Endeksler
                                        
   EKONOMİK DENGE İÇİN YENİ VERGİLER İHDASI İLE 1.7.1964 TARİHLİ VE 488   
    SAYILI, 2.7.1964 TARİHLİ VE 492 SAYILI, 7.11.1984 TARİHLİ VE 3074    
    SAYILI, 25.10.1984 TARİHLİ VE 3065 SAYILI, 31.12.1960 TARİHLİ VE    
     193 SAYILI, 21.7.1953 TARİHLİ VE 6183 SAYILI, 2.2.1981 TARİHLİ     
     VE 2380 SAYILI, 15.7.1963 TARİHLİ VE 277 SAYILI KANUNLARIN      
      BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 3986                         
  Kabul Tarihi     : 4/5/1994                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/5/1994  Sayı: 21927            
  Yayımlanrığı Düstur : Tertip:5    Cilt:  Sayfa:            
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
            Ekonomik Denge Vergisi                  
                                        
  Verginin Mükellefi                             

  Madde 1 - Aşağıda sayılan mükellefler ekonomik denge vergisine tabidirler: 
  a) Kazanç ve iratlarını yıllık, münferit ve özel beyanname ile beyan eden  
gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri,                    
  b) Ticari ve mesleki kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi  
mükellefleri,                                  
  c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 Sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü  
maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahları muhta- 
sar beyanname ile beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,      
  d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar  
Kurulu üyesi sıfatıyla ücret geliri elde edenler,                
  e) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ücret geliri elde eden ve 1993 yılında  
elde ettikleri ücretlerinin vergi matrahı toplamı 600 000 000 lirayı aşan ücret-
liler (yönetim ve denetim Kurulları başkanı ve üyeleri ile tasfiye memurlarına 
bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler dahil). 
                                        
  Verginin Konusu, Matrahı ve Oranı                      

  Madde 2 - Ekonomik denge vergisi:                      
  a) Gelir veya kurumlar vergisine ilişkin olarak 1994 takvim yılında veril- 
mesi gereken yıllık,özel veya münferit beyannamelerdeki matrahlar üzerinden %10;
  b) Ticari ve mesleki kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi  
mükelleflerinin 1994 takvim yılına ilişkin götürü matrahları üzerinden (daha  
önce götürü usulde vergilendirilmekte iken, bu Kanunun yayımlandığı tarihte ger-
çek usulde vergilendirilen ve 1994 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi  
vermeyen mükelleflerin vergi matrahı, götürü usule tabi iken girdiği sınıf ve  
derecenin 1994 yılındaki götürü matrahıdır.) %10;                
  c) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü  
maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerine göre 1994 takvim yılında 
verilmesi gereken muhtasar beyannamelerde yer alan bu bentler kapsamına giren  
matrahlar üzerinden %5;                             
  d) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar  
Kurulu üyesi olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları 
ücretlerin gelir vergisi matrahı toplamı üzerinden %10;             
  e) (İptal: Ana mah.nin 6/7/1995 tarih ve E: 1995/4, K:1995/28 sayılı kararı 
ile)                                      
  Oranında alınır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İstisnalar                                 

  Madde 3 - Aşağıda yazılı beyan edilen matrahlar üzerinden ekonomik denge  
vergisi alınmaz:                                
  a) Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi matrahının ücret gelirine
isabet eden kısmı 600 000 000 liranın altında kalan ücret gelirleri,      
  b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanunla değişmeden önceki 94 üncü  
maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendinde yer alan matrahlardan gelir ver- 
gisi tevkifat oranı 0 (sıfır) olarak uygulananlar.               
  Beyan ve Ödeme                               

  Madde 4 - Ekonomik denge vergisi aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine 
veya idarece tarh edilerek ödenir.                       
  a) 1994 yılında verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyan- 
nameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar üzerinden hesaplanan ekonomik den-
ge vergisi; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, gelir veya kurumlar vergisi  
beyannamelerinin verilme süresi başlamış veya geçmiş olanlarda, bu Kanunun yü- 
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, kanuni beyanname verme süresi 
başlamamış olanlarda ise beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile  
beyan edilir. Bu vergi kanuni beyanname verme süresi başlamış veya geçmiş olan- 
larda ilki bu vergiye ilişkin beyanname verme süresi içinde,diğerleri Temmuz,  
Eylül, Kasım ve Aralık aylarında; kanuni beyanname verme süresi başlamamış olan-
larda ise ilki beyannamenin verildiği ayda diğerleri bu ayı takip eden ikinci, 
dördüncü, altıncı ve yedinci ayda olmak üzere beş eşit taksitte ödenir.     
  b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü 
maddesinin (A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerin- 
den hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
ay içinde verilecek bir beyanname ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir.  
  c) Münferit veya özel beyanname ile beyan edilen matrahlar üzerinden hesap- 
lanan ekonomik denge vergisi, bu beyannamelerin verilme süresi içinde beyan   
edilir ve bu süre içinde ödenir.                        
  d) Ticari veya mesleki kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi 
mükelleflerinin götürü matrahları üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki 
tarh süresi, diğerleri Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları içinde olmak üzere 
beş eşit taksitte ödenir. (Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin parantez içi
hükmüne göre hesaplanan verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkında bu bent  
hükmü uygulanır.)                                
  e) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar  
Kurulu üyesi olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları 
ücretlerin vergi matrahlarının toplamı üzerinden hesaplanan ekonomik denge ver- 
gisi, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan birinci ve ikinci ücret ödeme- 
lerinden tevkif edilmek suretiyle iki eşit taksitte ödenir.           
  f) (İptal: Ana.Mah.nin 6/7/1995 tarih ve E: 1995/4, K: 1995/28 sayılı kararı
ile)                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Gelir ve kurumlar vergisinde ikmalen,resen veya idarece tarhiyata konu  
olan matrahlar üzerinden de bu vergi tarh edilir.                
                                        
                II.BÖLÜM                     
               Net Aktif Vergisi                 
   Verginin Konusu,Mükellefi ve Sorumlusu                   

   Madde 5 - Net aktif vergisinin konusunu:                  
   a) Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya ku-
rumlar vergisi mükelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenle- 
dikleri bilançolarında yer alan net aktifleri veya bunların 1993 yılı hesap dö- 
nemindeki gayrisafi hasılatları,                        
  b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mü- 
kellefleri ile serbest meslek erbabının 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle 
çıkardıkları envanter ve amortisman kayıtlarında yer alan varlıklar veya bunla- 
rın 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hasılatları, (1)           
  Teşkil eder.                                
  Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi  
mükelleflerinin Türkiye'deki işletmelerine ait bilançolarında veya envanterle- 
rinde yer alan net aktifleri veya bunların gayri safi hasılatları da bu vergiye 
tabi tutulur.Adi ortaklık,adi komandit şirket veya kollektif şirketin net aktif 
vergisi,bu ortaklık ve şirketlerce ödenir.Bu vergi bir defaya mahsus olarak alı-
nır.                                      
  Net aktiften maksat,Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri 
uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına,tek düzen hesap planına ve mali 
tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş bi- 
lançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarıdır.Nazım hesaplarda gösterilen  
tutarlar varlık addolunmaz.İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile ser- 
best meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortismana tabi iktisa-
di kıymetlerinin net değerleri bunların net aktiflerini oluşturur.Bu kanunun IV 
üncü bölümünde yer alan hükümlere göre ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olan 
taşıtlar,net aktifin tespitinde dikkate alınmaz. Gayrisafi hasılat ise, aynı  
mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da 
hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarları ifade eder.(2) 
  Verginin Matrahı ve Oranı                          

  Madde 6 - Net aktif vergisi,bilanço esasına tabi olan mükelleflerin bilanço-
larının aktifinde,diğer mükelleflerin envanterlerinde yer alan varlıkların net 
değeri veya bunların dönem içindeki gayrisafi hasılatları üzerinden hesaplanır. 
Varlıkların net değeri,Vergi Usul Kanununa göre değerlenmiş varlıkların değerin-
den,sadece aynı Kanuna göre ayrılmış amortisman ve karşılıkların indirilmesi so-
nucu bulunan değerdir.Varlıkların net değerinin hesaplanmasında yeniden değerle-
me sonucu bulunan değer esas alınır.Gayrisafi hasılat,toplam satış tutarların- 
dan,sadece satış indirimleri düşülmek suretiyle hesaplanır.Gelir Vergisi Kanunu-
nun 42 nci maddesi kapsamında faaliyet gösterenlerin net aktif değerlerinin he- 
saplanmasında,yıllara sari inşaat işleriyle ilgili olarak aktifleştirdikleri  
inşaat ve onarma maliyetlerinden sadece 1993 yılı hesap dönemine ilişkin olanla-
rı dikkate alınır. (3)                             
  Net aktif vergisinin oranı,net aktif değerleri üzerinden % 1,5,gayrisafi ha-
sılat üzerinden serbest meslek erbabında % 2,diğer mükelleflerde % 05'tir.Bu  
oranların yukarıdaki fıkrada belirtilen matrahlara uygulanması suretiyle bulunan
tutarlardan yüksek olanı bu verginin tarhına esas alınır.            
  Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olanlar ile özel finans  
kurumlarında ve dış ticaret sermaye şirketlerinde bu vergi,bunların sadece net 
aktifleri üzerinden hesapla-                          
------------------                               
(1)a) Bu bendin Kurumlar vergisi mükellefleri için Net Aktif Vergisinin konusunu
   1993 yılı hesap dönemindeki gayri safi hasılatlarının teşkil etmesine   
   ilişkin bölümü,Ana.Mah.'nin 13/7/1995 tarih ve E.1994/85,K.1995/32 sayılı 
   kararı ile iptal edilmiştir.                       
 b) Bu bendin Serbest meslek erbabı için Net Aktif Vergisinin konusunu 1993  
   yılı hesap dönemindeki gayri safi hasılatlarının teşkil etmesine ilişkin 
   bölümü, Ana.Mah.'nin 18/7/1995 tarih ve E.:1995/7, K.:95/35 sayılı kararı 
   ile iptal edilmiştir.                           
(2)a) Bu fıkranın son tümcesi Kurumlar vergisi mükellefleri ile sınırlı olarak 
   Ana.Mah.'nin 13/7/1995 tarih ve E.:1994/85, K.:95/32 sayılı kararı ile  
   iptal edilmiştir.                             
  b) Bu fıkranın son tümcesi Serbest meslek erbabı yükümlülerle sınırlı olarak 
   Ana.Mah'nin 18/7/1995 tarih ve E.:95/7, K.:95/32 sayılı kararı ile iptal 
   edilmiştir.                                
(3)a) Bu fıkranın Kurumlar vergisi mükellefi olup da bilanço esasına tabi mükel-
   leflerin vergi matrahında gayri safi hasılatın esas alınmasına ilişkin bö-
   lümü Ana.Mah.'nin 13/7/1995 tarih ve E.:94/85, K.:95/32 sayılı kararı ile 
   iptal edilmiştir.                             
  b) Bu fıkranın Serbest meslek erbabının vergi matrahında 1993 yılı hesap dö- 
   nemindeki gayri safi hasılatlarının esas alınmasına ilişkin bölümü, Ana. 
   Mah.'nin 18/7/1995 tarih ve E.:1995/7, K.:1995/35 sayılı kararı ile iptal 
   edilmiştir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
nır.Bu hesaplamada bankaların,sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının 
net aktif değerlerinin 1/2'si esas alınır.                   
  Beyannamenin Verilmesi,Verginin Tarhı ve Ödenmesi              

  Madde 7 - Mükellefler,net aktif vergisini,gelir veya kurumlar vergisi mükel-
lefi olarak bağlı bulundukları vergi dairesine,adi ortaklıklar,adi komandit şir-
ketler ve kollektif şirketler ise katma değer vergisi bakımından bağlı bulunan 
vergi dairesine,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ve-
recekleri beyannamelerle tarh ve tahakkuk ettirirler.Verilecek beyannameye 1993 
yılı hesap dönemi sonuna ilişkin bilançonun ve 1993 yılı hesap dönemi gelir tab-
losu veya işletme hesabı özeti,serbest meslek kazanç özeti ve envanter listesi- 
nin eklenmesi zorunludur.Net aktif değerinin 10 milyar lirayı veya gayrisafi ha-
sılat tutarının 30 milyar lirayı aşması halinde,bilanço ve gelir tablosunun,mali
tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlendiği ve 
bu tablolara göre net aktif veya gayrisafi hasılat tutarının doğru hesaplandığı 
konusunda,aktif toplamı 10-50 milyar lira veya gayrisafi hasılat tutarı 30-150 
milyar lira arasında olanları serbest muhasebeci mali müşavirlere ve bu rakam- 
ları aşanları yeminli mali müşavirlere olmak üzere,3568 sayılı Kanuna göre yetki
almış meslek mensuplarına rapor düzenletmeye ve bu konuya ilişkin usul ve esas- 
ları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.                  
  Net aktif vergisi,ilki beyanname verme süresi içinde,diğerleri ise 1994 yı- 
lının Ağustos,Ekim,Aralık aylarında ve 1995 yılının Şubat ayında olmak üzere beş
eşit taksitte verginin tarhına yetkili vergi dairesine ödenir.Mükelleflerin,net 
aktif değerleri veya gayrisafi hasılatları üzerinden ödeyecekleri bu vergi,beyan
edilen matrahları ne olursa olsun,10 milyon liradan az olamaz.         
                                        
                III.BÖLÜM                    
            Ek Gayrimenkul Vergisi                 

  Madde 8 - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 
nci maddelerinde yazılı binalar ve arsalar 1994 yılı Emlak Vergisi matrahları  
üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek gayrimenkul vergisine tabidir.    
  Sahip olunan konutlardan brüt alanı 150 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen
bir tanesi bu vergiden müstesnadır.Emlak Vergisi Kanununda yer alan daimi ve ge-
çici muaflıklar ile istisnalar,vergi bakımından da geçerlidir.Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih itibariyle bina ve arsa yönünden emlak vergisi mükellefi olanlar, 
bu vergininde mükellefidirler.Bu vergi,Emlak Vergisi Kanununda yazılı matrahlar 
ve nispetler üzerinden hesaplanır;emlak vergisi için verilen beyanname bu vergi 
içinde verilmiş sayılır.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar emlak vergisi 
beyannamesini vermiş olanlar için emlak vergisi beyanları üzerinden belediye-  
lerce ek gayrimenkul vergileri hesaplanır.Hesaplanan vergi tebliğ ve tahakkuk  
etmiş sayılır.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emlak vergisi beyan- 
namesinin verilmesi halinde,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
beyannamede yer alan matrahlar üzerinden ayrıca emlak vergisi kadar ek     
gayrimenkul vergisi tahakkuk ettirilir. Sahip olunan konutlardan brüt alanı   
150 m2'yi geçmeyen ve mükellefçe seçilen bir tanesi için ek gayrimenkul     
vergisi hesaplanmaz. Bu verginin fuzulen hesaplanması halinde, fazladan tahsil 
edilen ek gayrimenkul vergisi, 1994 yılı emlak vergisi veya ek gayrimenkul   
vergisinin ikinci taksidinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen kısım ileriki  
yılların emlak vergisinden mahsup edilir. İstisnaya tabi tutulan konutun bu   
istisnadan yararlanan tek konut olmadığının iddia edilmesi halinde bunun ispatı 
ilgili belediyelere aittir.                           
                                        
  Beyan üzerine, beyanname verme süresi içinde tarh ve tahakkuk ettirilen   
vergi, ilki beyanname verme süresi içinde, diğeri emlak vergisi ikinci taksidi- 
nin ödeme süresinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.            
                                        
                                        
                   IV. BÖLÜM                 
               Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi            
                                        

  Madde 9 - 18.2.1964 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun
5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere
göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ilgili sicilde  
kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan; yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan- 
lar hariç, ticari işletmeye dahil olan ancak taşımacılık faaliyetinde kullanıl- 
mayanlar dahil olmak üzere, değeri 500.000.000 lirayı geçenler değerlerinin   
% 4'ü oranında, 1.000.000.000 lirayı geçenler ise değerlerinin % 8'i oranında  
bir defaya mahsus olmak üzere, ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir. 197 sayılı
Kanunun tarifler, mükellef, istisna ve muafiyetlere ilişkin hükümleri bu vergi 
için de geçerlidir. Hesaplanan vergi, 1 Temmuz 1994 tarihinde taşıtların kayıt 
ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayı- 
lır ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi  
ile birlikte ödenir.                              
  Taşıtın değeri, 31.12.1993 tarihi itibariyle, motorlu kara taşıtlarında   
2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 43 üncü maddesine göre belirle-
nen kasko sigortasına esas değeri, motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtlarda   
ise varsa sigortasına esas değeri, sigortası bulunmayanlarda rayiç bedelidir.  
Motorlu kara taşıtı dışındaki taşıtların sigortasına esas değeri veya rayiç   
bedeli, taşıtların kayıt ve tescillerinin yapıldığı yerin vergi dairelerine bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bir beyanname   
ile beyan edilir. Beyanname verilmemesi veya hariç bedelin noksan bildirildiği- 
nin tespiti halinde taşıtın değeri, takdir komisyonu tarafından takdir edilir. 
                                        
                    V.BÖLÜM                 
                  Ortak Hükümler               
                                        
  Kanunların Uygulama Alanı                          

  Madde 10 - Bu Kanunun uygulamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.   
  a) Bu Kanuna göre tarl ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler hakkında,  
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422   
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,   
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı  
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.       
  b) Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'deki daimi temsilcisi, birden   
fazla daimi temsilcisinin mevcut olması halinde mükellefin tayin        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
edeceği daimi temsilci, tarhiyat tarihine kadar herhangi bir tayin yapılma-   
mışsa daimi temsilcilerden herhangi birisi, daimi temsilcisinin bulunmaması   
halinde işlemleri mükellef adına yapanlar, bu Kanunda yer alan vergilerle    
ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Maliye Bakanlığı, vergi   
alacağının emniyet altına alınması amacıyla dar mükellefiyette vergi sorum-   
lusu tayin etmeye yetkilidir.                          
  c) Bu Kanuna göre tarh ve tahakkuk ettirilerek ödenen vergiler, gelir ve  
kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılmaz. Bu vergiler, bu Kanunca aksine  
hüküm olmadıkça, hiç bir vergiden mahsup edilemez ve mükellefe iade olunmaz.  
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının   
4 numaralı bendinde yer alan her nevi yatırım fonları ile yatırım ortaklıkla-  
rının kazançları ve varlıkları hakkında bu Kanun ile getirilen vergiler tarh,  
tahakkuk ettirilmez ve ödenmez.                         
  d) Bu Kanuna göre ödenecek vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi  
gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.                                   
  e) Tarh dönemi geçtikten sonra, bu Kanunda yer alan vergilerle ilgili olarak
bulunan matrah farkları üzerinden de ikmalen ve resen tarhiyat yapılır.     
  f) Bu Kanuna göre tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve   
2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli   
idarelere pay verilmez.                             
  g) 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile   
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden aynı Kanunun Geçici   
3 üncü maddesine atfen 1994 yılı Bütçe Kanununun 60 ıncı maddesinin (d) bendi  
uyarınca, belediyeler için ayrılmakta olan % 8.55 oranındaki pay, bu Kanunun  
yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren 31.12.1994 tarihine kadar % 7.55   
olarak uygulanır.                                
                                        
                    VI.BÖLÜM                 
           Damga Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik        
                                        

  Madde 11 -(1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesine 
fıkra eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        
                 VII. BÖLÜM                  
           Harçlar Kanunu ile İlgili Değişiklik           
                                        

  Madde 12 - (2.7.1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci madde-  
sine fıkra eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              VIII.BÖLÜM                     
     Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik         
                                        

  Madde 13 - (7.11.1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun 4 ve 6 ıncı maddelerinin 
değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)               
                                        
               IX.BÖLÜM                     
       Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklik          
                                        

  Madde 14 - (25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine bir  
fıkra eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              
                                        
               X.BÖLÜM                      
        Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklik           
                                        

  Madde 15 - (31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi
ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                      
                                        
               XI.BÖLÜM                      
   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklik    

  Madde 16 - (21.7.1953 tarih ve 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin bir  
bendinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)          
                                        
               XII.BÖLÜM                     
   Belediyelere ve il Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden    
     Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklik          
                                        

  Madde 17 - (2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesiyle 
ilgili olup yerine işlenmiştir.)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               XIII ÜNCÜ BÖLÜM                  
                                        
      5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İle Diğer Kanunlarla     
       Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve Resimleri     
        Hükmünde Olduğuna Dair Kanun İle İlgili Değişiklik       
                                        

  Madde 18 - (15/7/1963 tarih ve 277 salıyı Kanunun birinci maddesinin değiş- 
tirilmesiyle ilgli olup, yerine işlenmiştir.)                  
                                        
  Kaldırılan Hükümler                             

  Madde 19 - 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin   
(i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.                      

  Geçici Madde 1 - Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri,  
bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel  
kişiliğini haiz kuruluşların 1.4.1994 tarihine kadar birikmiş olan Sosyal    
Sigortalar Kurumu prim borçları asılları ve ferileri ile 6183 sayılı Kanun   
hükümlerine göre takip olunan amme borçları asılları 1.4.1994 tarihinden itiba-
ren herhangi bir zam, faiz uygulanmaksızın 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı,   
27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunlar uyarınca kendilerine verilen paylardan
ilk taksit Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden aydan başlamak ve eşit tak- 
sitlerle olmak üzere 36 ay süre ile ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller  
Bankası tarafından kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 
Bu borçlara (Sosyal Sigortalar Kurumuna olanlar hariç) 1.4.1994 tarihine kadar 
uygulanan gecikme zammı,gecikme faizi ve vergi cezaları ile diğer cezaların   
tahsilinden vazgeçilir. (1)                           
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 20 - Bu Kanunun 13 üncü maddesi 1.5.1994 tarihinden geçerli olmak üze-
re yayımı tarihinde,diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürülüğe girer.    
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
-------------                                  
(1) Bu maddede geçen "...belediyeler..." sözcüğü; Anayasa Mahkemesinin 27/6/1995
  tarih ve E.1994/90, K.1995/22 sayılı kararıyla; "Sosyal Sigortalar Kurumu  
  prim borçları asılları ve ferileri..." sözcükleri yönünden iptal edilmiştir.
  (R.G.: 10.8.1995 - 22370)