Endeksler
                                        
     KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE        
     KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA        
         VASITALARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN             
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3864                      
  Kabul Tarihi       : 20/1/1993                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : 27/1/1993 Sayı: 21478             
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 32 Sayfa:           
                                        

  Madde 1 - 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendine ve 48 inci  
maddesine göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaların- 
dan, sahip ve/veya taşıyıcıları hakkında kamu davası açılan ve davanın açıldığı 
tarihten itibaren 1 yıl içinde ceza yargılaması kesin hükme bağlanmamış olanlar,
1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 141 inci maddesine göre satılarak tasfiye 
edilir. Ancak, satışın tamamlanmasını müteakip ihale konusu malı satışta bulduğu
değer üzerinden, sahiplerinin 7 gün içerisinde satınalma hakları vardır. Satış 
bedeli Hazine emanetine alınır. Yargılamanın tasfiye edilen eşya, alet ve taşıma
vasıtalarının sahip ve/veya taşıyıcısının lehine sonuçlanması halinde, satış be-
deli, satış tarihi esas alınarak bu tarihe en yakın günde gerçekleştirilen Dev- 
let Tahvili ihalesinde oluşan yıllık faiz oranları ortalaması üzerinden her yıl 
için yeniden hesaplanan tutarlar ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanete alın-
ma şekli ile ödeme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.  
  1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 21 inci maddesine göre
teminatla iade edilmiş eşya için bu Kanun hükmü uygulanmaz.           

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)