Endeksler
                                        
    CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU İLE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN    
       KURULUŞ VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI        
         MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR           
                  KANUN                    
                                        
                                        
  Kanun Numarası      : 3842                      
  Kabul Tarihi       : 18/11/1992                   
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 1/12/1992 Sayı : 21422         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt : 32 Sayfa :          
                                        
  Madde (1-6)- (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin    
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 7 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin    
yeniden düzenlenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)            
  Madde (8 - 12)- ( 4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 13 - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi ile  
ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                        
  Madde (14-28) - (4/4/1929 tarih ve 1412 sayılı Kanunun bazı maddelerinin  
değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)             

  Madde 29 - (18/6/1983 tarih ve 2845 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin değiş- 
tirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)                 

  Madde 30 - (Mülga: 6/3/1997 - 4229/5 md.)                  

  Madde 31 -Bu Kanunun 4,5,6,12,14,15,18,19,ve 22 nci madde hükümleri Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda uygulanmaz. Bunlar     
hakkında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bu değişiklikten önce yü-
rürlükte olan eski hükümleri değiştirilmeden önceki halleriyle uygulanır.    
  1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105 inci maddesi, 2845 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkında Kanunun   
16 nci maddesi, 2959 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 2 nci madde- 
sinin birinci fıkrası, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 26 ncı maddesi,   
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 11 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış  
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesinin başlığı "Müdafi  
tayini" olarak değiştirilmiştir.(1)                       

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ağır ceza mahke- 
mesinin birden ziyade dairelerinin bulunduğu yerlerden Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 26 ve 299 uncu maddelerine göre en yakın yer olarak kendilerine iş in-
tikal etmiş bulunan ağır ceza mahkemeleri veya mahkeme başkanları bu işler hak- 
kında yetkisizlik kararı veremezler.                      
----------------------------                          
(1) Bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yeralan "7", "9" ve    
  "20" numaralı 6/3/1997 tarih ve 4229 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü  
  ile madde metninden çıkarılmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Ceza Muhakemeleri  
Usulü Kanununun 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler    
dolmuş veya sürelerin dolmasına bir aydan az zaman kalmış ise Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren hazırlık evrakı bir ay, dava dosyaları üç ay içinde ele   
alınarak 110 uncu maddeye göre gerekli karar verilir.              

  Geçici Madde 3.- 1992 yılı için 146 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Tür- 
kiye Barolar Birliğine aktarılacak ödenek, 1991 yılı bütçesi esas alınarak he- 
saplanır ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde 
Türkiye Barolar Birliğine aktarılır.                      

  Madde 32.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 7330-1                    
                                        
       3842 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
No    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeleri     giriş tarihi    
------- --------------------------------------------  ---------------    
4229         -------                12.3.1997     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              7330-2