Endeksler
                                        
             HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası        : 394                     
  Kabul Tarihi         : 2/1/1924                   
  Yayımladığı R. Gazete    : Tarih : 21/1/1924 Sayı: 54          
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 226        
                                        

  Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabri-
ka, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari 
bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecbu- 
ridir.                                     
                                        
  (Son fıkra mülga:27/5/1935-2739/4 md.)                   

  Madde 2 - Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müesse-
sede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.  
                                        

  Madde 3 - (Değişik:2/4/1956-6710/1 md.)                   
  Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çoban- 
lık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.    
                                        

  Madde 4 - Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müs- 
tesnadır :                                   
                                        
  A - (Değişik 1/12/1926 - 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler,  
etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar 
ve tephirhaneler.                                
  B - Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike 
müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve 
nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hide- 
matı umumiyei belediye, vakı veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria 
ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve  
edevatı ihzar edecek müesseseler;                        
  C - (Değişik 1/12/1926-936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayile-
ri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve 
konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler,
munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.           
  D - (Değişik 1/12/1926-936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokanta-
lar, kahvehaneler.                               
  E - Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatı-
nın bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;     
---------------------------                           
(1)  27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda   
   "Cuma" günü gösterilen hafta tatili "Pazar" olarak değiştirilmiş ve metne 
   işlenmiştir.                               
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şu kadar ki, bu gibi müessesatta müstahdem memurin ve amelenin münavebe   
suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.             
                                        
  F - (Ek:2/4/1956-6710/2 md.) Yapıcılık, tuğlacılık gibi işlerle tütün,incir,
üzüm, meyankökü, zeytin, ağaç palamutu, susam, fındık, pancar ilh...gibi, zirai 
ve sınai mahsulatın işlenmesi ve maniplasyonu gibi açık havada ve senenin bir  
kısmında yürütülen veya faaliyeti mevsime tabi olan işler veya bu işlerin yürü- 
tüldüğü müesseseler.                              
                                        
  I) (Ek:27/4/1972- 1584/1 md.) Turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan tica-
rethane ve müesseseler.                             
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 23/3/1950 - 5620/1 md.)                 
  Fırıncılar, yalnız sebze, yaş meyva ve tütün satanlar, nalbantlar, alat ve 
edevatı ziraiye tamircileri dördüncü maddedeki müesseseler gibi, kasaplar da  
saat 13'e kadar açık bulundurulabilir.                     
  Ramazan ve Kurban bayramları arifesine raslıyan Pazar günleri tatilden is- 
tisna edilebilir.                                
                                        

  Madde 6 - Pazar günleri tatil eden fabrika, maden ocağı vesair müessesatta 
bekçilik, kapıcılık etmek veyahut makine ve kazanları temizlemek, işletmek ve  
maden ocaklarının inkıtasız faaliyeti bir mecburiyeti fenniye tahtında bulunan 
hidematını devam ettirmek gibi ifası zaruri hizmetlerde Pazar günleri çalıştırı-
lan müstahdemin ve ameleye o hafta içinde yirmi dört saatten dun olmamak üzere 
birer gün mezuniyet verilir.                          
                                        

  Madde 7 - Devletin tahtı idare ve murakabesinde bulunan veya Devlet nam ve 
hesabına işleyip de Müdafaai Milliye ile alakadar olan müesseseler, senede on  
beş defa Pazar tatilini tavik edebilirler.                   
                                        

  Madde 8 - İşbu kanunun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek isteyen mües- 
seselerin sahip veya müdiri mes'ullerinin mahalli belediye meclislerine müesse- 
selerinin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele mikta-
rını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mın- 
tıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. 
Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.                     
                                        

  Madde 9 - İşbu kanunun ahkamına muhalif olarak Pazar günleri açılan dükkan 
ve müessese, zabıta memurları tarafından kapattırılmakla beraber keyfiyeti mü- 
beyyin bir zabıt varakası tanzim ve berayı muhakeme resen sulh mahkemesine tevdi
olunur.Bu baptaki zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar mamulünbih ve mute-
berdir.                                     
                                        

  Madde 10 - İşbu kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese
sahip veya müdürlerinden beş liradan beş yüz liraya kadar cezayınakdi alınır ve 
müessese sahipleri malen mesuldürler. Sulh mahkemeleri işbu eşhasın muhakemele- 
rini müstacelen icraya ve esbabı kanuniye olmadıkça nihayet bir hafta zarfında 
intaca mecburdurlar. Verilen kararlar ancak kabili temyizdir.          
                                        

  Madde 11 - Alınan nakdi cezalar belediye sandıklarına teslim olunur ve bele-
diyece munhasıran halkın yevmi tatilini müfit ve sıhhi bir tarzda geçirmesine  
hadim olacak hususlara ve müesseselere sarfedilir.               
                                        

  Madde 12 - İşbu kanun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasaba- 
larda dahi tatbikı, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir. 
                                        

  Madde 13 - İşbu Kanunun ahkamı tarihi neşrinden on gün sonra muteberdir.  
                                        

  Madde 14 - İşbu Kanunun tatbikı ahkamına Heyeti Vekile memurdur.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        394 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                        YÜrürlükten Kaldıran Mevzuatın 
                        ------------------------------- 
                                        
                                        
    Yürürlükten Kaldırılan Hüküm      Tarihi   Sayısı  Maddesi  
---------------------------------------------- --------- ---------- ---------- 
                                        
2/1/1924 - 394 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin                 
son fıkrası                   27/5/1935   2739    4  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  *                      
                 * *                      
                                        
                                        
      394 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
 Kanun                                     
 No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi  
---------  ---------------------------------------- ------------------------ 
                                        
  936             -               12/12/1926    
                                        
 2739             -                1/6/1935    
                                        
 3062             -               20/11/1936    
                                        
 5620             -                29/3/1950    
                                        
 6710             -                11/4/1956    
                                        
 1584             -                5/5/1972