Endeksler
                                        
   KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ   
   EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ   
   TÜRKİYE'DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA    
                 DAİR KANUN                   
                                        
  Kanun Numarası    : 3964                        
  Kabul Tarihi     : 20/1/1994                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:1/2/1994 Sayı:21836             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt:33 Sayfa :             
                                        
  Tüzel Kişilik                                

  Madde 1 - 25.6.1992 tarihinde imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve 
Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne (KEI)  
Katılan Devletlerin İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları Karadeniz Ekono- 
mik İşbirliği Uluslararası Sekretaryası ile 26.2.1993 tarihinde imzalanan "Ka- 
radeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kuruluş Deklarasyonu" ile   
oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEIPA)   
İstanbul'daki Uluslararası Sekretaryası Türkiye Cumhuriyeti'nde tüzelkişiliğe  
sahiptir.                                    
  Sekretarya ve Sekretarya Çalışanlarının Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağı-  
şıklıklar ve Kolaylıklar                            

  Madde 2 - a) Sekreteryalar Türkiye Cumhuriyetinin 21 Mart 1950 tarihince  
katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyet- 
lerine Dair Sözleşme'nin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin    
6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III ncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki  
hükümlerine mümasil hükümlere tabi olacaklardır.                
  b) Sekreteryalarda çalışan Direktör, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, 
Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel
Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli 
Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'nin V inci mad-
desinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabi ola- 
caklardır.                                   
  Uygulama                                  

  Madde 3 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu yasadaki dokunulmazlık,
ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik
ile tespit eder.                                
  Kapsam                                   

  Madde 4 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden 
kimseler yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylık-  
lardan yararlanamazlar.                             
  Yürürlük                                  

  Madde 5 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.          
  Yürütme                                   

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     3964 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
                                        
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
-------- ------------------------------------------------ ------------------