Endeksler
                                        
      TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN GEÇİCİ 9 UNCU MADDESİNE GÖRE       
           YAPILAN TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN            
                                        
      Kanun Numarası    : 3852                     
      Kabul Tarihi     : 26/11/1992                  
      Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/12/1992  Sayı: 21433       
      Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt:32 Sayfa:22        
                                        

  Madde 1 - 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra, Kanunun Geçici 9 uncu maddesi uyarınca ilgili kuruma devir ve intikalleri
yapılmış olan taşınır ve taşınmaz mallar ile bu mallardan elde edilen gelirlerin
ve nakit mevcutların tamamı, bu devir ve intikallerin yapılmasından önceki malik
ve hak sahibi olan işçi konfederasyonuna ve bağlı sendikalara, ilgili kurumca  
devir ve iade edilir.                              
                                        
  3713 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde ilgili kuruma devir 
ve intikalleri yapılmamış olup 2316 sayılı Kanuna göre mahkemece görevlendirilen
kayyımın idaresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar ile bu mallardan elde  
edilen gelirlerin ve nakit mevcutların tamamı, söz konusu kayyımlar tarafından 
önceki malik ve hak sahibi olan işçi konfederasyonuna ve bağlı sendikalara de- 
vir, teslim ve iade edilir.                           
                                        
  İstimlak edilen gayrimenkuller hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.     

  Madde 2 - 2316 sayılı Kanun uyarınca mahkemelerce görevlendirilen kayyımla- 
rın fiili görevleri, bu Kanuna göre yapılacak devir, teslim ve iade işlemlerinin
tamamlanması ile son bulur.                           
                                        

  Madde 3 - 2316 sayılı Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federasyon ve Konde- 
rasyonlara Kayyım Tayini Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.       
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)