Endeksler
                                        
              KOZMETİK KANUNU                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası: 3977                            
  Kabul Tarihi : 23/2/1994                          
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:26/2/1994  Sayı:21861            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5,  Cilt: 33, Sayfa:           
                                        
                                        
  Kozmetiğin Tanımı ve Kapsamı                        

  Madde 1- Kozmetik,insan vücudunun epiderma,tırnaklar,kıllar,saçlar,dudaklar 
ve genital organlar gibi değişik dış kısımlarına,ağız ve dişlere veya mükozaya 
uygulanmak üzere hazırlanmış,amacı veya yan amacı bu kısımları temizlemek,koku 
vermek ve korumak suretiyle iyi bir durumda muhafaza etmek,görünümünü değiştir- 
mek ve vücut kokularını düzeltmek olan,saç boyaları ve saç açıcıları da dahil  
bütün preparatlar ve/veya maddelerdir.                     
  İzin Mecburiyeti                              

  Madde 2- Kozmetiklerin üretimi ve ithali ile satışa arzı Sağlık Bakanlığının
izin ve denetimine tabidir.Bu ürünlerin tanıtımı için izin koşulu aranmaz;ancak 
bu tanıtımlar Sağlık Bakanlığı denetimine tabidir.İzin ve Denetim için ücretsiz 
numune alınması,tahlil yapılması,tahlil için ücret alınması ve bu maddedeki di- 
ğer hususlara ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir 
ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.               
  İzinsiz Üretim,İthal ve Satış                        

  Madde 3- Sağlık Bakanlığından izin alınmadan ve 2 nci maddede belirtilen yö-
netmeliğe aykırı olarak üretilen veya ithal edilen ve tanıtılan,satışa sunulan 
kozmetikler mühür altına alınarak üretim ve satış yerleri Sağlık Bakanlığınca  
kapatılır.                                   
  Sağlığa zararlı kozmetik üreten,ithal edenler veya bu suretle üretildiğini 
bilerek satan,satışa arz eden veya sattıranlar,üç aydan bir yıla kadar hapis ce-
zası ve 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan- 
dırılırlar.Sağlığa zararlı olduğu anlaşılan kozmetikler,zapt olunarak mahkeme  
kararı ile yok edilir.                             
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 4- 14.5.1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Diş tozları,suları ve macunla- 
rı satışı bu kayda tabi değildir" cümlesi ile aynı Kanunun 2 nci maddesinin (A) 
bendinde parantez içinde yer alan "(saç suları ve boyaları,diş tozları,suları ve
macunlarından maada)"ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.            
  Yürürlük                                  

  Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
  Yürütme                                   

  Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.