Endeksler
                                        
         DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ          
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
       (DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA      
      13.12.1983 TARİHLİ VE 177 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN,    
       8.6.1984 TARİHLİ VE 206 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN,    
       23.12.1991 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN   
        DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE 24.1.1992 TARİHLİ VE 480 SAYILI    
         KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 28 VE 29 UNCU MADDELERİNİN    
             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN)        
                                        
                                        
  Kanun Numarası         : 4009                    
  Kabul Tarihi          : 24/6/1994                 
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/1994  Sayı: 21982           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5      Cilt: 33   Sayfa:      
                                        
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
             Amaç,Görev ve Teşkilat                
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,Dışişleri Bakanlığının kuruluş,görev ve teşkila- 
tına ilişkin esasları düzenlemektir.                      
  Dışişleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri                  

  Madde 2 - Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:       
  a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula- 
mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla  
ilişkilerini yürütmek.                             
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve  
koordine etmek.                                 
  c) T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası 
kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda
diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.                  
  d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,bunların temsilcilikleri ve  
temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla,ilgili Bakanlıklarla işbirliği  
yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek,bu temas ve müzakereler sonucu
gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile  
yapmak.                                     
  e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve te- 
maslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların ulus- 
lararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanları-
na giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.       
  f) Mali,iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yü- 
rütülmesi gereken veya statülerinde,üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık  
veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yü-
rütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini
gözetmek,gerekirse bunlara katılmak.                      
  g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka- 
rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil  
Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve tali- 
matlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda  
ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tes- 
pit edip onlara iletmek;bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise 
bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.                       
  h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini 
yetkili makam olarak yürütmek.                         
  i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar 
arasındaki ilişkileri takip etmek.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yü- 
rütmek.                                     
  k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın ge- 
rektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak,alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Tür- 
kiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek,
bunların sicillerini tutmak.                          
  l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.           
  Teşkilat                                  

  Madde 3 - Dışişleri Bakanlığı,merkez teşkilatı ve yurtdışı teşkilatından  
meydana gelir.                                 
                                        
              İKİNCİ KISIM                    
         Bakanlık Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı             
                                        
  Merkez Teşkilatı                              

  Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri,danışma ve denetim 
birimleri,yardımcı birimler ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Bakanlık Makamı                   
                                        
  Bakan                                    

  Madde 5 - Bakan,Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir.Bakanlık hizmetlerinin 
mevzuata,Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın fa-
aliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu  
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.                
  Bakan,emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu olup,Bakanlık mer- 
kez ve yurtdışı teşkilatının faaliyetlerini,işlemlerini ve hesaplarını denetle- 
mekle görevlidir.                                
  Müsteşar                                  

 

 
  Madde 6 - Müsteşar,Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup,Bakanlık hizmet- 
lerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve  
politikalarına,kalkınma planlarına ve yıllık programlara,mevzuat hükümlerine  
uygun olarak düzenler ve yürütür.Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin  
eder.                                      
  Müsteşar,yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorum-
ludur.                                     
  Müsteşar Yardımcısı                             

  Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet birimleri,danışma ve denetim birimleriyle  
yardımcı hizmet birimlerinin ve yurtdışı kuruluşlarının yönetim ve koordinasyo- 
nunda Müsteşara yardımcı olmak üzere,yedi Müsteşar yardımcısı görevlendirilebi- 
lir.                                      
                                        
             İKİNCİ BÖLÜM                     
            Ana Hizmet Birimleri                  
                                        
  Ana Hizmet Birimleri                            

  Madde 8 - Dışişleri Bakanlığındaki ana hizmet birimleri onbeş genel müdürlük
ve üç bağımsız daire başkanlığından meydana gelir.               
  Bunların isimleri ve görev alanları Bakan onayı ile belirlenir.       
                                        
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
           Danışma ve Denetim Birimleri                
                                        
  Danışma ve Denetim Birimleri                        

  Madde 9 - Dışişleri Bakanlığı yurtiçi kuruluşlarındaki danışma ve denetim  
birimleri şunlardır:                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,                 
  b) Stratejik Araştırmalar Merkezi,Tercüme Merkezi,             
  c) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                        
  d) Hukuk Müşavirliği,                            
  e) Bakanlık Müşavirleri.                          
                                        
  Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,Stratejik Araştırmalar Merkezi,Tercü-
me Merkezi.                                   
                                        

  Madde 10 - a)Dış Politika Danışma Kurulu,Müsteşarın Başkanlığında altı üye 
ile Müsteşar Yardımcıları,Müsteşarın görevlendireceği hukuk müşaviri ve ilgili 
birimin yetkilisinden meydana gelir.                      
  Müsteşarın gerek görmesi halinde,görüşülen konu ile ilgili diğer birimlerin 
yetkilileri de Kurul toplantılarına katılabilir.                
  Kurul,Türkiye'nin dış politikasının yönlendirilmesi ve uygulanışı hakkında 
Başkanın isteği üzerine değerlendirmeler yapar ve görüş bildirir.        
  b)Belirli uluslararası konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmak,bu 
konularda oluşturulan Bakanlık dışı görüşlerin bilimsel tartışma ve işbirliği  
ortamı içinde değerlendirilerek yeni görüş ve fikirlerin oluşturulmasına olanak 
vermek ve bu konularda Bakanlığa katkı sağlamak amacı ile üniversitelerin,bası- 
nın veya ilgili diğer resmi yahut özel kurumların uzmanları,emekli büyükelçiler 
ile Bakanın uygun göreceği kişilerden meydana gelen bir Stratejik Araştırmalar 
Merkezi kurulur.                                
  Merkezin başkanı Bakan tarafından tayin olunur.               
  Merkez,Bakanlık dışı yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilere bedeli mukabi- 
linde araştırma,etüd,proje yaptırabilir.                    
  Müsteşara bağlı olan Merkezin kuruluş,çalışma şekil ve şartları yönetmelikle
düzenlenir.                                   
  c)Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren ve ülkemizin taraf 
olacağı her türlü uluslararası andlaşma ve anlaşmalar ile sözleşmeleri tercüme 
etmek veya yapılmış olan tercümeleri denetlemek üzere Tercüme Merkezi kurulur. 
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığı