Endeksler
        3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 3949                        
  Kabul Tarihi      : 27/12/1993                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/12/1993 Sayı: 21803           
  Yayımlandığı Düstur  : 5, Cilt: 33 Sayfa:                 
                                        

  Madde 1.- Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak,  
ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye
kurulmak üzere İzmir ilinde Güzelbahçe adıyla,                 
  2. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı  
adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Esenler adıyla,        
  3. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla   
bir belediye kurulmak üzere Bolu ilinde Gümüşova adıyla,            
  Üç ilçe kurulmuştur.                            

  Madde 2.- 1. İzmir İli Narlıbahçe ilçesinin ve belediyesinin adı Narlıdere, 
  2. Bolu İli Cumaova ilçesinin ve belediyesinin adı Cumayeri,        
  Olarak değiştirilmiştir.                          

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova ilçe-  
lerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas  
etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.                       
  Yeni kurulan ilçelerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar merkezi ve   
mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve   
bunlara ilişkin iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.     

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova bele-  
diyelerine ait organların seçimi ilk mahalli idareler genel seçimi ile birlikte 
yapılır.                                    
  Bu süre içerisinde İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri hudutları   
dahilinde kurulan Güzelbahçe ve esenler belediyelerine ait hak, yetki ve    
görevlerin Büyükşehir Belediyelerine ilişkin olanları İzmir ve İstanbul Büyük- 
şehir Belediyelerince kullanılır ve yürütülür.                 
  Güzehbahçe ve Esenler Belediyeleri hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici   
hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon Büyükşehir Belediyelerince sağlanır.
  Yeni kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar belediye hizmetleri halen 
bağlı oldukları ilçe belediyelerince yürütülür.                 

  Madde 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
-------------------                               
(1) Bu kanunun ekindeki listeler için 29/12/1993 tarih ve 21803 Sayılı Resmi  
  Gazete'ye bakınız.                             
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek-19)