Endeksler
          GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUAMELE SINIFI MEMURLARI         
              TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası    : 3944                         
  Kabul Tarihi     : 18/12/1940                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 24/12/1940 Sayı: 4694            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 22  Sayfa: 54           
                                        

  Madde 1, 2 - (Mülga:1/9/1956 - 6851/5 md.)                 

  Madde 3 - Muhafaza memurluğuna ilk alınacaklar, namzetlik devresinde meslek 
kursuna tabi tutulurlar.                            

  Madde 4 - Muamele sınıfı memurları büro işlerinde çalışırlar, sivil elbise 
giyerler ve silah taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile istihbarat amirle- 
rinin ve muhafaza başmüdür ve müdürlerinin memuriyete kabulleri umumi hükümlere 
tabidir. (2)                                  
  Muamele sınıfı memurlarından muhafaza sınıfı memurluğuna ve muhafaza sınıfı 
memurluğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıhhi durumları ve istihdam   
kabiliyetleri dikkate alınarak Genel Komutanlıkça yapılır.           

   Madde 5 - Muhafaza memurlar ile kısım ve mıntaka amirlerinin mecburi olarak
tekaüde sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır: (3)              
                          Yaş haddi          
                          ----------          
     A) Muhafaza memurları            50            
     B) Kısım amirleri              55            
     C) Mıntaka amirleri             60            
  Bunlardan, hizmetlerinin devamında fayda olduğu mafevklerinin vereceği ve  
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının kabul edeceği sicil ile anlaşılanlar Güm- 
rük ve İnhisarlar Vekilliğinin her sene için vereceği kararla daha beş seneye  
kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd edilecekler hakkında Askeri ve Mülki 
Tekaüd Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur.            
--------------------------------------                     
(1) Bu kanunun, memurların özlük haklarını düzenleyen hükümleri, 14/7/1965 ta- 
  rih ve 657 sayılı Kanunun 237/b maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.   
(2) "Bu kanunun düzenlediği atama usulüne dair kanunlarda 23/6/1981 tarih ve  
  2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız"             
(3) 5 inci maddenin emekliye ayrılma ile ilgili hükmü 8/6/1949 tarih ve 5434  
  sayılı kanunun 135 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        
                                        

  Madde 6 - Gümrük muhafaza teşkilatına giren memurlardan dokuzuncu (dahil)  
dereceye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muhafaza Genel Komutanlığınca, 8-6 
(dahil) ncı dereceye kadar olanlar bu komutanlığın inhası üzerine Gümrük ve   
İnhisarlar Vekilliğince, bu derece yukarısında bulunanlar kararname ile tayin  
olunur. (1)                                   
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 2/8/1944 - 4632/2 md.)                 
  Muhafaza başmüdür ve müdürleriyle mıntaka ve kısım amirleri ve muhafaza   
memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bunlardan başmüdür ve müdürlerden maadası mezun
olmadıkları zamanlarda resmi elbise giymeğe mecburdurlar. Bunların silah ve cep-
haneleriyle resmi elbiseleri Genel Komutanlıkça temin ve şekilleri kararname ile
ve miatları Genel Komutanlıkca tesbit olunur.                  
  Sivil kıyafetle vazifelendirilecek muhafaza memurları ile kısım ve mıntaka 
amirlerine, miatları Genel Komutanlıkça tayin edilecek birer sivil elbise veri- 
lir. Bu elbiselerin bedelleri resmi elbise bedellerinden yukarı olamaz.     
                                        

  Madde 8 - Atlı olarak hizmet kabul eden gümrük muhafaza memurları ile kısım 
ve mıntaka amirleri Genel Komutanlıkça tayin edilecek vasıfta at ve teçhizatını 
kendileri tedarik ederler. Bu hayvanların iaşesi ayda maktuan memurlara verile- 
cek (14) lira ile temin edilir. Bu memurların tahvillerinde vasıtalarla nakle- 
dilmeleri masrafı olarak ordu subaylarına verilen mikdar ve nisbette hayvan   
nakil masrafı verilir. Vazife esnasında telef olan veya işe yaramaz hale gelen 
zati hayvanların bedelleri 1471 sayılı kanun gereğince ödenir.Mezun bulunanlara,
mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için ve hayvanı ölen veya hizmet edemiyecek  
hale gelenlere yenisi tedarik edilinceye kadar yem bedeli verilmez. Genel    
Komutanlığın muvafakatını almadan hayvanını elden çıkaran veya değiştiren memur 
müstafi addelilebilir. Atlı sınıfa alınacaklar arasında askerliğini atlı sınıf- 
larda yapmış olan tercih edilir. (2)                      
                                        

  Madde 9 - Muhafaza memurlar ile kısım ve mıntaka amirlerinin çalışma zaman 
ve tarzları Genel Komutanlıkça tayin olunur.                  
  Bunlardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını da karakollarda geçirmeğe mec- 
bur tutulan ve hafta tatilinden istifade ettirilmiyenlere haftada (24) saat izin
verilir.                                    
  Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu izin kesilmez.           
                                        

  Madde 10 - Muhafaza memurlar ile kısım ve mıntaka amirleri hakkında Memurin 
Kanununda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı hareketler dahi, karşılarında 
gösterilen inzibati cezaları istilzam eder:                   
  A) İhtarı mucib hareketler                         
  Resmi elbiseyi talimatname dairesinde giymemek; silah,cebhane ve teçhizatını
temiz tutmamak; karakol,koğuş ve dairelerde terbiyeye aykırı konuşmak ve hareket
etmek,                                     
-------------------------------------                      
(1) Bu maddede sözü edilen; Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan vazife
  ve selahiyetler, 16/7/1956 tarih ve 6815 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile 
  Dahiliye Vekaletine, Gümrük Muhafaza Komutanlığına verilmiş olan vazifeler 
  de Jandarma Genel Komutanlığına devrolunmuştur.               
(2) Harcırah ve hayvan yem bedellerine ilişkin hükümleri, 6245 sayılı Kanunun 63
  üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Tevbihi mucib sebebler:                         
  Resmi elbisesi üzerinde iken menedilen yerlerde dolaşmak ve oturmak; meslek 
terbiyesine aykırı durumlar ve hareketler göstermek; resmi mühür, evrak ve def- 
terleri,silah ve cebhane ve sair malzemesini ve elbiselerini karakolda ve üzer- 
lerinde kayıtlı demirbaş eşyadan birini başkalarının kullanmasına mahal verecek 
veya kaybolabilecek bir mahalde bırakmak,                    
                                        
  C) Maaş kesme cezasını mucib hareketler:                  
  Lüzumsuz silah atmak; gümrük muhafaza teşkilatı veya memurları veya muhafa- 
za hizmetleri hakkındaki görüş veya bilgisini matbuata bildirmek,        
                                        
  D) Kıdem tenzilini mucib hareketler:                    
  Kontrolüne tabi,eşya için görmeden vesika vermek veya bu kabil eşyanın gör- 
meden veya vesikasını talimatı dairesinde incelemeden ve karşılaştırmadan geçi- 
rilmesine müsaade etmek, vazifedar olmadığı hususlarda, Hazinenin zararını mu- 
cib yolsuzluğa muttali iken mafevklerine haber vermemek; mafevkine hakaret et- 
mek; amirleri aleyhine asılsız ihbarat veya isnadlarda bulundukları tahakkuk  
etmek,                                     
                                        
  E) Memurluktan çıkarma cezasını mucib hareketler:              
  Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşlarına veya mafevklerine yardım  
etmemek;verilen gizli emirleri ifşa etmek,memur olduğu mevkii ve vazifeyi amir- 
lerinden izin almaksızın ve arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak; kaçak takib- 
lerinde ve kaçakçılarla çarpışmada emir ve makbul bir zaruret olmadan mevki ve 
vazifesini bırakmak; takib emrini icra etmemek, kaçakçılarla alaka ve iştiraki 
bulunduğu sabit olmak; mafevkini dövmek;verilen emirlere karşı gelmek maksadile 
toplanarak veya muhabere veya müzakerede bulunarak bir karar verip bu kararı  
yalnız başına veya toplu olarak icraya teşebbüs etmek; kaçak zabıt varakasına  
hakikate uymıyan keyfiyetleri yazmak veya böyle bir zabıt varakasını bilerek  
imza etmek.                                   
                                        

  Madde 11 - Altıncı maddede yazılı kimselerden tayini Vekillikçe veya karar- 
name ile yapılan taşra memurlarile merkez kadrosuna dahil her derecedeki memur- 
lar için Muhafaza Genel Komutanlığında Kurmay Başkanının reisliği altında İkin- 
ci Şube müdürü ve adli hakimden mürekkeb bir inzıbat komisyonu bulunur. Birinci 
fıkra haricinde kalan taşra memurları için muhafaza başmüdür veya müdürlükle-  
rinde bu müdürlerin reisliği altında şef,mümeyyiz veya o derecedeki memurlardan 
toplanan üç kişilik bir inzibat komisyonu kurulur.               
  Taşra inzibat komisyonu kararları merkez inzibat komisyonunda ve merkez in- 
zibat komisyonunca birinci derecede verilen kararlar Vekillik İnzibat Komisyo- 
nunda itiraz üzerine tedkik olunur. Merkez inzibat komisyonunca ikinci derecede 
verilen kararlar aleyhine Vekalet İnzibat Komisyonuna itiraz edilemez. (1)   
                                        

  Madde 12 - İnzibat komisyonları, cezayı hafiflettirecek sebebler gördükleri 
takdirde memurların 10 uncu maddede yazılı hareketlerine uyan cezalarının aşağı 
derecesini hükmedebilecekleri gibi memurun mazur sayılmasını gerçekleştiren se- 
bebler karşısında ceza vermekten sarfınazar edebilirler.            
------------------                               
(1) Bu maddede yazılı inzibat Komisyonlarının vazifelerinin, 16/7/1956 tarih ve 
  6815 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti komis- 
  yonunca yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - 1920 numaralı kanun ve zeyli hükümleri Muhafaza başmüdür, müdür 
ve muavinlerile mıntaka ve kısım amirleri ve muhafaza memurları hakkında da ca- 
ridir. (1)                                   

  Madde 14 - Genel komutan teftiş esnasında muhafaza memurlarile kısım ve   
mıntaka amirlerinin inzibat cezalarını müstelzim yolsuz hareketlerini gördüğü  
takdirde memurluktan çıkarma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkında diğer in- 
zibati cezaları resen dahi tatbik edebilir.                   

  Madde 15 - Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı merkezinde muvakkat 
bir meslek kursu açılır. Kursların tedris devresi ve programlarile kimlerin de- 
vam edebilecekleri Vekaletçe tayin olunur.Bu kursların muallim kadrosu her sene 
bütçesinin (E) cedvelinde gösterilen tertiblerden temin edilir.         

  Madde 16 - 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 114 ve o kanunun 906 sa- 
yılı kanunla değiştirilen 115 inci maddelerile,1321, 2017 ve 3303 sayılı kanun- 
lar mülgadır.                                  

  Geçici Madde 1 - (3944 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup te-  
selsül için numaralandırılmıştır.)                       
  Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelden 1940 mali yılı zarfında mevkuf tutula- 
caklar ilişik (3) sayılı cedvelde gösterilmiş olup bu cedvel 1940 mali yılı Mu- 
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) cedvelinin Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Mu- 
hafaza Genel Komutanlığı kısmı yerine konulmuştur.               

  Madde 17 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 18 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar   
Vekilleri memurdur.                               
 ------------------                               
(1) Emekliye ilişkin hükümleri 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 135 inci  
  maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3944 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
-----------   -------------------------------------------  ---------------- 
  4632               --               8/8/1944   
  6851               --              10/9/1956