Endeksler
                                        
          BANKALAR KANUNU, SİGORTA MURAKABE KANUNU VE         
          TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE          
            DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN             
                 YETKİ KANUNU                  
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3991                         
  Kabul Tarihi     : 1/6/1994                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi :7/6/1994  Sayı: 21953           
  Yayımlandığı Düstur : Tertip :5 Cilt:33 Sayfa :             
                                        
                                        
  Durumu: Anayasa Mahkemesinin 29/11/1994 tarih ve E.1994/68,K.1994/80 sayılı 
Kararı ile iptal edilmiş olup,külliyattan çıkarılmıştır.            
  (Sözkonusu Anayasa Mahkemesi Kararı için bkz. R.G.10.2.1995 - 22198)