Endeksler
         15 MAYIS 1335 TARİHİNDEN İTİBAREN CİDALİ MİLLİYE       
          İŞTİRAK EDİP MUHTELİF MİLLİ CEPHELERDE VEYA         
           DAHİLİ İSYANLARIN İTFASINDA BİLFİİL HİZMET         
           EDEREK FEVKALADE YARARLILIK GÖSTERENLERİN         
           TAKDİRNAME VEYA BİR DERECE TERFİ SURETİYLE         
           TALTİFLERİNE VE BUNLARI İDARE EDEN MÜDAFAAİ        
            HUKUK REİS VE AZALARI İLE MÜCAHİT VE          
             MÜCAHİDELERE İSTİKLAL MADALYASI            
                İTASINA DAİR KANUN               
                                        
  Kanun Numarası    : 400                         
  Kabul Tarihi     : 24/1/1924                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarihi: 14/2/1924 Sayı: 57             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 262            
                                        

  Madde 1 - 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Cidali Milliye iştirak edip muh-
telif milli cephelerde veya dahili isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek  
fevkalade yararlık gösterdikleri o zamanki milli cephe veya mıntıka veya fırka 
kumandanlarından veyahut o zamanki heyatı milliye ve hükümeti mahalliyelerden  
yapılacak tahkikatla sabit olacak olan berri, bahri, jandarma, muvazzaf, müte- 
kait, ihtiyat ümera ve zabitandan Cidali Milli nihayetine kadar fevkaladeden  
terfi etmemiş olanlar bir defaya mahsus olmak üzere hizmetlerinin derecesine gö-
re takdirname ile veya bir derece terfi suretiyle taltif edilirler ve bu şeraiti
haiz milli kumandan ve rüesa ile mücahit ve mücahidelere ve bunları idare eden 
Müdafaai Hukuk reis ve azalarına hizmeti vataniyelerine mukabil bir kıta İstik- 
lal Madalyası verilir.                             

  Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.              

  Madde 3 - İşbu kanunun icrasına Erkanı Harbiyei Umumiye, Müdafaai Milliye  
ve Dahiliye Vekilleri memurdur.