Endeksler
                                        
        DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT            
  ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA,KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLE-       
  RİNİN BELİRLENMESİNE,29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA        
  OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI,2 TEMMUZ 1993     
  TARİHLİ VE 485 SAYILI,30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE     
  KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARAR-     
    NAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Kanun Numarası  : 4004                         
    Kabul Tarihi   : 16/6/1994                       
    Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :19.6.1994 Sayı:21965           
    Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5   Cilt: 33  Sayfa:        
                                        
                                        
                                        
  Amaç                                    
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı,kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın 
hızlandırılması için ülkenin ekonomik,sosyal ve kültürel planlama hizmetleri  
ile maliye politikalarının hazırlanması ve uygulanması,uygulamanın takibi ve de-
netlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde düzenli ve süratli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak,gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yü- 
rütmek,kaçakçılık fiil ve teşebbüsleri ile mücadele etmek,arsaların aşırı fiyat 
artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satışını yapmak;konut,sanayi,eğitim, 
ikrazatçılar,tüketici kredi şirketleri ve faktöring şirketlerini düzenlemek,eko-
nomi ve mali hukuk alanında boşluk doğmasını önlemek üzere ivedi ve zorunlu dü- 
zenlemeleri yapılması için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler çıkar- 
ma yetkisi vermektir.                              
                                        
  Kapsam                                   
                                        

  Madde 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;      
  a) Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilat- 
lanmalarına,kuruluş,görev ve yetkilerinin belirlenmesine,            
  b) Gerektiğinde madde eklenmesi ile madde ve bölüm başlıkları da dahil olmak
üzere,20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,9,10,11,12,13,19,20,24,25,29,34,35/A,37 ve 
43 üncü                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller,516 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiyle eklenen Ek 1, Ek 2, Ek 3, 
Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, Ek 15,  
Ek 16,Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24 ve Ek 25 inci mad- 
deleri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16,17,18 ve 19 uncu maddelerin-
de,7 Eylül 1993 tarihli ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen 
Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 
485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2,6,8,9,12,20,22,28 ve 29 uncu maddeleri 
ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sayılı Kanun Hük- 
münde Kararnameyle eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde,18 Ağustos 1993 tarihli
ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Nisan 1969 tarihli ve
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1,2,5,6,9,10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna 
517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ve 
ek 3 üncü maddeleri,aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde, 
30.9.1983 tarihli ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 üncü maddelerinde yapılacak de-
ğişikliklere ve bunlara ilişkin geçici hükümlerle bu düzenlemelerin sonucu ola- 
rak kaldırılacak hükümlere,                           
  İlişkin düzenlemeleri kapsar.                        
                                        
  İlkeler                                   
                                        

  Madde 3 - Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken;      
  a) Kamu hizmetlerinin verimli,süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini,  
ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gerekle-
rine uygun düzenlemeler yapmayı,                        
  b) Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde işbö- 
lümü ve koordinasyonun sağlanmasını,bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafın-
dan yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini,          
  c) Teşkilatların,hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar 
saklı kalmak kaydıyla,hiyerarşik bağlılık ve ünvan standardizasyonu sağlıyacak 
şekilde düzenlenmesini,zorunlu olmadıkça yeni birim kurulmamasını,kadro ihdasın-
da azami tasarrufa riayet edilmesini,                      
  d) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılma- 
sını ve ekonomik istikrarın sağlanmasını,                    
  Gözönünde bulundurur.                            
                                        
  Süre                                    
                                        

  Madde 4 - Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki,Kanunun yayımı tarihin-
den itibaren 1 ay süre için geçerlidir.Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden
fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.