Endeksler
                                        
      İHRAÇ BEDELİ DÖVİZLERİNİ SÜRESİNDE YURDA GETİRMEYENLERE       
       1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA        
         KANUN GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALARIN AFFINA          
               DAİR KANUN                     
                                        
                                        
  Kanun Numarası: 3992                            
  Kabul Tarihi : 1/6/1994                          
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:7/6/1994 Sayı:21953             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip:5,  Cilt:33, Sayfa:            
                                        
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen 
 ve süresinde yurda getirilmemiş olan mal bedeli dövizlerin,bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans
kurumuna satılması halinde;                           
                                        
  a) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruması Hakkında Kanunun 3521 sayı-
lı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde öngörülen cezalar uygulanmaz ve bu konuda 
açılmış davalar ve takipler ile tüm idari işlemler ortadan kalkar.       
                                        
  b) Cari alış kurundan ilgililerine ödeme yapılır.              
                                        
  c) 3521 sayılı Kanun ile 1567 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde hükümle- 
ri uygulanmaz.                                 
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.