Endeksler
                                        
         MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3998                        
  Kabul Tarihi     : 9/6/1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:13/6/1994 Sayı: 21959             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5    Cilt: 33  Sayfa:          
                                        
                                        
  Mülkiyet                                  

  Madde 1 - Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi  
mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar 
hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere,  
köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı za- 
manaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez.                 
  Korunma                                   

  Madde 2 - Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez
ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka hergangi bir şekilde  
park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrı- 
lamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunlu- 
luğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu 
hükmün dışındadır.                               
  İnşa, Bakım ve Onarım                            

  Madde 3 - Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla 
çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı ya- 
parak korumak zorundadırlar.                          
  Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri ye- 
rine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl 
Özel İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla 
ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli perso- 
neli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar ge- 
rekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar. 
  Yürürlük                                  

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.