Endeksler
                                        
             DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU            
                                        
  Kanun Numarası    : 3894                         
  Kabul Tarihi     : 10/7/1940                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 18/7/1940 Sayı: 4564            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 21 Sayfa: 880           
                                        
              BİRİNCİ BAP                     
             BİRİNCİ FASIL                     
    Denizde zabt ve musadere hakkının istimali salahiyeti          
                                        

  Madde 1 - Denizde zabt ve müsadere hakkı, deniz nakil vasıtalarını durdur- 
mak ve aramak ve nakil vasıtaları ile onların içinde bulunan mallar hakkında  
aşağıdaki hükümlere göre muamele etmek salahiyetini ihtiva eder.        
  Harb gemilerile ticari maksatlara tahsis veya bu uğurda istimal edilmeyen  
ve munhasıran amme idaresine tahsis veya bu uğurda istimal edilen deniz nakil  
vasıtaları denizde zabt ve müsadere hakkına tabi değildir.           
                                        

  Madde 2 - Denizde zabt ve musadere hakkını istimale aşağıdaki makamlar sa- 
lahiyetlidir.                                  
  1 - Harb gemileri komutanları ile ordu birlikleri komutanları.       
  2 - Türkiye Cumhuriyeti hakimiyeti altında olan yerlerde hususi surette bu 
vazife ile tavzif edilen makamlar.                       
                                        

  Madde 3 - Denizde zabt ve müsadere hakkının tatbik edileceği zamanın baş-  
langıcını ve sonunu İcra Vekilleri Heyeti tayin eder.              
                                        

  Madde 4 - Zabt ve müsadere hakkı:                      
  1 - Açık denizlerde,                            
  2 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin ve düşmanlarının hakimiyeti al- 
tında olan sularda,                               
  3 - Türkiye Cumhuriyetinin, müttefiklerinin ve düşmanlarının seyrüsefere  
yarayan iç sularında ve tesisatında,                      
  İstimal edilir.                               
                                        

  Madde 5 - Denizde zabt ve müsadere hakkı bitaraf sularda tatbik edilmez.  
                                        
               İKİNCİ FASIL                   
   Nakil vasıtalarının ve malın dÜşmanlık ve bitaraflık sıfatı        
                                        

 

 
  Madde 6 - Bir deniz nakil vasıtasının düşmanlık veya bitaraflık sıfatı, ta- 
şımağa salahiyetli olduğu bayrakla taayyün eder. Bir bayrak taşımağa salahiyet- 
li olmayan nakil vasıtaları hakkında sahibinin tabiiyeti esas tutulur.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Nakil vasıtasının sıfatı itiraz edilmeyecek bir şekilde tesbit olunmadığı 
müddetçe düşman gemisi telakki olunur.                     
                                        

   Madde 7 - Düşman deniz nakil vasıtasının bitaraf bir bayrağa geçişi, düş- 
 manlık sıfatının istilzam ettiği neticelerden kurtulmağa matuf olduğu takdirde 
 tanınmaz.                                   
   Aşağıdaki hallerde bitaraf bayrağa geçiş birinci fıkrada gösterilen mak- 
satla yapılmış sayılır:                             
  1 - Geçiş, denizde zapt ve müsadere hakkının tatbika başlandığı andan son- 
ra vukubulmuşsa;                                
  2 - Geçiş, denizde zapt ve müsadere hakkının tatbikına takaddüm eden alt-  
mış gün zarfında vukubulmakla beraber:                     
  a) Geçiş vesaiki nakil vasıtasında mevcut olmazsa, veya           
  b) Geçiş, bir şarta muallak olur veya tam olmazsa, veyahut         
  c) Nakil vasıtası üzerinde tasarruf hakkı ile, nakil vasıtasının istima-  
linden mütevellit kazanç geçişten evvelki ellerde kalırsa.           
                                        
                  Mal                     
                                        

  Madde 8 - Malın düşmanlık veya bitaraflık sıfatı, malikinin tabiiyetine ve 
eğer maliki tabiiyetsiz ise kanuni ikametgahına göre taayyün eder. Mal, bir   
şirkete ait ise sıfatının tayininde şirketin kanuni ikametgahı esas tutulur.  
  Malın sıfatı her türlü itirazdan salim bir şekilde sabit olmadıkça düşman  
malı sayılır.                                  

  Madde 9 - Düşman malı yolculuk esnasında malikini değiştirdiği takdirde, bu 
değişme, zapt ve müsadere hakkının tatbika başlandığı andan sonra vukubulmuşsa, 
varma mahalline vasıl oluncaya kadar düşmanlık sıfatını muhafaza eder.     
                                        
               ÜÇÜNCÜ FASIL                    
     Nakil vasıtalarının ve malın tabi olacağı muamele           
        düşman nakil vasıtaları ve bunların yükü             
                                        

  Madde 10 - Düşman nakil vasıtaları zapt ve müsadereye tabidirler.