Endeksler
                                        
       YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI,        
        2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI            
       MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK          
          MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
                                        
   Kanun Numarası      : 3843                      
   Kabul Tarihi       : 19/11/1992                   
   Yayımlandığı R.Gazete   : 27/11/1992 Sayı : 21418            
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt : 32 Sayfa:          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili   
öğretimde ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemektir.           
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu Kanun, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime  
özgü faaliyet ve esasları kapsar.                        
  Tanımlar                                  

  Madde 3 - Bu Kanunda geçen;                         
  a) İkili Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü 
düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi,         
  b) İkinci Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimi-
ni takiben yapılan örgün öğretimi,                       
  c) İkinci Lisansüstü Öğretim: Normal lisansüstü öğretimin bitimini takiben 
veya yaz aylarında yapılan lisansüstü öğretimi,                 
  d) Öğrenim Ücreti: İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı 
olarak ödeyecekleri ücreti,                           
  e) Ders Ücreti: İkinci öğretimde öğretim elemanlarına her ders için ödenecek
ücreti,                                     
  f) Fazla Çalışma Ücreti: İkinci öğretimde görev yapan öğretim elemanları  
ile idari personele, yasal çalışma saatleri dışında yapacakları fazla çalışmanın
karşılığı olarak ödenecek ücreti,                        
  İfade eder.                                 
  Karar Verme                                 

  Madde 4 - Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretim  
yapılacağına her yıl en geç Şubat ayında ilgili üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü senatosunun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.  
Kararda bu programlara alınacak öğrenci sayıları da belirlenir.         
  İkinci öğretimin yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarına,   
öğrenci seçme ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında alınan   
puanlara göre öğrenci yerleştirilir.                      
  Öğretim                                   

  Madde 5 - İkinci öğretim; öğretim süreleri,önlisans ve lisans düzeyinde   
sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notu- 
na katkısı, uygulama ve bütünleme şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer   
konularda normal örgün öğretimden hiçbir farklılık taşımaz.           
  İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta   
tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yatay Geçiş                                 

  Madde 6 - İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim program-
larından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak bu  
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki şartları yerine  
getiren öğrenciler normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler. 
Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir.        
  Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. 
Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek  
zorundadırlar.                                 
  Öğrenim Ücreti                               

  Madde 7 - İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime     
kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim       
dallarının niteliklerine, Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine ve      
sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yükseköğretim      
Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar     
Kurulunca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim     
için belirlenen cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. Hazırlık    
sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde     
on'a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta    
o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı   
payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler.(1)              
  Öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme    
sırasında, diğeri Şubat ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite     
veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan birinde açılacak    
hesaba yatırılır.                                
  Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi   
Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere
aktarılır. Yatırılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek   
kaydedilir. Kaydolunan ödenekler ikinci öğretime ilişkin giderlerin yanı sıra  
bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversitenin  
veya yüksek teknoloji enstitüsünün giderlerinde kullanılır. Kullanım ve     
harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü     
alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.                  
  Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesine devren gelir    
ve ödenek kaydolunur.                              
  Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz   
ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek    
süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte  
ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.         
  Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak    
verilmez.                                    
  Öğrencilik Hakları                             

  Madde 8 - İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin  
her türlü haklarından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere Yüksek Öğrenim    
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek kredinin esas ve şartları     
Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.      
  Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi                   

  Madde 9 - Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde     
zorunlu ders yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek     
üzere ikinci öğretimde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine,    
bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun     
yönetim kurulu karar verir.                           
  Ders Ücreti                                 

  Madde 10 - Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan    
öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış  
olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders  
için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde      
öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara             
----------                                   
(1)Bu fıkrada sözedilen öğrenim ücreti,12/8/1997 tarih ve 23078 sayılı R.G.'de 
  yayımlanan 5/8/1997 tarih ve 97/9743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni- 
  den tespit edilmiştir. Ayrıca, 21/5/1997 tarih ve 22995 sayılı Resmi     
  Gazete'de yayımlanan 18/3/1997 tarih ve 97/9293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  ile sözkonusu esaslara bazı yüksekokullar eklenmiştir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını     
aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim    
Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar      
Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.                   
  Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi           

  Madde 11 - İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli    
akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe     
bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra   
fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun  
görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.                 
  Fazla Çalışma Ücreti                            

  Madde 12 - Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde   
görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden  
sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir.     
Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı,      
Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine    
her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç    
katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.         
  Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte   
fazla çalışma ücreti ödenmez.                          
  Ödenek                                   

  Madde 13 - Yükseköğretim Kurulunca ikinci öğretim yapılmasına karar     
verilen öğretim programlarının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine  
ikinci öğretim giderlerini karşılamak üzere yeterli ödenek konulur.       
  Lisanüstü Öğretim                              

  Madde 14 - Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki   
enstitülerde ikinci lisanüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim    
kurulunun ve senatonun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.  
Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır.                      
  İkinci lisanüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri     
öğrenim ücreti, maliyetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek    
teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi üzerine Yükseköğretim       
Kurulunca tespit edilir. Öğrenim ücreti 7 nci madde uyarınca açılan       
hesaba iki eşit taksit halinde ödenir.                     
  İkinci lisanüstü öğretimde görevlendirmeler ve ders ücreti bu Kanun     
hükümlerine, diğer hususlar normal lisanüstü öğretimle ilgili mevzuat      
hükümlerine tabidir.                              
  Hüküm Bulunmayan Haller                           

  Madde 15 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğ-    
retim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet  
Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.                      

  Madde 16 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinin   
değiştirilmesi ile igili olup, yerine işlenmiştir.)               

  Madde 17 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin  
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)              

  Madde 18 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanuna Ek 22 inci madde     
eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Geçici Madde 1 - 1992 - 1993 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim      
kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretimin yapılacağı ve bu       
programlara alınacak öğrenci sayısı, bu Kanunun yayımını izleyen bir hafta   
içinde üniversite senatolarının önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit 
edilir.                                     
  1992 - 1993 eğitim - öğretim yılında yapılacak ikinci öğretimin ücretleri  
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir hafta içinde Bakanlar Kurulunca    
tespit edilir.                                 
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (EK - 15)                         
                                        
                                        
  1992 - 1993 eğitim - öğretim yılında ikinci öğretim yapılacak programlar,  
bu programlara alınacak öğrenci sayıları, öğrenim ücretleri ve başvuru     
şartları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince hazırlanacak bir kılavuzda   
belirtilir ve başvuran öğrenciler, 1992 öğrenci seçme ve yerleştirme birinci  
ve ikinci basamak sınavlarında almış oldukları puanlara göre yeniden tercih   
edecekleri programlara yerleştirilir.                      
  1992 - 1993 eğitim - öğretim yılı için ikinci öğretim en geç, bu Kanunun  
yayımı tarihini izleyen ayın sonunda başlar.                  
  1992 - 1993 eğitim - öğretim yılı ikinci öğretiminin başladığı tarihten   
31.12.1992 tarihine kadar ihtiyaç duyulan ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlı-   
ğınca yedek ödenekten karşılanır.                        
  1992 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında almış oldukları puanlara veya
özel yetenek sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı   
kazanmış bulunanlar (Açıköğretim hariç), 1992 - 1993 eğitim - öğretim yılında  
ikinci öğretime başvuramazlar.                         

  Geçici Madde 2 - Ekli listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190    
sayılı Genel Kadro ve USulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.  
  Yürürlük :                                 

  Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme                                   

  Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
              İHDAS EDİLEN KADROLAR                
               (V) SAYILI CETVEL                 
                                        
                                        
       Sınıfı    Unvanı    Derecesi    Adedi          
      ---------- ----------- -------------- -----------         
       GİH    Memur      9      5 000           
                                        
  Bu cetvelde yer alan kadrolar gerektiğinde Yükseköğretim Kurulunun     
teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının     
görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece       
değişikliği yapılmak suretiyle, ikili öğretim yapılmasına karar verilen     
yükseköğretim kurumlarına ihtiyaçları dahilinde tahsis edilebilir. Bu şekilde  
tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar    
Kurulu Kararı ile tesbit edilir.