Endeksler
      KANUNLAR İLE TEŞKİLAT KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK            
         YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası      : 3911                      
  Kabul Tarihi       : 24/6/1993                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :27/6/1993 Sayı:21620           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip:5 Cilt:  Sayfa:            
                                        
  Durumu          : Bu Kanun, Anayasa Mahkemesinin 16/9/1993    
                tarih ve E.1993/26, K. 1993/28 sayılı      
                Kararıyla iptal edilmiş olup, külliyattan    
                çıkarılmıştır. (Sözkonusu Anayasa Mahkemesi   
                kararı için bakınız. R.G. 8/10/1993-21722)   
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, KASIM 1993 (Ek-18)