Endeksler
           TÜRKİYE CUMHURİYETİ REFİK SAYDAM MERKEZ          
         HIFZISSIHHA MÜESSESESİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN (1)        
                                        
  Kanun Numarası     : 3959                        
  Kabul Tarihi      : 30/12/1940                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 4/1/1941 Sayı: 4703             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 85            
                                        

  Madde 1 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bağlı, Hıfzıssıhha Enstitü- 
sü ve Hıfzıssıhha Mektebinden ibaret olmak üzere teşkil edilen (Türkiye Cumhu- 
riyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi) bu kanunda yazılı işleri   
yapmakla mükelleftir.                              
  Memleketin muhtelif mıntakalarının sıhhi ihtiyaçlarına göre Sıhhat ve İçti- 
mai Muavenet Vekaletinin göreceği lüzum Üzerine aynı işleri yapmakla mükellef  
enstitü şubeleri açılabilir.                          
                                        
               Hıfzıssıhha Enstitüsü               

  Madde 2 - Hıfzıssıhha Enstitüsü Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince   
muhtelif ihtisas şubelerine ayrılır.                      
  Bu müessese vekaletçe gösterilecek lüzum üzerine:              
  A) Halk Hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inkişafına ve her nevi hastalık-  
larla mücadeleye yarayacak sıhhi ve fenni araştırmaları ve incelemeleri yapmak, 
  B) Vekaletçe nevileri tayin edilen serum ve aşıları ve sair biyolojik ve  
kimya maddelerini hazırlamak,                          
  C) Hususi kanunlarına tevfikan yerli veyahut yabancı müstahzarların, serum 
ve aşılarla sair hayati terkip veya kimyevi maddelerin kontrollerini yapmak,  
  D) 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Mustahzarlar Kanununun 10 uncu maddesi- 
ne göre daimi murakabeye tabi tutulan ispençiyari ve tıbbi müstahzarat ile mez- 
kür kanunun ikinci maddesinin A, B, C ve D fıkralarında yazılı maddeleri satın 
alarak icap eden muayenelerini yapmak,                     
  E) Umumi ve içtimai hıfzıssıhhaya ve sair sıhhi mevzulara ait konferanslar 
tertip etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir.                 
---------------------                              
(1) Bu kanunla kurulan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi" nin 
  adı, 10/8/1942 tarih ve 4288 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Türkiye   
  Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi" şeklinde değişti-  
  rilmiş ve metne işlenmiştir.                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        

  Madde 3 - Hıfzıssıhha Enstitüsü ihtısas ve salahiyeti dahilindeki fenni ve 
sıhhi meseleler hakkında resmi daireler ve belediyelerle hakiki ve hükmi şahıs- 
lar tarafından doğrudan doğruya vukubulacak talep ve müracaatları kabul ederek 
bunlar üzerine tetkikler ve icap eden tahlil ve muayeneleri yapar ve reyini ve 
mütalaasını bildirir.                              
                                        

  Madde 4 - (Değişik:4/7/1988-KHK-336/1 md.;Aynen kabul:7/2/1990-3612/19 md.) 
  Hıfzıssıhha Enstitüsü vazifesi arasında sayılan tetkik ve muayene ve tah-  
lillerden umumi sıhhate taallük eden işler için resmi daireler ile belediyeler- 
den hiçbir ücret almaz. Umumi sıhhate taallük etmeyen muayene,tahlil ve tetkik- 
ler için alınacak ücretler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak  
bir tarifeyle tespit edilir. Sari veya salgın hastalık işleri müstesna olmak  
üzere hakiki ve hükmi şahıslara ait olan muayene, tahlil ve tetkikler de aynı  
tarife üzerinden ücrete tabidir.                        
                                        

  Madde 5 - (Değişik:4/7/1988-KHK-336/1 md.;Aynen kabul:7/2/1990-3612/20 md.) 
  Enstitüde hazırlanan her nevi aşı, serum ve diğer maddelerin satış kıymet- 
leri ve bunların ne suretle satışa çıkarılacakları ve bunları toptan ve pera-  
kende olarak satanlara verilecek bey'iye miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- 
lığınca tayin edilir.                              
                                        

  Madde 6 - Hıfzıssıhha Enstitüsü fenni tetkikat ve istihsalatı için lazım  
olan her nevi hayvanları ve yemleri tedarik edebileceği gibi bunları yetiştir- 
mek ve iaşelerine yarayacak ekimleri yapmak üzere tesisat da vücuda getire-   
bilir.                                     
                                        
                                        
               Hıfzıssıhha Mektebi                
                                        

  Madde 7 - Hıfzıssıhha Mektebi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin göre- 
ceği lüzum ve tertip edeceği program üzerine tababet ve şubeleri sanatları men- 
supları ile eczacı ve kimyagerlere ve küçük sıhhat memurlarına umumi ve ferdi  
hıfzıssıhhaya veya bunlardan memur olanlara sıhhi ve fenni ve idari vazifeleri- 
ne ait ameli ve nazari tekamül tedrisatı yapmak ve alelümum ilmi mevzulara ait 
konferanslar tertip etmek ve neşriyat yapmakla mükelleftir.           
  Tababet ve şubeleri sanatları mensupları ile eczacı ve kimyagerler ve küçük 
sıhhat memurlarından Devlet ve belediyelerle bunlara bağlı idare ve müesseseler 
hizmetinde bulunanlar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ile alakalı vekalet- 
ler tarafından müştereken tesbit edilecek zaman ve sıralarda tekamül tedrisa-  
tında hazır bulunmağa mecburdurlar.                       
                                        

  Madde 8 - Alakalı vekaletler ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tara- 
fından müştereken tayin olunacak şekil ve sıra ve adetler dahilinde olmak sure- 
tiyle Maarif, Sıhhat Müfettişleri ve ziraat müfettişleri ve muallimler ve mü-  
hendisler ve iş müfettişleri ile sair lüzum görülen meslek memurlarına da    
Hıfzıssıhha Mektebinde mesleklerinin sıhhi ve tıbbi kısımlarına ait tekamül   
kursları verilir. Bu memurlara ait yol masrafları ve yevmiyeler mensup olduk-  
ları vekaletler bütçelerinden tesviye olunur.                  
                                        

  Madde 9 - Hıfzıssıhha Mektebinde verilecek derslerin tatbikatını temin et- 
mek için lüzumlu olan laboratuvarlar ile ferdi ve içtimai hıfzıssıhhaya ait nü- 
muneleri ihtiva eden müzeler tesis olunur.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                Müşterek hükümler                
                                        

  Madde 10 - Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi  
laboratuvarlarında yapılan fenni tetkiklerin vekalet ve enstitü mecmualarından 
başka vasıtalarla ilk defa neşri vekaletin müsaadesine bağlıdır.        
                                        

  Madde 11 - Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Mektebi 
için lüzum görülecek ecnebi mütehassısların celp ve istihdamına ve bunların is- 
tihdam müddetlerini tesbit ve tayin ile mukavaleler akdine Sıhhat ve İçtimai  
Muavenet Vekili salahiyettardır.                        
                                        

  Madde 12 - Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessese-  
sinin dahili idaresi ve tedrisatının şekil, zaman ve müddeti ve diğer husus-  
lara ait esaslar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince tesbit olunur.     
                                        

  Madde 13 - 17/5/1928 tarih ve 1267 sayılı kanun ile 9/6/1936 tarih ve 3017 
sayılı kanunun 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kaldırılmıştır.  
                                        

  Madde 14 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 15 - Bu kanun hükümlerinin icrasına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1794-1                   
                                        
       3959 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
-----------   -----------------------------------------   ---------------- 
 KHK/336             --              5/8/1988    
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1794-2