Endeksler
           ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA          
          EDİLEN JANDARMA KARAKOL BiNALARINA KARAKOL         
          KOMUTANI İLE AİLESiNİN iKAMETİ İÇİN İLAVE          
               YAPILMASI HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası    : 3941                        
  Kabul Tarihi     : 16/12/1940                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/1940 Sayı: 4691            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 46           
                                        

  Madde 1 - Jandarma karakolları inşası için her sene bütçelerine konulan   
tahsisatla şehir ve kasabalardan uzak yerlerde yapılacak karakol binalarına o  
karakollarda aileleriyle birlikte ikamet edecek karakol komutanlarına mahsus  
muayyen tiplerde ilaveler yaptırılmasına Dahiliye Vekili salahiyetlidir.    

  Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 3 - Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.