Endeksler
                                        
                                        
                                        
               TABABETİ ADLİYE KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası    : 38                         
  Kabul Tarihi     : 11/10/1920                     
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/3/1921 Sayı: 6              
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 1 Sayfa: 69            
                                        

  Madde 1 - Cürmü meşhuda azimet edecek etıbba müdavatı iptidaiye yapacak   
kadar alat ve edevat ve edviyei tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmağa mecbur-  
durlar.                                     
                                        

  Madde 2 - Cürmü meşhutta etıbbanın müdavatı iptidaiye münasebetiyle sarf  
ve istihlak edecekleri edviye bedeli, harcırah ve sair masarifat misillu hak-  
sız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tesviye olunur. Tabibi müdavi mec-  
ruh ve madrubun bir hastanede tedavisine lüzum gösterdiği takdirde en yakın   
mülki ve bulunmadığı takdirde askeri hastaneleri mecruhin ve madrubini kabule 
mecburdurlar.                                  
                                        

  Madde 3 - Adli rapor tanzimi, diplomalı etıbbaya aittir. Etıbba bulunmadığı 
takdirde küçük sıhhiye memurlarına ve her ikisinin bulunmadığı mahallerde cihe- 
ti adliyece tersip edilecek ehlivukufa tanzim ettirilecek varakalara şehadet  
ilmühaberi namı verilir. Fethimeyyit ameliyesi ancak diplomalı etıbba tarafın- 
dan yapılır.                                  
                                        

  Madde 4 - Resmi etıbbanın bulunmadığı veyahut bulunupta ceraimin taaddüdü  
veya diğer meşru bir mazeret sebebiyle ifayı vazifenin kabil olmadığı mahal ve 
zamanda ciheti adliye, sair serbest etıbbayı da işbu kanun mucibince istihdama 
salahiyettardır ve bu kabil etıbbaya harcırahlarından maada mahkemece takdir  
edilecek ücreti de verilir.                           
                                        

  Madde 5 - Dördüncü madde mucibince ifayı hizmete davet olunan etıbbadan   
işbu davete icabet etmiyenler hakkında Kanunu Cezanın 99 uncu maddesi zeyli   
ahkamı tatbik olunur.                              
                                        

  Madde 6 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.              
                                        

  Madde 7 - İşbu kanunun icrasına Adliye ve Sıhhiye Vekilleri memurdur.