Endeksler
            MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI             
                HAKKINDA KANUN                 
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3996                         
  Kabul Tarihi     : 8/6/1994                       
  Yayımlandığı R.Gazete:Tarih : 13/6/1994   Sayı: 21959           
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5    Cilt: 33 Sayfa :           
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1- Bu Kanunun amacı kamu kurum ve kuruluşlarınca (kamu iktisadi teşeb-
büsleri dahil) ifa edilen,ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren bazı
yatırım ve hizmetlerin,yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını sağ- 
lamaktır.                                    
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2- (Değişik birinci fıkra: 24/11/1994 - 4047/1 md.) Bu Kanun,köprü,  
tünel,baraj,sulama,içme ve kullanma suyu,arıtma tesisi,kanalizasyon,haberleşme, 
maden ve işletmeleri,fabrika ve benzeri tesisler,çevre kirliliğini önleyici ya- 
tırımlar,otoyol,demiryolu,yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik
deniz ve hava limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması,işletil- 
mesi ve devredilmesi konularında,yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye  
şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve   
esasları kapsar.                                
  Birinci fıkrada öngörülen yatırım ve hizmetlerin bu Kanuna göre sermeye şir-
ketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesi bu yatırım ve hizmet- 
lerin,ilgili kamu ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri dahil) tarafından 
görülmesine ilişkin kanunların istisnasını teşkil eder.             
  Tanımlar                                  

  Madde 3- Bu Kanunda geçen;                         
  a) Yap-işlet-Devret Modeli:İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı 
duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir
finansman modeli olup, yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şir- 
ketine veya yabancı şirkete,şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya
hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenme- 
sini,                                      
  b) Sermaye Şirketi:Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuşveya kurula-
cak olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarının da (kamu iktisadi teşeb- 
büsleri dahil) ortak olduğu ve bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Bakanlar 
Kurulu kararında öngörülen şartları taşıyan anonim şirketi,           
  c) Yabancı Şirket:6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uya-
rınca Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen kuruluşu,         
  d) İdare:Yüksek Planlama Kurulunca bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetle-
ri yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırmak üzere sermaye şirketi veya ya-
bancı şirket ilesözleşme yapmaya yetkili kılınan ve hizmetin asli sahibi olan  
kurum ve kuruluşlarını (kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonları dahil),      
  İfade eder.                                 
  Yetki                                    

  Madde 4- Bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap- 
işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli 
ile gerçekleştirilmesin-                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
deki usul ve esaslar;bu şirketlerde aranılacak özellikler,sözleşmelerin kapsamı,
yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak 
kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye,Bayın- 
dırlık ve İskan,Ulaştırma,Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları,Devlet Planlama
Teşkilatı müsteşarlığı,Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müşte-
reken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.(1)       
  Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre  
yaptırmak isteyen İdare, Yüksek Planlama Kuruluna müracaat eder ve bu Kurulun  
izninden sonra sermaye şirketi veya yabancı şirketle sözleşme imzalayabilir.  
  Sözleşme                                  

  Madde 5 - Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi  
veya yabancı şirket arasında (...)(2) bir sözleşme yapılır.(İkinci cümle iptal: 
Ana.Mah'nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71, K.1995/23 sayılı Kararıyla.)     
  Sorumluluk ve Tazminat                           

  Madde 6 - Yatırım ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendiril-
mesi, finansmanı, kurulması ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancı şir-
ket sorumludur. Bu şirketlerin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine ge- 
tirmemesi halinde idarenin uğrayacağı zararın tazminine ilişkin hükümler söz-  
leşmede yer alır.                                
  Süre                                    

  Madde 7 - Yapılacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancı şirketin 
yapım ve işletmesini üstleneceği yatırım ve hizmetin süresinin belirlenmesinde 
yatırım bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yatırım için sağlanan kredilerin 
geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktarı ve işletme esasları 
dikkate alınır. Sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz.          
  Ücret                                    

  Madde 8 - Bu Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek ya- 
tırım sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek üc-  
retler 4 üncü maddeye göre Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak usül ve
esaslar uyarınca gerekli görülen hallerde idarenin bağlı veya ilgili bulunduğu 
bakan tarafından belirlenir.                          
  Devir                                    

  Madde 9 - Bu Kanuna göre sermaye şirketi veya yabancı şirket tarafından   
yapılan yatırım ve hizmetler, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte her türlü  
borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz 
olarak kendiliğinden idareye geçer.                       
  Kamulaştırma                                

  Madde 10 - Bu Kanunda öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaş- 
tırma işlemleri idare tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine  
göre yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma 
bedelinin tamamen veya kısmen sermaye şirketi veya yabancı şirketce ödenmesi  
hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak sözleşmelerde hükme bağlana-  
bilir.                                     
  Garantiler                                 

  Madde 11 - (Değişik: 30/08/1996 - 4180/1 md.)                
  Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu   
Karırında belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleşmeler gereği,   
yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki yatırım projeleri için idare adına    
sermaye şirketleri ya da yabancı şirketlere, kamu kurum ve kuruluşları ile   
bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin satın alacakları mal ve hizmet be- 
delleri ile kamu kuruluşlarınca, bu şirketlere taahhüt edilmiş üretim girdile- 
rinin temin edilememesi halinde ilgili sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek 
ödeme yükümlülükleri için garanti vermeye, bu çerçevede mali yükümlülük altına 
giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalar- 
daki koşullar çerçevesinde köprü krediler sağlanmasına veya sağlanacak bu    
krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve yap-işlet-devret modeline dayanan 
tesisin ve/veya şirket hisselerinin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki 
koşullara uygun olarak satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek
kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin lehi- 
ne, finansör kuruluşlara garanti vermeye ve garanti koşullarını belirlemeye   
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkilidir.(3)            
-----------------                                
(1) Bu fıkrada sözü edilen Uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak,6/8/1994 
  tarih ve 94/5907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bakınınz.(R.G.1.10.1994 - 
  22068)                                   
(2) Bu cümlede yeralan "...imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte..." ibaresi,   
  Anayasa Mahkemesi'nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71 ve K.1995/23 sayılı Kara-
  rıyla iptal edilmiş olup, metinden çıkarılmıştır.              
(3) Bu maddenin "Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan Bakan- 
  lar Kurulu Kararında belirlenen esas ve usuller uyarınca aktedilen sözleş- 
  meler..." bölümünün yürürlüğü, Anayasa Mahkemesinin 26/3/1997 tarih ve   
  E.1996/63, K.1997/3 sayılı Kararıyla durdurulmuştur.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Muafiyetler                                 

  Madde 12 - 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli  
çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün   
iş ve işlemler 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi 
ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaftır.  
  Saklı Tutulan Kanun Hükümleri                        

  Madde 13 - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465   
sayılı Kanunların hükümleri saklıdır.                      
  (Ek: 24/11/1994 - 4047/2 md.) Ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096 ve 
3465 sayılı Kanunlara tabi işler de 5,11,12 ve 14 üncü madde hükümlerinden ya- 
rarlanır.                                    
  Uygulanmayacak Kanun Hükümleri                       

  Madde 14 - 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçek- 
leştirilecek yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa  
tabi değildir. (İkinci cümle iptal: Ana.Mah.'nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71  
ve K.1995/23 sayılı kararıyla.)                         

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 24/11/1994 - 4047/3 md.) Bu Kanun yürürlüğe gir- 
mesinden önce yap-işlet-devret modeline göre başlatılmış projeler ve işler,tabi 
oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.                
  Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına, görevli şirketin talebi ve ilgili idarenin müracaatı üzerine   
Yüksek Planlama Kurulunca karar verilebilir.                  
  Yürürlük                                  

  Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3996 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
 Kanun                                Yürürlüğe 
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
----------  -------------------------------------------------  --------------
 4047              --                13/6/1994  
                                 tarihinden ge-
                                 çerli olarak 
                                  3/12/1994  
                                 tarihinde   
 4180              --                 4/9/1996  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Saklı Tutulan Kanun Hükümleri                        

  Madde 13 - 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465   
sayılı Kanunların hükümleri saklıdır.                      
  (Ek: 24/11/1994 - 4047/2 md.) Ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096 ve 
3465 sayılı Kanunlara tabi işler de 5,11,12 ve 14 üncü madde hükümlerinden ya- 
rarlanır.                                    
                                        
  Uygulanmayacak Kanun Hükümleri                       

  Madde 14 - 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre gerçek- 
leştirilecek yatırımlar 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa  
tabi değildir. (İkinci cümle iptal: Ana.Mah.'nin 28/6/1995 tarih ve E.1994/71  
ve K.1995/23 sayılı kararıyla.)                         
                                        

  Geçici Madde 1 - (Değişik: 24/11/1994 - 4047/3 md.) Bu Kanun yürürlüğe gir- 
mesinden önce yap-işlet-devret modeline göre başlatılmış projeler ve işler,tabi 
oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.                
  Ancak, birinci fıkrada belirtilen proje ve işlere de bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına, görevli şirketin talebi ve ilgili idarenin müracaatı üzerine   
Yüksek Planlama Kurulunca karar verilebilir.                  
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      3996 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
 Kanun                                Yürürlüğe 
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
----------  -------------------------------------------------  --------------
 4047              --                13/6/1994  
                                 tarihinden ge-
                                 çerli olarak 
                                  3/12/1994  
                                 tarihinde