amacıyla harcama yapılabilir.Tanıtma Fonu Festival Hesabının ita amiri
Kurul Başkanı'dır.Kurul Başkanı bu yetkisini Komite Başkanına devredebilir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Alım - Satım ve İhale İşleri                        

  Madde 10 - Bu Kanun kapsamına giren alım-satım ve ihale işlerinde 2886   
sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832   
sayılı Kanunun 30 ila 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri   
uygulanmaz.                                   
  Denetim                                   

  Madde 11 - Türkiye Europalia Festivaline ilişkin her türlü iş ve işlemler- 
le ilgili harcamalar Sayıştayın denetimine tabidir.               
  Reklam, Yayın, Pazarlama                          

  Madde 12 - Türkiye Europalia Festivali ile ilgili her türlü görüntülü veya 
sesli yayın, reklam, pazar ve pazarlama hizmetleri, haber nitelikli yayınlar  
hariç, Kurulun veya yetki vereceği Komitenin iznine tabidir.          
  Europalia Ad ve Ambleminin Korunması                    

  Madde 13 - Türkiye Europalia Festivalinin ad ve ambleminin ticaret, propa- 
ganda ve benzeri amaçlarla kullanılması Kurulun veya yetki vereceği Komitenin  
iznine tabidir.                                 
  Tasfiye                                   

  Madde 14 - Kurul ve Komite, Festivalin sona ereceği 1997 Ocak ayından    
itibaren üç ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlar.               
  Toplanan ödenek, gelir ve bağışlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip   
genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.Bununla ilgili işlemler Maliye Bakanlığın-
ca yürütülür.(1)                                
  Uygulama                                  

  Madde 15 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelik 
ile belirlenir.                                 

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun 14 üncü maddede öngörülen tasfiye işlemleri    
tamamlandıktan sonra yürürlükten kalkar.                    
  Yürürlük                                  

  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
-----------                                   
(1) Bu maddenin 1997 mali yılında uygulanmayacağı 18.12.1996 tarih ve 4219 sa- 
  yılı "1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 62/b-(6) maddesi ile hüküm altına   
  alınmıştır.(R.G.:26.12.1996 - 22859 Mük.)