Endeksler
                                        
         EREĞLi KÖMÜR HAVZASINDAKİ OCAKLARIN DEVLETÇE         
            İŞLETTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)            
                                        
  Kanun Numarası    : 3867                         
  Kabul tarihi     : 30/5/1940                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 5/6/1940 Sayı: 4527             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 21 Sayfa: 686           
                                        

  Madde 1 - Ereğli Kömür havzası dahilindeki kömür ocaklarının tamamının ve- 
ya bir kısmının Devletçe işlettirilmesine karar vermeğe İcra Vekilleri Heyeti  
salahiyetlidir.                                 
  Bu ocakların Devletçe işlettirilmesi zamanı bir defaya mahsus olmak üzere  
kararname ile tesbit ve ilan olunur.                      

  Madde 2 - Birinci madde mucibince verilen kararın ilanından sonra Zonguldak 
mıntakası İktisat Müdürlüğü tarafından imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahip- 
leri namına ocaklarındaki mesul müdürlere ikişer mümessil intihap edilerek bun- 
ları üç gün içinde Zonguldak mıntakası İktisat Müdürlüğüne bildirmeleri tebliğ 
olunur. Bu müddetin hitamında mümessilin intihap edildiği bildirilmez veya in- 
tihap olunduğu bildirilen mümessiller üçüncü maddede yazılı işlerin görülmesi  
için davet olundukları toplantıya gelmezlerse, mezkür müdürlüğün, müracaatı   
üzerine Zonguldak Vilayetinin en yüksek dereceli hakimi bu mümessilleri tayin  
eder.                                      
                                        

  Madde 3 - İkinci madde mucibince intihap veya tayin edilen mümessiller İk- 
tisat Vekaletinin aynı sayıda tayin edeceği mümessilleriyle birlikte ocaklarda- 
ki menkul ve gayrimenkullerin miktar ve hali hazır vaziyetlerini gösteren bir  
zabıt varakası tanzim ederler.                         
  İmtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahipleri mesul müdürleri tarafından mün- 
tehap veya hakim tarafından tayin edilen mümessiller yukarki fıkrada yazılı za- 
bıt varakasının tanzimi için mıntaka iktisat müdürü tarafından yapılacak tebliğ 
üzerine en çok bir hafta içinde işe başlamaları lazımdır.            
  İşe başladıktan sonra on beş gün içinde zabıt varakalarının tanzimi mecbu- 
ridir. Zabıt varakaları üç nüsha olarak tanzim edilip bir nüshası alakalı zat  
veya müesseseye, bir nüshası Ereğli Kömürleri İşletme İdaresine ve bir nüshası 
da İktisat Vekaletine gönderilir.                        
                                        

  Madde 4 - Zabıt varakalarının üçüncü madde mucibince Ereğli Kömürleri İş-  
letme İdaresine tevdiini takip eden aybaşından itibaren bu idare ocaklara ve  
bütün müştemilat ve teferruatına vaziyed eder.                 
------------------------                            
(1) Bu kanunla, Ereğli Kömürleri işletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan 
madenlerin ve sınai tesislerini işletilmesi, 22/5/1957 tarih ve 6974 sayılı   
Mülga Kanunun 1 inci maddesinin (C) bendi ile Türkiye Kömür İşletmesi Kurumuna 
(TKİ) verilmiştir.                               
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birinci fıkra mucibince Ereğli Kömürleri İşletme İdaresinin el koyduğu ta- 
rihten itibaren imtiyaz ve imal ruhsat tezkeresi sahiplerinin, müstecirlerin ve 
intifa hakkı sahiplerinin ocaklar ile alakası kesilmiş olur.          

  Madde 5 - Zabıt varakalariyle tesbit edilen ocaklardaki menkul ve gayrimen- 
kullerin kıymetleri ikisi İktisat Vekaletinden tayin ve ikisi de ocak mesul mü- 
dürleri tarafından intihap edilecek dört mümessil tarafından takdir olunur.   
  İkinci maddede yazılı zabıt varakası tanzimi işi için mümessil İntihabı   
hakkındaki tebliğ ile beraber kıymet takdiri için de bir ay içinde iki mümessil 
seçilmesi ocak mesul müdürlerine bildirilir. Bu müddet zarfında mesul müdürler 
mümessil intihap etmezler veya intihap edildikleri halde kıymet takdiri için  
birbirini mütaakip üç toplantıya gelmez, yahut gelemiyecek mümessil yerine üç  
gün içinde yeni bir mümessil seçilmezse mıntaka iktisat müdürünün müracaatı   
üzerine bu mümessiller de mahallin en yüksek dereceli hakimi tarafından tayin  
olunur.                                     
  Kıymet takdiri işi vekalet ve mesul müdürlerin tayin ve intihap edeceği   
dört mümessilden teşekkül edecek komisyon tarafından yapılır. Komisyonlar dört 
mümessilin huzuriyle toplanırlar ve kararlarını ekseriyetle verirler. Komisyon- 
lar el koydukları işleri altı ay içinde intaç ederek karara bağlamağa mecbur-  
durlar. Verilecek kararların birer nüshası İktisat Vekaletiyle alakalı zat veya 
müesseseye tebliğ olunur. Altı ay içinde karara bağlanmıyan işler altıncı mad- 
dede yazılı hakem heyetine tevdi olunur. Komisyon Kararları aleyhine bu karar- 
ların tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde altıncı maddede yazılı hakem  
heyetine itiraz olunabilir. Bu müddet içinde itiraz edilmiyen komisyon kararla- 
rı katidir.                                   
                                        

  Madde 6 - Hakem heyeti, Temyiz Mahkemesi Birinci Reisiyle Devlet Şürası ve 
Divanı Muhasebat Reislerinden teşekkül eder.                  
  Reislerden birinin mazereti bulunduğu takdirde mensup oldukları heyetlerin  
daire reislerinden veya azalarından kendilerinin seçecekleri birer zat hakem  
heyetine dahil olur. Hakem heyeti vukubulan itirazları ve beşinci maddeye göre 
kendilerine tevdi olunan işleri en kısa bir zamanda tetkik ederek karara bağ-  
lar.                                      
  Hakem heyeti tarafından yapılan tetkiklerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu- 
nunun 529 uncu maddesi hükmü müstesna olmak üzere tahkime mütaallik hükümleri  
tatbik olunur.                                 
                                        

  Madde 7 - Kıymet takdirinde, sekizinci maddede yazılı olan tesisatın irat  
ve amortismanları hariç olmak üzere; yıkama tesisatı da dahil olduğu halde ma- 
denlerin bilcümle tesisatı ile işletmeye mahsus demirbaşlar için maden işletme- 
sinden temin edilecek safi kar ve amortismanlar yekünu esas tutulur. Safi kar, 
bilançolarda görülen safi kardan başka Etibank'a ödenmesi iktiza eden icar be- 
dellerini de ihtiva eder.                            
  Normal işletme halinde bulunan ve cevher ihtiyatlarına göre istihsal mikta- 
rını azaltmadan bu işletmeyi en az yirmi sene idame edebilecek olan madenlerde 
safi kar ve amortismanlar yekünu olarak kıymet takdirine takaddüm eden son beş 
sene vasatisi alınır.                              
  Normal işletmesinin beş senelik mazisi olmıyan madenlerde safi kar ve amor- 
tismanlar yekünu mevcut işletme neticeleri nazara alınmak suretiyle istihsal  
kabiliyetleri ve maliyet fiyatları takdir edilmek ve satış fiyatı olarak kömü- 
rün dörtte üçü iç, dörtte biri dış piyasaya sevkedildiği farziyle 1939 senesi  
Temmuz ayına mahsus resmi nispi cetvellerine esas tutulan hamule fiyatları   
alınmak suretiyle tesbit olunur. İkinci ve üçüncü fıkralar mucibince tesbit   
edilmiş senelik karın yedi misli madene kıymet olarak kabul olunur.       
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Madenin ömrü yirmi seneden az olduğu takdirde kıymet; yerine göre ikinci  
veya üçüncü fıkralar mucibince tesbit olunacak safi kar ve amortismanlar yekü- 
nu yüzde 14 iskonto haddi ve madenin devamı müddeti üzerinden hesap olunacak  
resülmalden ibarettir.                             
                                        

  Madde 8 - Santrallar, kok, sömikok, briket fabrikaları gibi tesisatın ve  
bunların teferruat ve müştemilatının, bilümum meskenlerin ve içtimai tesisatın 
ve bunlara müteferri menkullerin kıymetlerinin tesbitinde defter kıymetleri   
esas tutulur.                                  
  Defterlerde kıymeti hazırası mukayyet olmayan veya defter kıymetleri vazi- 
yetleriyle nispetsiz derecede yüksek görünen tesisat için takdir tarihindeki  
tesis veyahut satın alınma fiyatından normal amortismanlar çıkarılmak veya te- 
sisatın bakım vaziyetleri ve bugünkü halleri nazara alınmak suretiyle kıymet  
takdir olunur.                                 
                                        

  Madde 9 - Depo ve mağazalarda mevcut yedek alat ve malzemeye faturaya müs- 
tenit maliyet fiyatları üzerinden, direk stoklarına takdir tarihindeki piyasaya 
göre kıymet takdir edilir.                           
                                        

  Madde 10 - Üzerinde icar veya intifa hakkı teessüs etmiş olan madenler için 
takdir edilen kıymetten, hilafına mukavelelerinde sarahat olmadıkça mağaza mev- 
cutlariyle ve stok halindeki işletme malzemesine karşılık teşkil eden kısmı   
müstecire ait olmak üzere bakiyesi mukavelelerindeki esaslar dairesinde imtiyaz 
veya imal ruhsat tezkeresi sahipleriyle müstecirler ve intifa hakkı sahipleri  
arasında taksim edilir.                             
                                        
  (Ek fıkralar: 20/3/1950 - 5612/1 md.)                    
  Bu kanun gereğince takdir edilen kıymetlerin taksimi, hak sahiplerinin ta- 
yini ve bunlardan her birinin hisseleri miktarının tesbiti, aralarında bu hu-  
suslara mütedair ihtilafların halli suretiyle altıncı maddedeki hakem kurulun- 
ca yapılır.                                   
  Hakem kurulunca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş kararlarla tesbit edilen 
bedeller de yukarki fıkra hükmüne tabidir.                   
                                        

  Madde 11 - Dokuzuncu maddede yazılı eşya bedelleri kıymet takdiri muamele- 
sinin katileşmesini mütaakıp peşin olarak ödenir.                
  Birinci fıkra haricinde takdir edilecek kıymetler mukabilinde hak sahiple- 
rine Hazinece yüzde beş faizle bono verilir. Faiz, dördüncü maddede yazılı va- 
ziyed tarihinden itibaren hesaplanır. Takdir edilecek kıymetlerin itiraz edil- 
miyen kısmına ait bonolar altıncı madde hükmüne tevfikan yapılacak itiraz neti- 
cesi beklenmeksizin derhal verilir.                       
  Bonolar takdir muamelesini takip eden mali sene iptidasından itibaren Mali- 
ye Vekaleti Bütçesine konacak tahsisatla on sene içinde ve on müsavi taksitte  
itfa olunur.                                  
  Bu madde hükmüne tevfikan bedeli ödenecek kıymetler işletme idaresinin ser- 
mayesine ilave edilir.                             
                                        

  Madde 12 - Ereğli Kömürleri İşletme İdaresinin çalışması için lüzumlu oldu- 
ğu İktisat Vekaletince tasdik edilen arazi ve binalardan eşhasa ait olanlar   
3710 numaralı kanun hükümleri dairesinde istimlak edilir.            
  Hazineye ait bina ve arazi Maliye ve İktisat Vekaletleriyle Ereğli Kömürle- 
ri İşletmesi İdaresi tarafından intihap edilecek birer kişiden mürekkep komis- 
yon tarafından takdir edilecek bedel mukabilinde mezkür işletmeye temlik edi-  
lir. Komisyon kararları katidir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - 3444 sayılı kanunun üçüncü maddesinde gösterilen maden sütunla- 
rına ait bedel tarifeleri İktisat ve Ziraat Vekaletlerince müştereken tesbit  
olunur.                                     
                                        

  Madde 14 - Bu kanunun tatbiki dolayısiyle yapılacak bilümum nakli mülkiyet 
ve ferağ muameleleri her türlü vergi, resim ve harctan muaftır.         
  Bu kanun mucibince mülkiyeti naklolunacak gayrimenkullerin taviz bedelleri 
fariğlere verilecek bedellerden ayrılarak Maliye Vekaleti tarafından bir defada 
ödenir.                                     
                                        

  Madde 15 - Hakem heyetinin tetkik edecekleri işlerden dolayı ücret veril-  
mez. Ancak bu tetkikatın istilzam edeceği zaruri masraflariyle harcırahları ve 
bu kanunun tatbikatının icap ettireceği diğer masraflar umumi hükümlere göre  
Etibank tarafından tesviye edilir.                       
                                        

  Ek Madde 1 - (19/7/1943-4476 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek  
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  Ereğli Kömürleri İşletme Müessesesiyle Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müesse- 
sesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstahdem olanlardan bu kanunun  
neşri tarihinden itibaren üç ay içinde daimi kadroya alınacakların müktesep hak 
dereceleri, 3659 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi hükümlerine göre tes- 
bit edilir.                                   
  Yukarıki fıkra hükmüne göre dereceleri tesbit edilenlerin bu kanunun yürür- 
lüğe girdiği tarihte almakta oldukları aylıklar, intibak derecelerinden yüksek 
ise, her iki derece arasındaki fazlalık, terfi ile iktisap edilinceye kadar   
ödenmekte devam olunur.                             
  Ancak bu fazlalık, başka daire ve müesseselerde ve tekaütlük muamele ve he- 
saplarında müktesep hak teşkil etmez.                      
  1 Haziran 1943 tarihinden sonra tayin edilenlerle aylıklarına zam yapılan- 
ların bu hükümden faydalanabilmeleri için, bu tayin ve terfilerin İktisat Veki- 
li tarafından tasvip edilmiş olması şarttır.                  
                                        

  Ek Madde 2 - (26/12/1967-978/1 md. ile gelen numarasız ek md. hükmü olup  
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                     
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı Ereğli Kömürleri İşletmesi Müesse- 
sesi tarafından İşletilmekte olan Ereğli Kömür Havzası sınırlarının deniz altı- 
na uzanan maden kömürlerine şamil olmak üzere genişletilmesine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.                                   
                                        

  Geçici Madde 1 - (3867 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup 
teselsül için numaralandırılmıştır.)                      
  Devletçe işlettirilecek ocaklarda mevcut olup bu kanun mucibince Devlete  
intikal edecek olan nakil vasıtalarından İktisat Vekaletince lüzum görülenleri- 
nin işletme hizmetlerinde kullanılması caizdir. Bunlar 1940 yılı Muvazenei Umu- 
miye Kanununa bağlı D cetveline ilave olunur.                  
                                        

  Madde 16 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 17 - Bu kanunun hükümleri İcra Vekilleri Heyeti tarafından icra olu- 
nur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       3867 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
----------- ----------------------------------------------- ---------------- 
  4476              -                24/7/1943  
  5612              -                24/3/1950  
   978              -               30/12/1967