Endeksler
                                        
             GÖZLÜKÇÜLÜK HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 3958                        
  Kabul Tarihi      : 30/12/1940                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 4/1/1941 Sayı: 4703             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 83            
                                        

  Madde 1 - Numaralı (Mihraklı) gözlük camı satmak ve gözlükçü ünvanını kul- 
lanabilmek için aşağıda yazılı şartları haiz olmak lazımdır:          
  1 - Türk olmak;                               
  2 - Yirmi yaşını bitirmiş olmak;                      
  3 - En az orta tahsilini ikmal etmiş bulunmak;               
  4 - Gözlükçülüğü yapmağa mani vücutca veya akılca bir arızası bulunmamak;  
  5 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından verilen gözlükçülük ruh- 
satnamesini haiz bulunmak.                           

   Madde 2 - Birinci maddenin beşinci fıkrasında zikredilen ruhsatname Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından açılacak gözlükçülük kurslarına munta- 
zaman devam edenlerden imtihanda muvaffak olanlara verilir. Bu kursların mahal- 
li, müddeti ve programlariyle diğer şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale- 
tince tayin ve ilan olunur.                           

  Madde 3 - Aşağıda yazılı olanlar gözlükçülük kursuna devam etmeden ikinci  
 maddede yazılı imtihana kabul olunabilirler:                  
  A - Bir gözlükçü ticarethanesinde en aşağı dört sene çalıştıklarına dair  
vesika ibraz edenler.                              
  B - Yabancı memleketlerden alınmış tasdikli gözlükçülük ruhsatnamesini veya 
diplomasını haiz olanlar.                            

  Madde 4 - Gözlükçülük imtihanında muvaffak olamıyanlar imtihanın icrası ta- 
rihinden en az altı ay geçmedikçe yeniden imtihana giremezler.         
  Kurslara kabulde bu tahdit nazara alınmaz.                 
  Üç imtihanda muvaffak olamıyanlar kurs ve imtihanlara girmek hakkını kaybe- 
derler.                                     

  Madde 5 - Tabipler ticarethane açarak gözlükçülük yapabilirler. Ancak göz- 
lükçülük yaptıkları müddetçe tabiplik edemezler.                
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olanlar diledikleri yerde sanat- 
larını yapabilirler. Bu suretle sanatlarını yapmak isteyen gözlükçüler en geç  
bir hafta zarfında bir beyanname ile vilayetlerde Sıhhat ve İçtimai Muavenet  
Müdürlüklerine ve kazalarda Hükümet tabipliklerine müracaat ederek ad ve soyadı 
ile hüviyetlerini ve ruhsatnamelerinin tarih ve numarasını ve adreslerini bil- 
dirmeğe mecburdurlar.                              
  Ticarethanelerinin nakli halinde veya bulundukları mahalli terk ettikleri  
veya gözlükçülük sanatının yapmaktan vazgeçtikleri takdirde evvelce sanat yap- 
mağa başladıklarını haber verdikleri bu makamlara yirmi dört saat evvel müraca- 
atla bu hususu bildirmelidirler.                        
                                        

  Madde 7 - Gözlükçülük edenler yalnız tabipler tarafından verilen reçete-  
lerde yazılı numaralı (Mihraklı) gözlük camlarını ve çerçevelerini satmak sala- 
hiyetini haizdirler.                              
  Bu gibilerin reçetesiz numaralı (Mihraklı) gözlük camı satmaları veya ver- 
meleri veya tavsiye etmeleri ve her nevi göz ve görme muayeneleri yapmaları ve- 
ya bu işlere yarayan alat ve cihazları bulundurmaları memnudur.         
  Gözlükçüler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolüne veya tami- 
rine mahsus ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve müşterinin gö- 
züne en uygun şekilde tatbik etmek için lüzumlu olan aletleri kullanabilirler. 
                                        

  Madde 8 - Her gözlükçü ticarethanesinin başında ruhsatnameli mesul bir göz- 
lükçünün bulunması şarttır.                           
  Gözlükçüler vüsat ve şartları uygun olan yerlerde başka bir ticarethane ve- 
ya mağazada dahi yalnız kendilerine mahsus bir kısım işgal edebilirler. Bu kı- 
sımların haiz olması iktiza eden şartlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin- 
ce tesbit ve ilan olunur.                            
  Eczanelerde gözlükçü ruhsatnamesini haiz eczane sahip veya mesul müdürü ve- 
ya kalfalardan birinin nezaret ve mesuliyeti altında gözlükçülük yapılabilir.  
                                        

  Madde 9 - Gözlük ticarethaneleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür veya mü- 
fettişlerinin teftişine tabidirler. Bu teftişlerde gözlükçüler her türlü kolay- 
lıkları göstermeğe ve talep edilen malümatı vermeğe mecburdurlar.        
                                        

  Madde 10 - Gözlükçüler ticarethanelerinde mahallin en büyük sıhhat makamın- 
ca yaprak adedi tasdikli bir defter tutmağa ve bu deftere sıra numarasiyle ve  
tarih sırasiyle reçeteleri ve sahiplerinin isimlerini kayde mecburdur.     
                                        

  Madde 11 - Gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olarak ticarethane açmış olanlar 
yalnız gözlükçü veya fenni gözlükçü ünvanını kullanabilirler. Başka bir ünvan  
kullanmaları veya hakikate uymayan reklamlar yapmaları yasaktır.        
                                        

  Madde 12 - Ruhsatnamesi olmadığı halde gözlükçülük yapan veya gözlükçü ol- 
duğunu ilan eden kimse 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezasına mahküm  
edilir ve dükkanı kapatılır.                          
                                        

  Madde 13 - Ruhsatnameli bir gözlükçü kendi ismini veya ünvanını başkasına  
vermek suretiyle 12 nci maddede zikri geçen suça iştirak ederse aynı cezalara  
çarpılır ve tekerrürü halinde ruhsatnamesi geri alınır.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - Sıhhi halinin daimi surette gözlükçülük yapmağa mani olduğu tam 
teşekküllü sıhhi bir heyet raporiyle sabit olanların ruhsatnameleri Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaletince geri alınır.                    

  Madde 15 - Yedinci maddede zikredilen memnuiyet hilafına hareket eden göz- 
lükçüler yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır 
ve tekerrürü halinde ruhsatnameleri geri alınır. Hareketleri ruhsatsız tababet 
sanatını icra suçuna temas edenler hakkında bu husustaki hükümler tatbik olu-  
nur.                                      
  Sekizinci maddede yazılı memnuiyet hilafına hareket veya aynı maddede yazı- 
lı vasıf ve şartlara uygun olmayan yerlerde ticaret eden gözlükçülere, kanun  
hükümlerine uymaları için bir mühlet verilir. Bu mühlet geçtikten sonra vazi-  
yetlerini kanun hükümlerine uydurmayan gözlükçülerden birinci defasında yirmi  
beş liradan yüz liraya kadar ve tekerrüründe elli liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınmakla beraber ruhsatnamesi de geri alınır.        

  Madde 16 - Altıncı, dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddeler hükümlerine  
riayet etmeyenlerden on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.   

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinde en az iki senedenberi bir tica- 
rethane veya eczanede gözlükçülük yaptıklarını mahallin en büyük mülkiye amiri 
tarafından verilmiş bir vesika ile ispat edenler bu kanunun mer'iyeti tarihin- 
den itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde yalnız imtihana tabi  
tutulurlar. Bunlar imtihan neticesine kadar sanatlarını icraya devam edebilir- 
ler. İmtihanda muvaffak olanlara bir gözlükçülük ruhsatnamesi verilir.     

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun neşri tarihinde en az on senedenberi bir tica- 
rethane açmış olarak veya eczanesinde gözlükçülük yaptıkları, mahallin en büyük 
mülkiye amiri tarafından verilmiş bir vesika ile sabit olanlar, bu kanunun bi- 
rinci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı şartları haiz olmasalar   
bile sanatlarını icraya devam ederler.                     
  Birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara kanunun mer'iyeti tarihinden 
üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
tarafından bir ruhsatname verilir.                       

  Madde 17 - Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra mer'idir.         

   Madde 18 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.